| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 8 października 2003 r.

w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym posiadanie wiedzy i praktyki niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz formę egzaminu;

2) zakres i formę testu z wiedzy dla osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub zarządzania przedsiębiorstwem wykonującym taką działalność;

3) jednostki certyfikujące kompetencje zawodowe, akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, przy których działają komisje egzaminacyjne;

4) wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i jej skład;

5) wzory certyfikatów kompetencji zawodowych.

§ 2.
Określa się zakres zagadnień objętych egzaminem, o których mowa w § 1 pkt 1, w zakresie wykonywania:

1) krajowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) krajowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) międzynarodowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.
Określa się zakres zagadnień objętych testem z wiedzy, o których mowa w §1 pkt 2, w zakresie wykonywania:

1) krajowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) krajowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) międzynarodowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

4) międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Sprawdzianem znajomości zagadnień, o których mowa w § 2, jest egzamin pisemny, zwany dalej „egzaminem”.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 7.

3. Egzamin składa się z dwóch części:

1) testu pisemnego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na katalog pytań wielokrotnego wyboru, wytypowanych systemem losowym;

2) pisemnych zadań egzaminacyjnych do rozwiązania.

4. Komisja egzaminacyjna ocenia wyniki testu pisemnego następująco:

1) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. Część testową egzaminu uważa się za zdaną w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.

6. Za poprawnie rozwiązane zadanie egzaminacyjne komisja egzaminacyjna przyznaje 1 punkt, za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – zero punktów.

7. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez egzaminowanego pozytywnych wyników z obu części egzaminu.

§ 5.
1. Sprawdzian znajomości zagadnień, o których mowa w § 3, przeprowadzany jest w formie pisemnego testu z wiedzy potwierdzającego kompetencje zawodowe osób, o których mowa w § 1 pkt 2, zwanego dalej „testem z wiedzy”.

2. Test z wiedzy, polegający na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na katalog pytań wielokrotnego wyboru, wytypowanych systemem losowym, przeprowadza komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 7.

3. Przepisy § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Test z wiedzy uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez osobę zdającą co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.

§ 6.
Wykaz jednostek certyfikujących, o których mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 7.
1. W skład komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”, wchodzą osoby posiadające wykształcenie:

1) wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze i co najmniej 3-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego albo

2) średnie i co najmniej:

a) 5-letnią praktykę wykładowcy w zakresie odpowiadającym wymaganemu na egzaminie zakresowi wiedzy dotyczącej transportu drogowego albo

b) 5-letnią praktykę organizatora transportu drogowego w zakresie odpowiadającym wymaganemu na egzaminie zakresowi wiedzy dotyczącej transportu drogowego, albo

c) 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym.

2. Komisja składa się co najmniej z trzech osób:

1) przewodniczącego komisji, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw transportu;

2) przedstawiciela jednostki certyfikującej;

3) wyznaczonego przez jednostkę certyfikującą przedstawiciela:

a) jednostki, w której przeprowadzany jest egzamin, lub

b) jednostki, w której prowadzone było szkolenie w zakresie transportu drogowego, lub

c) polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych.

3. Komisja przeprowadza egzamin na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu.

§ 8.
1. Osobie, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu lub z testu z wiedzy, jednostka certyfikująca wydaje certyfikat kompetencji zawodowych odpowiadający zakresowi zagadnień objętych egzaminem i testem z wiedzy.

2. Określa się wzór certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie:

1) krajowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

2) międzynarodowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

3) krajowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

4) międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Do egzaminów sprawdzających posiadanie wiedzy i praktyki niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz komisji egzaminacyjnych przeprowadzających te egzaminy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

2. Certyfikaty kompetencji zawodowych wydane zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51) zachowują swoją ważność.

§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51), które utraciło moc z dniem 28 września 2003 r.

Załącznik 1. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 października 2003 r. (poz. 1720).

Załącznik nr 1

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego osób, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w krajowym transporcie drogowym osób, negocjowania i zawierania takich umów,

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym osób (w tym ubezpieczeń majątkowych i bagażu), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy osób,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, zasad ich tworzenia i zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców (w tym o stosowaniu w pojazdach wykonujących transport drogowy osób – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czasy jazdy i odpoczynku – tachografów),

c) roli i zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów i instytucji uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorcy transportu drogowego osób w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,

d) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z krajowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym transporcie drogowym osób,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stosowania różnych form płatności,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrudnienia w przedsiębiorstwie transportowym,

b) ustalania planów i strategii działania przedsiębiorstwa oraz sporządzania budżetu,

c) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

d) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

e) określania i kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

f) stosowania przepisów regulujących opłaty za przejazdy, określania taryf i cenników oraz zasad zmian stawek w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym osób,

g) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych,

h) wykorzystywania techniki elektronicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego osób:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego osób (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym osób i na potrzeby własne,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów osób – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

e) struktury i zasad organizacji rynku krajowego drogowego transportu osób.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,

d) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy osób,

e) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 2. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY]

Załącznik nr 2

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego rzeczy, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, negocjowania i zawierania takich umów,

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym rzeczy (w tym ubezpieczeń majątkowych), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy rzeczy,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, zasad ich tworzenia i zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców (w tym o stosowaniu w pojazdach wykonujących transport drogowy rzeczy – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czasy jazdy i odpoczynku – tachografów),

c) roli i zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów i instytucji uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorcy transportu drogowego rzeczy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,

d) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z krajowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym transporcie drogowym rzeczy,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stosowania różnych form płatności,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrudnienia w przedsiębiorstwie transportowym,

b) ustalania planów i strategii działania przedsiębiorstwa oraz sporządzania budżetu,

c) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

d) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników.

e) określania i kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

f) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych,

g) wykorzystywania techniki elektronicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego rzeczy:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym rzeczy i na potrzeby własne oraz w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów rzeczy – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego:

– materiałów niebezpiecznych i odpadów,

– żywych zwierząt,

– pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę, nacisk osi i wymiary,

e) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku krajowego drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,

d) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy,

e) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 3. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB]

Załącznik nr 3

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego osób, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w międzynarodowym transporcie drogowym osób, negocjowania i zawierania takich umów (w tym umów z zagranicznymi przewoźnikami i kontrahentami),

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym osób (w tym ubezpieczeń majątkowych i bagażu), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy osób,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, zasad ich tworzenia i zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy, szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR (sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania w pojazdach wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku (tachografów),

c) roli i zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów i instytucji uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorcy transportu drogowego osób w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,

d) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z międzynarodowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju i za granicą za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w międzynarodowym transporcie drogowym osób,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stosowania różnych form płatności,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrudnienia w przedsiębiorstwie transportowym,

b) ustalania planów i strategii działania przedsiębiorstwa oraz sporządzania budżetu,

c) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

d) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

e) określania i kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

f) określania i stosowania taryf i cenników oraz zasad zmian stawek w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym osób,

g) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych,

h) wykorzystywania techniki elektronicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku międzynarodowego transportu drogowego osób:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w międzynarodowym transporcie drogowym osób i na potrzeby własne,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów osób – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) umów bilateralnych o międzynarodowych przewozach drogowych, w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego osób oraz Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autobusami i autokarami (INTERBUS),

e) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku międzynarodowego drogowego transportu osób,

g) podstawowej znajomości układu sieci drogowej w Europie.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) Konwencji o ruchu drogowym (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada1968 r., wraz ze zmianami),

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów (w tym za granicą),

d) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

e) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób,

f) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji, organów celnych, Straży Granicznej i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 4. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY]

Załącznik nr 4

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, negocjowania i zawierania takich umów (w tym z zagranicznymi kontrahentami),

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym rzeczy (w tym ubezpieczeń majątkowych), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, zasad ich tworzenia i zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy, szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR (sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania w pojazdach wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku (tachografów),

c) roli i zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów i instytucji uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorcy transportu drogowego rzeczy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,

d) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z międzynarodowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju i za granicą za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stosowania różnych form płatności,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrudnienia w przedsiębiorstwie transportowym,

b) ustalania planów i strategii działania przedsiębiorstwa oraz sporządzania budżetu,

c) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

d) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

e) określania i kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

f) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych,

g) wykorzystywania techniki elektronicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku międzynarodowego transportu drogowego rzeczy:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i na potrzeby własne oraz w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów rzeczy – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) zasad i warunków przyznawania oraz dystrybucji zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz ich rodzajów, w tym – zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT),

e) przepisów umów bilateralnych o międzynarodowych przewozach drogowych w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego rzeczy,

f) przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR (sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., wraz ze zmianami),

g) przepisów Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r., wraz ze zmianami),

h) przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze zmianami),

i) przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego:

– odpadów,

– żywych zwierząt,

– pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę, nacisk osi i wymiary,

j) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

k) struktury i zasad organizacji rynku międzynarodowego drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

c) przepisów Konwencji o ruchu drogowym (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami),

d) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów (w tym za granicą),

e) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy,

f) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 5. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB]

Załącznik nr 5

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kompetencji zawodowych wymaganych do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów w krajowym transporcie drogowym osób,

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym osób (w tym ubezpieczeń majątkowych i bagażu), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy osób,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, sposobów zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz stosowania i odczytywania wskazań tachografów,

c) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z krajowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym transporcie drogowym osób,

c) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

b) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

c) kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

d) stosowania przepisów regulujących opłaty za przejazdy, określania taryf i cenników oraz zasad zmian stawek w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym osób,

e) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego osób:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego osób,

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym osób i na potrzeby własne,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów osób – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

e) struktury i zasad organizacji rynku krajowego drogowego transportu osób.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,

d) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy osób,

e) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 6. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY]

Załącznik nr 6

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kompetencji zawodowych wymaganych do wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów w krajowym transporcie drogowym rzeczy,

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym rzeczy (w tym ubezpieczeń majątkowych), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy rzeczy,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, sposobów zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców (w tym o stosowaniu w pojazdach wykonujących transport drogowy rzeczy – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku – tachografów),

c) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z krajowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym transporcie drogowym rzeczy,

c) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

b) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

c) kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

d) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego rzeczy:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym rzeczy i na potrzeby własne oraz w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów rzeczy – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego:

– materiałów niebezpiecznych i odpadów,

– żywych zwierząt,

– pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę, nacisk osi i wymiary,

e) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku krajowego drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,

d) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy,

e) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 7. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB]

Załącznik nr 7

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kompetencji zawodowych wymaganych do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów (w tym umów z zagranicznymi przewoźnikami i kontrahentami) w międzynarodowym transporcie drogowym osób,

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym osób (w tym ubezpieczeń majątkowych i bagażu), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy osób,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, sposobów zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy, szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR (sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania w pojazdach wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku (tachografów),

c) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z międzynarodowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju i za granicą za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w międzynarodowym transporcie drogowym osób,

c) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

b) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

c) kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

d) określania i stosowania taryf i cenników oraz zasad zmian stawek w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym osób,

e) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku międzynarodowego transportu drogowego osób:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w międzynarodowym transporcie drogowym osób i na potrzeby własne,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów osób – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) umów bilateralnych o międzynarodowych przewozach drogowych, w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego osób oraz Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autobusami i autokarami (INTERBUS),

e) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku międzynarodowego drogowego transportu osób.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) Konwencji o ruchu drogowym (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami),

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów (w tym za granicą),

d) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

e) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób,

f) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji, organów celnych, Straży Granicznej i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 8. [ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY]

Załącznik nr 8

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kompetencji zawodowych wymaganych do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, a w szczególności dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów (w tym z zagranicznymi kontrahentami) w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy,

b) reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c) ubezpieczeń związanych z transportem drogowym rzeczy (w tym ubezpieczeń majątkowych), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d) zasad i obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy,

c) form działalności przedsiębiorstw transportowych, sposobów zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a) przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas prac, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy, szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR (sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., wraz ze zmianami), oraz stosowania w pojazdach wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy – urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku (tachografów),

c) istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z międzynarodowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług),

b) opłat ponoszonych w kraju i za granicą za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy,

c) form kredytów i procedur dotyczących ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a) prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

b) sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

c) określania i kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

d) wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku międzynarodowego transportu drogowego rzeczy:

a) przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b) szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i na potrzeby własne oraz w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów rzeczy – licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

d) zasad i warunków przyznawania oraz dystrybucji zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz ich rodzajów, w tym – zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT),

e) przepisów umów bilateralnych o międzynarodowych przewozach drogowych w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego rzeczy,

f) przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR (sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., wraz ze zmianami),

g) przepisów Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r., wraz ze zmianami),

h) przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze zmianami),

i) przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego:

– odpadów,

– żywych zwierząt,

– pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę, nacisk osi i wymiary,

j) nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

k) struktury i zasad organizacji rynku międzynarodowego drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania,

c) przepisów Konwencji o ruchu drogowym (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami),

d) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów (w tym za granicą),

e) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy,

f) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

Załącznik 9. [WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE]

Załącznik nr 9

WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE

1. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.


 

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika


Certyfikat w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób

– format A4, wypełniony wzór certyfikatu zafoliowany przed wysłaniem do przewoźnika,

– tło jasnożółte,

– nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikującej oraz nazwa i numer certyfikatu w kolorze niebieskim,

– treść „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji ...” w kolorze brązowym na polu o szarym tle, obwiedzionym ramką w kształcie prostokąta; ramka koloru niebieskiego,

– informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoźnika, jego dacie i miejscu urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu, drukowane z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o tłach w kolorze białym,

– pozostałe napisy w kolorze czarnym.

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika


Certyfikat w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób

– format A4, wypełniony wzór certyfikatu zafoliowany przed wysłaniem do przewoźnika,

– tło jasnoniebieskie,

– nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikującej oraz nazwa i numer certyfikatu w kolorze niebieskim,

– treść „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji ...” w kolorze brązowym na polu o szarym tle, obwiedzionym ramką w kształcie prostokąta; ramka koloru niebieskiego,

– informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoźnika, jego dacie i miejscu urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu, drukowane z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o tłach w kolorze białym,

– pozostałe napisy w kolorze czarnym.

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika


Certyfikat w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy

– format A4, wypełniony wzór certyfikatu zafoliowany przed wysłaniem do przewoźnika,

– tło ciemnożółte,

– nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikującej oraz nazwa i numer certyfikatu w kolorze niebieskim,

– treść „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji ...” w kolorze brązowym na polu o szarym tle, obwiedzionym ramką w kształcie prostokąta; ramka koloru niebieskiego,

– informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoźnika, jego dacie i miejscu urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu, drukowane z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o tłach w kolorze białym,

– pozostałe napisy w kolorze czarnym.

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika


Certyfikat w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy

– format A4, wypełniony wzór certyfikatu zafoliowany przed wysłaniem do przewoźnika,

– tło ciemnoniebieskie,

– nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikującej oraz nazwa i numer certyfikatu w kolorze niebieskim,

– treść „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji ...” w kolorze brązowym na polu o szarym tle, obwiedzionym ramką w kształcie prostokąta; ramka koloru niebieskiego,

– informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoźnika, jego dacie i miejscu urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu, drukowane z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o tłach w kolorze białym,

– pozostałe napisy w kolorze czarnym.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 października 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »