| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 89 ust. 2 z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w czasie wykonywania zadań służbowych:

1) podstawową;

2) dodatkowe numer: l, II i III;

3) napojów – 1,5 litra wody mineralnej.

2. Ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Wyżywienie według normy podstawowej otrzymuje funkcjonariusz:

1) pełniący służbę w systemie skoszarowanym;

2) będący słuchaczem kursu w Ośrodku Szkolenia Agencji Wywiadu, zwanym dalej „Ośrodkiem”, w czasie pobytu w Ośrodku;

3) uczestniczący w szkoleniu lub naradzie trwających ponad 8 godzin, organizowanych przez Szefa Agencji Wywiadu lub jego zastępców oraz w rocznych odprawach służbowych organizowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu;

4) biorący udział w szkoleniu lub ćwiczeniach w systemie obronnym kraju, jeśli zajęcia trwają w sposób ciągły powyżej 8 godzin;

5) przeniesiony do pełnienia służby w Ośrodku;

6) uczestniczący w szkoleniu specjalistycznym wymagającym zwiększonego wysiłku fizycznego;

7) wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych kursów szkoleniowych w trakcie sesji egzaminacyjnej.

§ 3.
Wyżywienie według normy podstawowej, w postaci posiłków wydawanych w godzinach służby, otrzymuje funkcjonariusz:

1) pełniący służbę związaną z bezpośrednim kierowaniem lub sprawowaniem nadzoru nad gospodarką żywnościową;

2) zajmujący stanowisko kierownika zespołu żywienia;

3) zajmujący stanowisko lekarza kontrolującego jakość posiłków;

4) pełniący nieetatową służbę lub dyżur trwający nieprzerwanie 24 godziny.

§ 4.
1. Wyżywienie według normy podstawowej, niezależnie od przysługujących w tym czasie innych norm wyżywienia, otrzymuje funkcjonariusz biorący udział w uroczystym albo promocyjnym posiłku.

2. Uroczyste posiłki można organizować z okazji:

1) świąt państwowych i religijnych ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia;

2) inauguracji kursów stacjonarnych trwających co najmniej 4 miesiące.

3. Promocyjne posiłki można organizować w związku z zakończeniem kursów trwających co najmniej 4 miesiące lub mianowaniem funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi, który otrzymuje wyżywienie według podstawowej normy wyżywienia z kilku tytułów, o których mowa w § 2 i 3, wydaje się wyżywienie tylko z jednego tytułu.

2. Funkcjonariuszowi, który otrzymuje wyżywienie według kilku dodatkowych norm, wydaje się wyżywienie zgodnie z jedną, najkorzystniejszą dla niego normą.

§ 6.
Wyżywienie według dodatkowej normy numer l otrzymuje funkcjonariusz:

1) o którym mowa w § 2 pkt 3 i 6;

2) będący słuchaczem kursu oficerskiego w Ośrodku w trakcie przebywania na specjalistycznym obozie kondycyjnym.

§ 7.
Wyżywienie według dodatkowej normy numer II, w postaci posiłku profilaktycznego, otrzymuje funkcjonariusz pełniący służbę w okresie od 1 listopada do 31 marca na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
§ 8.
Wyżywienie według dodatkowej normy numer III, w postaci dodatku do normy podstawowej, otrzymuje funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 1, 2, 4 i 5.
§ 9.
1. Napoje, według normy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, otrzymuje funkcjonariusz wykonujący czynności służbowe:

1) w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 28 °C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C;

3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym.

2. Napoje, według normy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, wydaje się w warunkach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czynności służbowych.

§ 10.
Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w wysokości 100 % wypłaca się funkcjonariuszowi, jeżeli:

1) rodzaj i warunki pełnienia służby uniemożliwiają korzystanie z przysługującego mu wyżywienia;

2) nie ma możliwości żywienia ze względów techniczno-organizacyjnych.

§ 11.
Funkcjonariusz będący słuchaczem kursu stacjonarnego w Ośrodku, skierowany w ramach praktyk do wykonywania zadań służbowych poza Ośrodek, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie zwiększony o 50 %.
§ 12.
Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:

1) za podstawową normę wyżywienia – 12,90 zł;

2) za dodatkową normę numer l wyżywienia – 6,45 zł;

3) za dodatkową normę numer II wyżywienia – 5,10 zł;

4) za dodatkową normę numer III wyżywienia – 3,60 zł.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz norm wyżywienia (M. P. Nr 73, poz. 699 oraz Dz. Urz. UOP z 2000 r. Nr 3, poz. 11) oraz zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków otrzymywania i wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa (M. P. Nr 69, poz. 687), zachowanymi w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609).

Załącznik 1. [ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ZAWARTYCH W PODSTAWOWEJ ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 października 2003 r. (poz. 1825)

ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ZAWARTYCH W PODSTAWOWEJ ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA

Lp.

Nazwa grupy artykułów żywnościowych

Norma wyżywienia

jedn. miary

podsta-wowa

dodatkowa

l

II

III

1

2

3

4

5

6

7

1

Pieczywo

g

670

65

50

35

2

Przetwory zbożowe i strączkowe

g

100

 

 

 

3

Przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso w elementach

g

290

100

85

60

4

Przetwory rybne w przeliczeniu na filety z ryb

g

40

 

 

 

5

Masło naturalne

g

40

25

20

15

6

Tłuszcze zwierzęce i roślinne w przeliczeniu na smalec

g

30

 

 

 

7

Napoje mleczne w przeliczeniu na mleko pełnotłuste

g

400

190

150

105

8

Sery w przeliczeniu na ser pełnotłusty

g

60

50

40

30

9

Jaja

szt.

0,5

0,5

0,5

0,5

10

Ziemniaki

g

700

 

 

 

11

Warzywa

g

340

 

 

 

12

Owoce

g

280

320

250

170

13

Soki z owoców

g

 

320

250

175

14

Przetwory owocowe w przeliczeniu na dżem

g

15

 

 

 

15

Cukier

g

60

25

20

15

16

Herbata

g

1

 

 

 

17

Kakao

g

2

 

2

 

18

Kawa zbożowa

g

6

 

 

 

19

Kawa naturalna

g

 

8

8

4

20

Sól i przyprawy

g

41

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »