| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 października 2003 r.

w sprawie badań lotniczo-lekarskich

Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków personelu lotniczego i członków personelu lotniczego;

2) warunki i tryb:

a) wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego,

b) kontroli przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich i orzekania,

c) kontroli dokumentowania badań lotniczo-lekarskich;

3) częstotliwość badań lotniczo-lekarskich;

4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzeczników;

5) sposób postępowania z dokumentacją medyczną badań lotniczo-lekarskich oraz wzory stosowanych dokumentów;

6) maksymalne stawki opłat za badania lotniczo-lekarskie;

7) wykaz centrów medycyny lotniczej uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich.

§ 2.
Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzane są w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego i obejmują badania wstępne, okresowe i okolicznościowe.
§ 3.
1. Badania wstępne obejmują ocenę sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji lub licencji członka personelu lotniczego.

2. Podczas badań wstępnych: kandydata na skoczka spadochronowego oraz ze wskazań lekarskich innych osób podlegających badaniom zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi dla Klasy 3 określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, wykonuje się badanie oceniające stan odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

§ 4.
Badania okresowe obejmują ocenę sprawności psychicznej i fizycznej osób posiadających świadectwo kwalifikacji albo licencję członka personelu lotniczego i służą przedłużeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji.
§ 5.
Badania okolicznościowe obejmują ocenę sprawności psychicznej i fizycznej osób posiadających świadectwo kwalifikacji albo licencję członka personelu lotniczego, które utraciły zdolność do wykonywania czynności lotniczych z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
§ 6.
1. Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają:

1) osoby ubiegające się o wydanie licencji członka personelu lotniczego;

2) osoby ubiegające się o wydanie świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego;

3) osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego;

4) osoby posiadające świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.

2. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 7.
Badania lotniczo-lekarskie osób, o których mowa w § 6 ust. 1, przeprowadzają podmioty, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, na wniosek osoby zainteresowanej, pracodawcy lub lekarza orzecznika.
§ 8.
1. Badanie lekarskie obejmuje:

1) badanie ogólne stanu zdrowia;

2) badania specjalistyczne;

3) badania pomocnicze.

2. Badanie ogólne stanu zdrowia obejmuje ocenę:

1) układu krążenia;

2) układu oddechowego;

3) układu nerwowego;

4) układu kostnego, mięśniowego;

5) innych układów, w zależności od wskazań klinicznych.

3. Badania specjalistyczne obejmują ocenę:

1) narządu wzroku;

2) narządu słuchu i równowagi;

3) innych narządów, w zależności od wskazań lekarskich;

4) stanu psychicznego, w zależności od wskazań lekarskich.

4. Badanie w komorze niskich ciśnień przeprowadza się w stosunku do kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego wykonujących czynności lotnicze na wysokości powyżej 4000 m n.p.m. w kabinach nieheremetyzowanych.

5. Badania pomocnicze wykonuje się na zlecenie podmiotu uprawnionego lub lekarza przeprowadzającego badanie specjalistyczne.

§ 9.
Badania lotniczo-lekarskie przeprowadza się zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi określonymi dla Klasy 1, 2 i 3, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 i art. 104 ust. 2 ustawy.
§ 10.
Członek personelu lotniczego obowiązany jest niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia badań okolicznościowych i wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności lotniczych w przypadku:

1) pogorszenia się sprawności psychicznej lub fizycznej, w takim stopniu, że może mieć to wpływ na jego zdolność do bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych;

2) pobytu w szpitalu;

3) poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub badaniu inwazyjnemu;

4) poddania się leczeniu farmakologicznemu;

5) konieczności używania szkieł korekcyjnych;

6) doznania poważnego urazu związanego z ograniczeniem sprawności, uniemożliwiającego wykonywanie czynności członka personelu lotniczego;

7) choroby trwającej dłużej niż 10 dni:

8) ujawnienia ciąży;

9) uczestniczenia w wypadku lotniczym.

§ 11.
1. Po przeprowadzeniu badań, o których mowa w § 8, podmiot uprawniony wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie albo brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.

2. Orzeczenie lekarskie wystawiane jest w dwóch egzemplarzach; osoba badana otrzymuje pierwszy egzemplarz orzeczenia lekarskiego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej.

3. Opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań diagnostycznych oraz drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego podmiot uprawniony dołącza do dokumentacji medycznej osoby badanej.

4. Dokumentację medyczną badań lotniczo-lekarskich prowadzi się w sposób i zgodnie z wzorami określonymi w europejskich wymaganiach bezpieczeństwa lotniczego (JAR-FCL 3) Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne) wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy.

5. Dokumentację medyczną badań lotniczo-lekarskich przechowuje się przez okres 20 lat.

6. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją medyczną badań lotniczo-lekarskich, w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.3)).

7. Podmiot uprawniony prowadzi ewidencję wydanych orzeczeń lekarskich.

§ 12.
1. Orzeczenia lekarskie wydane w zakresie wymagań zdrowotnych dla Klasy 3 zachowują ważność od daty ich wydania przez czas określony w orzeczeniu, jednak nie dłuższy niż:

1) 60 miesięcy – do ukończenia 30. roku życia;

2) 24 miesiące – do ukończenia 50. roku życia;

3) 12 miesięcy – do ukończenia 65. roku życia;

4) 6 miesięcy – po ukończeniu 65. roku życia.

2. Jeżeli osoba zakwalifikowana jako spełniająca wymagania zdrowotne dla Klasy 3 nie podda się okresowym badaniom lekarskim w okresie dwukrotnie dłuższym, niż wynika to z częstotliwości badań dla danego wieku, podlega badaniom wstępnym.

§ 13.
Orzeczenia lekarskie wydane w zakresie wymagań zdrowotnych dla Klasy 1 i 2 zachowują ważność zgodnie z terminami określonymi w europejskich wymaganiach bezpieczeństwa lotniczego (JAR-FCL 3) Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne), o których mowa w § 11 ust. 4.
§ 14.
1. Kontrolę nad badaniami lekarskimi i orzeczeniami lekarskimi wydanymi na podstawie tych badań sprawuje Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego.

2. Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego ma prawo wglądu w każdym czasie w dokumentację medyczną oraz ma prawo zlecenia dodatkowych badań lekarskich lub ograniczenia ich zakresu.

§ 15.
1. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzeczników obejmują szkolenie z zakresu przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich i wydawania w tym zakresie orzeczeń lekarskich oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne określone w europejskich wymaganiach bezpieczeństwa lotniczego (JAR-FCL 3) Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne), o których mowa w § 11 ust. 4, i jest prowadzone według programu ustalonego przez Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego.

3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie przez lekarza dodatkowych wymagań jest zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący szkolenie, o którym mowa w ust. 1, wydane według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 16.
Ustala się maksymalne stawki opłat za badania lotniczo-lekarskie przeprowadzone w zakresie:

1) spełnienia wymagań zdrowotnych dla Klasy 1 – 600 zł;

2) spełnienia wymagań zdrowotnych dla Klasy 2 – 400 zł;

3) spełnienia wymagań zdrowotnych dla Klasy 3 – 200 zł.

§ 17.
Ustala się wykaz centrów medycyny lotniczej uprawnionych do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich:

1) Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o. w Warszawie;

2) Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego we Wrocławiu;

3) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie;

4) Specjalistyczna Lotniczo-Przemysłowa Przychodnia Lekarska Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A. w Warszawie.

§ 18.
Orzeczenia lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 21 października
2003 r (poz. 1829)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »