| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45 poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „właściwą jednostką”, w której strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażakiem”, pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujące koszty pogrzebu strażaka w razie jego śmierci w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

1) opłata za zakup miejsca pochowania na cmentarzu,

2) przewóz zwłok strażaka do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany,

3) zakup trumny,

4) wybudowanie nagrobka,

5) zakup wieńca lub kwiatów,

6) ogłoszenie nekrologu w prasie.

§ 2.
1. Koszty pogrzebu, o których mowa w § 1, właściwa jednostka pokrywa do wysokości nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę pogrzebu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się kosztów związanych z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły strażak ma być pochowany.

§ 3.
W przypadku gdy rodzina zmarłego strażaka podjęta się budowy nagrobka, właściwa jednostka wypłaca udokumentowane rachunkami koszty budowy nagrobka do wysokości różnicy między kwotą limitu określonego w § 2 ust. 1 a kwotą faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.
§ 4.
Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci strażaka są;

1) wyciąg z aktu zgonu (do wglądu),

2) oryginały rachunków:

a) poniesionych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzina,

b) faktycznych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

§ 5.
Traci moc zarządzenie Nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 28 i Nr 3, poz. 82 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 20) w zakresie pokrywania kosztów pogrzebu strażaka.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »