reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu hutniczego

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 i art. 145 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.
§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).
§ 3.
Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 stycznia 2004 r. (poz. 89)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE

Nr kontyngen-tu

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Ilość

1

2

3

4

5

 

2530

Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

2530 10

– Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate:

 

 

 

2530 10 90 0

– – Wermikulit i chloryty

 

 

093001

ex 2530 10 90 0

Wermikulit

0

150 ton

 

2708

Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych:

 

 

093002

2708 10 00 0

– Pak

0

100 ton

 

2803 00

Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone):

 

 

093003

2803 00 10 0

– Sadze metanowe

0

120 ton

 

2849

Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie:

 

 

093004

2849 20 00 0

– Krzemu

0

400 ton

 

3816 00 00 0

Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 3801

 

 

093005

ex 3816 00 0 00

Masa ogniotrwała Ankerhart NN 95

0

240 ton

 

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

3824 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

3824 90 65 0

– – – Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż te objęte podpozycją 3824 10 00 0)

 

 

093006

ex 3824 90 65 0

Zasypka odlewnicza TAM

0

180 ton

 

7201

Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach:

 

 

093007

7201 10

– Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5% masy lub mniejszej:

 

40 000 ton

 

7201 10 30 0

– – Zawierająca nie mniej niż 0,1% masy, ale mniej niż 0,4% masy manganu

 

 

 

ex 7201 10 30 0

Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek – SINTIKOM

0

 

 

1

2

3

4

5

 

7201 10 90 0

– – Zawierająca mniej niż 0,1% masy manganu

 

 

 

ex 7201 10 90 0

Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek – SINTIKOM

0

 

 

 

 

 

 

 

093008

ex 7201 10 90 0

Surówka Sorel RTF 10

0

300 ton

 

7207

Półprodukty z żeliwa lub ze stali niestopowej:

 

 

 

 

– Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:

 

 

093009

7207 11

– – O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:

 

 

 

 

 

12 000 ton

 

 

– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

7207 11 14 0

– – – – – O grubości nieprzekraczającej 130 mm

 

 

 

ex 7207 11 14 0

Kęsiska kwadratowe

0

 

 

7207 11 16 0

– – – – – O grubości przekraczającej 130 mm

 

 

 

ex 7207 11 16 0

Kęsiska kwadratowe

0

 

 

7207 12

– – Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:

 

 

 

7207 12 10 0

– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe

 

 

093010

ex 7207 12 10 0

Kęsiska płaskie ze stali niestopowej

0

25 000 ton

 

7208

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone:

 

 

 

 

– Pozostałe, w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:

 

 

 

7208 36 00 0

– – O grubości przekraczającej 10 mm

 

 

093011

ex 7208 36 00 0

Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 10,2 mm; 11,0 mm; 12,0 mm; 12,5 mm; 12,7 mm; 14,2 mm; 15,9 mm; 16,0 mm, szerokości od 600 do 1 500 mm i ciężarze kręgu powyżej10 kg/1 mm szerokości taśmy

0

1 000 ton

 

7208 37 00 0

– – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm

 

 

093012

ex 7208 37 00 0

Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 6,4 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 9,5 mm i 10,0 mm, o szerokości od 600 do 1 500 mm i ciężarze kręgu powyżej10 kg/1 mm szerokości taśmy

0

8 000 ton

093013

ex 7208 37 00 0

Blacha g/w w kręgach o masie pow. 8 kg/1 mm szerokości kręgu, o szerokości 1500 mm lub większej, o grubości 4,75 do 5,1 mm, przeznaczona do formowania w giętarkach na profile zgrzewane wzdłużnie prądami wysokiej częstotliwości

0

2 000 ton

 

7208 38 00 0

– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

 

 

093014

ex 7208 38 00 0

Blacha g/w w kręgach o masie pow. 8 kg/1 mm szerokości kręgu, o szerokości 1 500 mm lub większej, o grubości 3,0 do 4,75 mm, przeznaczona do formowania w giętarkach na profile zgrzewane wzdłużnie prądami wysokiej częstotliwości

 

 

 

 

0

2 000 ton

 

1

2

3

4

5

093015

ex 7208 38 00 0

Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm i 4,5 mm, o szerokości od 600 do 1 500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy

0

2 000 ton

 

7208 39 00 0

– – O grubości mniejszej niż 3 mm

 

 

093016

ex 7208 39 00 0

Blacha g/w w kręgach o masie pow. 8 kg/1 mm szerokości kręgu, o szerokości 1 000 do 1 300 mm, o grubości poniżej 3,0 mm, przeznaczona do formowania w giętarkach na profile zgrzewane wzdłużnie prądami wysokiej częstotliwości

0

3 500 ton

093017

ex 7208 39 00 0

Taśma walcowana na gorąco o grubości poniżej 1,8 mm

0

1 500 ton

 

7209

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte:

 

 

 

 

– W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:

 

 

 

7209 16

– – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm:

 

 

 

7209 16 90

– – – Pozostałe:

 

 

 

7209 16 90 1

– – – – Nieżarzone („full-hard")

 

 

093018

ex 7209 16 90 1

Blacha stalowa walcowana na zimno

0

2 000 ton

 

7209 17

– – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm:

 

 

 

7209 17 90

– – – Pozostałe:

 

 

 

7209 17 90 1

– – – – Nieżarzone („full-hard")

 

 

093019

ex 7209 17 90 1

Blacha stalowa walcowana na zimno

0

3 000 ton

 

7209 18

– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm:

 

 

 

 

– – – Pozostałe

 

 

 

7209 18 91

– – – – O grubości 0,35 mm lub większej, ale mniejszej niż 0,5 mm:

 

 

 

7209 18 91 1

– – – – – Nieżarzone („full-hard")

 

 

093020

ex 7209 18 91 1

Blacha stalowa walcowana na zimno

0

5 000 ton

 

7210

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte:

 

 

 

 

– Powleczone lub pokryte aluminium:

 

 

093021

7210 69 00 0

– – Pozostałe

0

3 000 ton

 

7211

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte:

 

 

093022

 

– Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:

 

90 000 ton

 

7211 14 00 0

– – Pozostałe o grubości 4,75 mm i większej

 

 

 

ex 7211 14 00 0

Taśma w kręgach

0

 

 

7211 19 00 0

– – Pozostałe

 

 

 

ex 7211 19 00 0

Taśma w kręgach

0

 

 

7225

Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:

 

 

 

 

– Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:

 

 

 

7225 19

– – Pozostałe:

 

 

093023

7225 19 10 0

– – – Walcowane na gorąco

0

6 000 ton

 

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice:

 

 

 

 

– Elektrody:

 

 

 

8545 11 00 0

– – W rodzaju stosowanych w piecach

 

 

093024

ex 8545 11 00 0

Elektrody grafitowe, wysoko intensywne UHP o średnicy 610 mm

0

600 ton

 

1

2

3

4

5

 

8607

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:

 

 

 

 

– Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części:

 

 

 

8607 19

– – Pozostałe (włącznie z częściami):

 

 

 

 

– – – Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części:

 

 

 

8607 19 18 0

– – – – Pozostałe

 

 

093025

ex 8607 19 18 0

Monobloki kół

0

5 000 szt.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama