| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych.

Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Plantatorom buraków cukrowych, zwanym dalej „plantatorami", komisja mieszana przy producencie cukru, który otrzymał limit cukru A i B na dany rok rozliczeniowy, zwana dalej „Komisją Mieszaną", przyznaje prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez producenta cukru decyzji przyznającej limity A i B cukru na dany rok rozliczeniowy, a w przypadku pierwszego roku rozliczeniowego – w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych obejmuje ilość buraków cukrowych w tonach, niezbędną do wyprodukowania cukru w ramach przyznanych producentowi cukru limitów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy.

3. Komisja Mieszana, za pośrednictwem producenta cukru, informuje pisemnie plantatorów o przyznaniu prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych,

4. Jeżeli informacja o przyznaniu prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych jest przekazana listem poleconym, za dzień przekazania tej informacji uważa się datę stempla pocztowego.

§ 2.
1. Ogólna ilość buraków cukrowych, o której mowa w § 1 ust. 2, jest dzielona przez Komisję Mieszaną pomiędzy plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na kampanię 2001/2002, według wskaźnika określonego w ust. 2.

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cukru w ostatnich pięciu latach od plantatora, który miał zawartą umowę kontraktacji na kampanię 2001/2002, i ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cukru w ostatnich pięciu latach od wszystkich plantatorów, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na kampanię 2001/2002.

3. Do wyliczenia ilości buraków cukrowych w tonach, niezbędnej do wyprodukowania limitu A i B cukru, przyjmuje się wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, oraz średnią wartość wydatku cukru, którą cukrownia uzyskała w ostatnich 5 latach.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, jest wielkością stałą, określającą procentowy udział plantatora w limicie cukru A i B.

§ 3.
1. Plantator może zbywać w całości lub w części prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych innemu plantatorowi bez zgody producenta cukru.

2. Z dniem nabycia prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy kontraktacji na buraki cukrowe, zawartej przez tego plantatora z producentem cukru, odpowiednio do całości lub części nabytego prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych.

3. Nabywca prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych jest obowiązany, pod rygorem nieważności umowy, powiadomić producenta cukru o nabyciu całości lub części tego prawa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4.
1. Miejscem dostawy buraków cukrowych jest miejsce wytwarzania cukru buraczanego przez producenta cukru lub inne miejsce ustalone wspólnie przez producenta cukru i plantatora.

2. Za buraki cukrowe standardowej jakości uznaje się buraki:

1) czyste, świeże, wolne od organizmów szkodliwych, nieporośnięte, prawidłowo ogłowione, wolne od pośpiechów, chwastów, kamieni, ziemi i innych zanieczyszczeń,

2) o zawartości 16% cukru, oznaczonej metodą polarymetryczną.

§ 5.
1. Producent cukru w uzgodnieniu z plantatorami, z którymi zawarł umowę kontraktacji na buraki cukrowe, ustala:

1) harmonogram dostaw buraków cukrowych,

2) warunki produkcji i odbioru buraków cukrowych.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) terminy oraz ilość buraków cukrowych dostarczanych przez plantatorów,

2) szczegółowe zasady zapłaty za buraki cukrowe z uwzględnieniem w szczególności:

a) kosztów dowozu buraków cukrowych przez plantatora, wstępnego ich doczyszczenia oraz kosztów załadunku,

b) wysokości odliczeń od ceny za buraki cukrowe uwzględniających:

– zawartość zanieczyszczeń powyżej 20% w dostarczonych burakach cukrowych,

– dostarczanie buraków cukrowych niezgodnie z harmonogramem dostaw.

3. Warunki produkcji i odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:

1) wykaz odmian nasion używanych do zasiewu buraków cukrowych,

2) sposób stosowania nawozów podczas uprawy buraków cukrowych,

3) gęstość obsady buraków cukrowych,

4) dopuszczalny okres wysiewu buraków cukrowych na tym samym gruncie rolnym,

5) sposób i terminy informowania producenta cukru o konieczności przeorania buraków oraz wystąpieniu groźnych chorób lub szkodników buraka cukrowego,

6) terminy składania reklamacji dotyczących dostarczonych nasion,

7) określenie minimalnej jakości buraków cukrowych, które mogą być odebrane przez producenta cukru,

8) ustalenie miejsca i terminu odbioru buraków cukrowych przez producenta cukru, zgodnie z harmonogramem dostaw buraków cukrowych,

9) ilość dostarczonych plantatorom wysłodków.

§ 6.
Plantator umożliwia producentowi cukru lub osobie przez niego upoważnionej wejście na teren gruntów rolnych plantatora w celu dokonania oględzin, pomiarów, analiz gleby oraz pobrania próbek buraków cukrowych pochodzących z tych gruntów.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »