| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

TRAKTAT WIPO

o artystycznych wykonaniach i fonogramach,

sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 grudnia 1996 r. został sporządzony w Genewie Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, w następującym brzmieniu:

Przekład

TRAKTAT WIPO

o artystycznych wykonaniach i fonogramach

Spis treści

Preambuła

Rozdział l: Postanowienia ogólne

Artykuł 1: Stosunek do innych konwencji

Artykuł 2: Definicje

Artykuł 3: Osoby objęte ochroną przez Traktat

Artykuł 4: Traktowanie narodowe

Rozdział II: Prawa artystów wykonawców

Artykuł 5: Prawa osobiste artystów wykonawców

Artykuł 6: Prawa majątkowe artystów wykonawców do ich nieutrwalonych artystycznych wykonań

Artykuł 7: Prawo zwielokrotnienia

Artykuł 8: Prawo wprowadzania do obrotu

Artykuł 9: Prawo najmu

Artykuł 10: Prawo publicznego udostępniania utrwalonych artystycznych wykonań

Rozdział III: Prawa producentów fonogramów

Artykuł 11: Prawo zwielokrotnienia

Artykuł 12: Prawo wprowadzenia do obrotu

Artykuł 13: Prawo najmu

Artykuł 14: Prawo publicznego udostępniania fonogramów

Rozdział IV: Postanowienia wspólne

Artykuł 15: Prawo do wynagrodzenia za nadania i komunikowanie publiczności

Artykuł 16: Ograniczenia i wyjątki

Artykuł 17: Czas trwania ochrony

Artykuł 18: Zobowiązania dotyczące środków technicznych

Artykuł 19: Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami

Artykuł 20: Wymogi formalne

Artykuł 21: Zastrzeżenia

Artykuł 22: Zastosowanie

Artykuł 23: Dochodzenie i egzekwowanie praw

Rozdział V: Postanowienia administracyjne i końcowe

Artykuł 24: Zgromadzenie

Artykuł 25: Biuro Międzynarodowe

Artykuł 26: Strony Traktatu

Artykuł 27: Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu

Artykuł 28: Podpisanie Traktatu

Artykuł 29: Wejście w życie Traktatu

Artykuł 30: Data uzyskania statusu strony Traktatu

Artykuł 31: Wypowiedzenie Traktatu

Artykuł 32: Języki Traktatu

Artykuł 33: Depozytariusz

Preambuła

Umawiające się Strony,

pragnąc rozwijać i zapewniać ochronę praw artystów wykonawców i producentów fonogramów w sposób możliwie najbardziej skuteczny i jednolity,

uznając potrzebę wprowadzenia nowych przepisów międzynarodowych celem znalezienia właściwych rozwiązań problemów wynikających z rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i technicznego,

uznając głęboki wpływ rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wzajemnego przenikania na produkcję i wykorzystanie artystycznych wykonań i fonogramów,

uznając potrzebę utrzymania równowagi między prawami artystów wykonawców i producentów fonogramów i ogólnym interesem publicznym, zwłaszcza w dziedzinie nauczania, badań naukowych i dostępu do informacji,

uzgodniły, co następuje:

Rozdział l

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Stosunek do innych konwencji

(1) Żadne postanowienie niniejszego Traktatu nie uchyla zobowiązań, które Umawiające się Strony podjęły wobec siebie na podstawie Międzynarodowej konwencji o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie w dniu 26 października 1961 r. (zwanej dalej „Konwencją Rzymską").

(2) Ochrona przyznana na podstawie niniejszego Traktatu nie narusza i nie ma żadnego wpływu na ochronę praw autorskich do utworów literackich i artystycznych. W związku z tym żadne postanowienie niniejszego Traktatu nie może być interpretowane jako naruszające taką ochronę.

(3) Niniejszy Traktat nie ma żadnego związku z innymi porozumieniami ani nie narusza praw i obowiązków wynikających z innych porozumień.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego Traktatu:

(a) „artyści wykonawcy" to aktorzy, piosenkarze, muzycy, tancerze i inne osoby, które grają, śpiewają, wygłaszają, deklamują, występują, interpretują lub w inny sposób wykonują utwory literackie, artystyczne bądź dzieła sztuki ludowej;

(b) „fonogram" oznacza utrwalenie dźwięków artystycznego wykonania lub innych dźwięków, lub reprezentacji dźwięków, w inny sposób niż w formie utrwalenia włączonego do utworu kinematograficznego lub audiowizualnego;

(c) „utrwalenie" oznacza zapis dźwięków lub ich reprezentacji, z którego mogą być postrzegane, kopiowane i przekazywane za pomocą odpowiednich urządzeń;

(d) „producent fonogramu" oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która podejmuje inicjatywę i ponosi odpowiedzialność za pierwsze utrwalenie dźwięków wykonania lub innych dźwięków, a także ich reprezentacji;

(e) „opublikowanie" utrwalonego wykonania lub fonogramu oznacza publiczne zaoferowanie zwielokrotnionego egzemplarza utrwalonego wykonania lub fonogramu za zgodą osoby uprawnionej, pod warunkiem że zwielokrotnione egzemplarze są oferowane publicznie w rozsądnych ilościach;

(f) „nadawanie" oznacza bezprzewodowe przekazywanie dźwięków do odbioru publicznego lub też obrazów i dźwięków, lub ich reprezentacji; termin ten obejmuje także przekaz satelitarny lub przekaz za pomocą kodowanych sygnałów, jeśli urządzenia dekodujące są udostępnione publiczności przez tę samą organizację nadawczą lub za jej zgodą;

(g) „publiczne komunikowanie" wykonania lub fonogramu oznacza publiczne przekazywanie dźwięków wykonania lub dźwięków, lub reprezentacji dźwięków utrwalonych na fonogramie w jakikolwiek sposób, inny niż nadawanie. Dla celów artykułu 15 „publiczne komunikowanie" obejmuje także publiczne odtwarzanie dźwięków lub ich reprezentacji utrwalonych na fonogramie.

Artykuł 3

Osoby objęte ochronę przez Traktat

(1) Umawiające się Strony udzielą ochrony przewidzianej w niniejszym Traktacie artystom wykonawcom i producentom fonogramów będącym obywatelami innych Umawiających się Stron.

(2) Przez obywateli innych Umawiających się Stron rozumie się tych artystów wykonawców lub producentów fonogramów, którzy spełnialiby kryteria konieczne dla uzyskania ochrony przewidzianej Konwencją Rzymską, gdyby wszystkie Umawiające się Strony niniejszego Traktatu były Umawiającymi się Stronami tej Konwencji. W odniesieniu do koniecznych kryteriów ochrony Umawiające się Strony stosują odpowiednie definicje z artykułu 2 niniejszego Traktatu.

(3) Każda Umawiająca się Strona korzystająca z możliwości określonych w artykule 5(3) Konwencji Rzymskiej lub, dla celów artykułu 5 tejże Konwencji, korzystająca z jej artykułu 17, składa w trybie przewidzianym w tych przepisach notyfikację Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Artykuł 4

Traktowanie narodowe

(1) Każda Umawiająca się Strona zapewni obywatelom innych Umawiających się Stron, zgodnie z definicją z artykułu 3(2), takie traktowanie, jakie zapewnia swoim obywatelom w odniesieniu do praw wyłącznych przyznanych niniejszym Traktatem oraz prawa do odpowiedniego wynagrodzenia przewidzianego w artykule 15 niniejszego Traktatu.

(2) Zobowiązania określonego w ustępie (1) nie stosuje się w przypadku, gdy inna Umawiająca się Strona korzysta z zastrzeżeń dopuszczonych zgodnie z artykułem 15(3) niniejszego Traktatu.

Rozdział II

Prawa artystów wykonawców

Artykuł 5

Prawa osobiste artystów wykonawców

(1) Niezależnie od praw majątkowych artysty wykonawcy, a nawet po przekazaniu tych praw, artysta wykonawca ma, w odniesieniu do swoich artystycznych wykonań dźwiękowych na żywo oraz do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, prawo do żądania identyfikowania go jako artysty wykonawcy swoich artystycznych wykonań, z wyjątkiem przypadków, gdy pominięcie jest spowodowane sposobem korzystania z danego artystycznego wykonania, oraz do sprzeciwiania się jakimkolwiek zniekształceniom, okrojeniem bądź innym modyfikacjom jego artystycznego wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię.

(2) Prawa przyznane artyście wykonawcy w ustępie (1) zostają utrzymane także po jego śmierci, przynajmniej do czasu wygaśnięcia praw majątkowych, i są wykonywane przez osoby lub instytucje upoważnione na mocy ustawodawstwa Umawiającej się Strony, gdzie dochodzi się ochrony. Jednakże te Umawiające się Strony, których ustawodawstwo w momencie ratyfikacji lub przystąpienia do niniejszego Traktatu nie zapewnia po śmierci artysty wykonawcy ochrony wszystkich praw określonych w poprzednim ustępie, mogą przewidzieć, że niektóre z tych praw po śmierci artysty wykonawcy nie będą utrzymane w mocy.

(3) Środki prawne zabezpieczające prawa przyznane w niniejszym artykule są regulowane przez ustawodawstwo tej z Umawiających się Stron, gdzie dochodzi się ochrony.

Artykuł 6

Prawa majątkowe artystów wykonawców do ich nieutrwalonych artystycznych wykonań

Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania, w odniesieniu do ich artystycznych wykonań, na:

(i) nadawanie i publiczne komunikowanie ich nieutrwalonych artystycznych wykonań, z wyjątkiem gdy artystyczne wykonanie jest już nadanym artystycznym wykonaniem; oraz

(ii) utrwalanie ich nieutrwalonych artystycznych wykonań.

Artykuł 7

Prawo zwielokrotnienia

Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na bezpośrednie lub pośrednie zwielokrotnienie ich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

Artykuł 8

Prawo wprowadzania do obrotu

(1) Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności.

(2) Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa z ustępu (1) po dokonanej za zezwoleniem artysty wykonawcy pierwszej sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza utrwalonego artystycznego wykonania.

Artykuł 9

Prawo najmu

(1) Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na najem publiczności w celach zarobkowych oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy swoich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, tak jak definiuje je ustawodawstwo krajowe Umawiających się Stron, nawet po ich wprowadzeniu do obrotu za zgodą artysty wykonawcy lub w oparciu o jego zgodę.

(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1) Umawiająca się Strona, która w dniu 15 kwietnia 1994 r. stosowała i nadal stosuje system odpowiedniego wynagrodzenia artystów wykonawców za najem zwielokrotnionych egzemplarzy ich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, może utrzymać ten system pod warunkiem, że najem w celach zarobkowych fonogramów nie narusza w sposób istotny przysługującego artystom wykonawcom wyłącznego prawa zwielokrotniania.

Artykuł 10

Prawo publicznego udostępniania utrwalonych artystycznych wykonań

Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na udostępnianie publiczne swoich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Rozdział III

Prawa producentów fonogramów

Artykuł 11

Prawo zwielokrotnienia

Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na bezpośrednie lub pośrednie zwielokrotnienie ich fonogramów, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

Artykuł 12

Prawo wprowadzenia do obrotu

(1) Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy ich fonogramów drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności.

(2) Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa z ustępu (1) po dokonanej za zezwoleniem producenta fonogramu pierwszej sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza fonogramu.

Artykuł 13

Prawo najmu

(1) Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na najem publiczności w celach zarobkowych oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy swoich fonogramów, nawet po ich wprowadzeniu do obrotu za zgodą producenta lub w oparciu o jego zgodę.

(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1) Umawiająca się Strona, która w dniu 15 kwietnia 1994 r. stosowała i nadal stosuje system odpowiedniego wynagrodzenia producentów fonogramów za najem zwielokrotnionych egzemplarzy ich fonogramów, może utrzymać ten system pod warunkiem, że najem w celach zarobkowych fonogramów nie narusza w sposób istotny przysługującego producentom fonogramów wyłącznego prawa zwielokrotniania.

Artykuł 14

Prawo publicznego udostępniania fonogramów

Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na udostępnianie publiczne swoich fonogramów drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Rozdział IV

Postanowienia wspólne

Artykuł 15

Prawo do wynagrodzenia za nadania i komunikowanie publiczności

(1) Artystom wykonawcom i producentom fonogramów przysługuje prawo do jednorazowego odpowiedniego wynagrodzenia za bezpośrednie lub pośrednie korzystanie z fonogramów opublikowanych w celach zarobkowych poprzez nadawanie lub jakiekolwiek publiczne komunikowanie.

(2) Umawiające się Strony mogą postanowić w swoich ustawodawstwach krajowych, że jednorazowego odpowiedniego wynagrodzenia od użytkownika dochodzi artysta wykonawca lub producent fonogramu, lub jeden i drugi. Umawiające się Strony mogą przyjąć ustawodawstwo krajowe określające, w przypadku braku umowy pomiędzy artystą wykonawcą a producentem fonogramów, warunki, zgodnie z którymi artyści wykonawcy i producenci fonogramów dzielą jednorazowe odpowiednie wynagrodzenie.

(3) Każda Umawiająca się Strona, składając notyfikację Dyrektorowi Generalnemu WIPO, może oświadczyć, że będzie stosować postanowienia ustępu (1) tylko w odniesieniu do niektórych form wykorzystania lub też w inny sposób ograniczy zakres jego zastosowania, lub też w ogóle nie będzie stosować tych postanowień.

(4) Dla celów niniejszego artykułu fonogramy udostępnione publicznie, drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, traktuje się, jakby były opublikowane w celach komercyjnych.

Artykuł 16

Ograniczenia i wyjątki

(1) Umawiające się Strony mogą w pewnych szczególnych przypadkach przewidzieć w swoich ustawodawstwach wprowadzenie tych samych ograniczeń i wyjątków w odniesieniu do ochrony artystów wykonawców i producentów fonogramów, jakie ich ustawodawstwo przewiduje w związku z ochroną praw autorskich do utworów literackich i artystycznych.

(2) Umawiające się Strony zawężą wszystkie ograniczenia i wyjątki od praw przewidzianych w niniejszym Traktacie do określonych szczególnych przypadków, które nie naruszają normalnego korzystania z artystycznego wykonania lub fonogramu i nie przynoszą nieuzasadnionego uszczerbku prawowitym interesom artysty wykonawcy lub producenta fonogramu.

Artykuł 17

Czas trwania ochrony

(1) Czas ochrony udzielonej artystom wykonawcom zgodnie z niniejszym Traktatem trwa co najmniej do końca okresu 50 lat liczonego od końca roku, w którym artystyczne wykonanie zostało utrwalone na fonogramie.

(2) Czas ochrony udzielonej producentom fonogramów zgodnie z niniejszym Traktatem trwa co najmniej do końca okresu 50 lat liczonego od końca roku, w którym fonogram opublikowano, w przypadku zaś braku takiej publikacji, w ciągu 50 lat od utrwalenia fonogramu, 50 lat od końca roku, w którym dokonano utrwalenia.

Artykuł 18

Zobowiązania dotyczące środków technicznych

Umawiające się Strony zapewnią właściwą ochronę prawną oraz skuteczne środki prawne przeciwko obchodzeniu skutecznych środków technicznych stosowanych przez artystów wykonawców i producentów fonogramów w związku z wykonywaniem praw na podstawie niniejszego Traktatu i ograniczających podejmowanie wobec ich artystycznych wykonań lub fonogramów działań, na które oni nie udzielili zezwolenia albo które nie są prawnie dozwolone.

Artykuł 19

Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami

(1) Umawiające się Strony zapewnią odpowiednie i skuteczne środki prawne przeciwko każdemu, kto świadomie dopuszcza się jednego z następujących czynów, wiedząc lub, gdy chodzi o środki cywilnoprawne, mając w danych okolicznościach uzasadnione podstawy, by wiedzieć, że czyn ten spowoduje, umożliwi, ułatwi lub ukryje naruszenie któregokolwiek prawa przewidzianego niniejszym Traktatem:

(i) usuwanie lub zmiana, bez zezwolenia, jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami;

(ii) wprowadzanie do obrotu, wwóz celem wprowadzania do obrotu, nadawania lub publicznego komunikowania lub udostępniania bez zezwolenia artystycznych wykonań lub zwielokrotnionych utrwaleń artystycznych wykonań lub egzemplarzy fonogramów, wiedząc, że podane w formie elektronicznej informacje o zarządzaniu prawami zostały usunięte lub zmienione bez zezwolenia.

(2) Przez użyte w niniejszym artykule wyrażenie „informacje o zarządzaniu prawami" rozumieć należy informacje pozwalające zidentyfikować artystę wykonawcę, wykonanie artysty wykonawcy, producenta fonogramu, fonogram, uprawnionego do artystycznego wykonania lub fonogramu z jakiegokolwiek tytułu lub informacji o warunkach korzystania z artystycznego wykonania lub fonogramu oraz numery lub kody przedstawiające taką informację, gdy którykolwiek z tych elementów informacji dołączony jest do zwielokrotnionego egzemplarza utrwalonego artystycznego wykonania lub fonogramu, lub występuje w związku z publicznym komunikowaniem lub udostępnianiem utrwalonego artystycznego wykonania, lub fonogramu.

Artykuł 20

Wymogi formalne

Prawa przewidziane w niniejszym Traktacie przysługują i są wykonywane bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych.

Artykuł 21

Zastrzeżenia

Z wyłączeniem postanowienia artykułu 15(3) nie dopuszcza się żadnych zastrzeżeń do niniejszego Traktatu.

Artykuł 22

Zastosowanie

(1) Umawiające się Strony zastosują postanowienia artykułu 18 Konwencji Berneńskiej, mutatis mutandis, do praw artystów wykonawców i producentów fonogramów chronionych niniejszym Traktatem.

(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1) Umawiająca się Strona może ograniczyć zastosowanie artykułu 5 niniejszego Traktatu do artystycznych wykonań, które miały miejsce po wejściu w życie niniejszego Traktatu w odniesieniu do tej Strony.

Artykuł 23

Dochodzenie i egzekwowanie praw

(1) Umawiające się Strony zobowiązują się do przyjęcia, zgodnie ze swoimi systemami prawnymi, środków koniecznych do zapewnienia stosowania niniejszego Traktatu.

(2) Umawiające się Strony zapewnią w swoich ustawodawstwach dostępność procedur dochodzenia i egzekwowania praw przyznanych niniejszym Traktatem, tak aby umożliwić skuteczne działania przeciwko naruszeniom wymierzonym w te prawa, w tym środki doraźne zapobiegające naruszeniom i środki odstraszające od dalszych naruszeń.

Rozdział V

Postanowienia administracyjne i końcowe

Artykuł 24

Zgromadzenie

(1) (a) Umawiające się Strony powołują Zgromadzenie.

(b) Każda z Umawiających się Stron reprezentowana jest przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć zastępcy, doradcy i eksperci.

(c) Wydatki każdej delegacji ponosi Umawiająca się Strona, która delegację wyznaczyła. Zgromadzenie może wystąpić do WIPO o przyznanie pomocy finansowej celem ułatwienia udziału delegacji Umawiających się Stron, które, zgodnie z przyjętą praktyką Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, uważane są za kraje rozwijające się lub które są krajami przechodzącymi do systemu gospodarki rynkowej.

(2) (a) Zgromadzenie rozpatruje sprawy dotyczące utrzymania i rozwoju niniejszego Traktatu oraz jego stosowania i działania.

(b) Zgromadzenie wykonuje funkcje przyznane mu zgodnie z artykułem 26 (2) co do uznania niektórych organizacji międzyrządowych jako stron niniejszego Traktatu.

(c) Zgromadzenie decyduje o zwołaniu konferencji dyplomatycznej celem dokonania rewizji niniejszego Traktatu i wydaje Dyrektorowi Generalnemu WIPO instrukcje celem przygotowania takiej konferencji.

(3) (a) Każda z Umawiających się Stron będąca państwem dysponuje jednym głosem i głosuje tylko w swoim własnym imieniu.

(b) Każda z Umawiających się Stron, będąca organizacją międzyrządową, może brać udział w głosowaniu zamiast swoich Państw Członkowskich, dysponując liczbą głosów równą liczbie swoich Państw Członkowskich, które są stronami niniejszego Traktatu. Żadna organizacja międzyrządowa nie bierze udziału w głosowaniu, jeżeli jedno z jej Państw Członkowskich korzysta ze swojego prawa głosu, i odwrotnie.

(4) Raz na dwa lata Zgromadzenie zbiera się na sesję zwyczajną zwoływaną przez Dyrektora Generalnego WIPO.

(5) Zgromadzenie ustanawia swój regulamin wewnętrzny, zawierający między innymi przepisy dotyczące: zwoływania sesji nadzwyczajnej, wymaganego kworum oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Traktatu, większość wymaganą w przypadku różnego rodzaju decyzji.

Artykuł 25

Biuro Międzynarodowe

Biuro Międzynarodowe WIPO realizuje zadania administracyjne wynikające z niniejszego Traktatu.

Artykuł 26

Strony Traktatu

(1) Każde Państwo Członkowskie WIPO może zostać stroną niniejszego Traktatu.

(2) Zgromadzenie może podjąć decyzję o uznaniu jako strony niniejszego Traktatu każdej organizacji międzyrządowej, która oświadczy, że jest właściwa w sprawach uregulowanych niniejszym Traktatem i ma w tym zakresie własne ustawodawstwo wiążące wszystkie jej Państwa Członkowskie oraz że, zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regułami proceduralnymi, jest należycie upoważniona do zostania stroną niniejszego Traktatu.

(3) Wspólnota Europejska złożywszy podczas konferencji dyplomatycznej, która dokonała przyjęcia niniejszego Traktatu, oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim, może stać się stroną niniejszego Traktatu.

Artykuł 27

Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu

Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień wyraźnie sformułowanych w niniejszym Traktacie każda z Umawiających się Stron korzysta z pełni praw i przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z niniejszego Traktatu.

Artykuł 28

Podpisanie Traktatu

Niniejszy Traktat jest otwarty do podpisu do dnia 31 grudnia 1997 r. i może zostać podpisany przez każde Państwo Członkowskie WIPO oraz przez Wspólnotę Europejską.

Artykuł 29

Wejście w życie Traktatu

Niniejszy Traktat wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od złożenia przez państwa u Dyrektora Generalnego WIPO 30 dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia.

Artykuł 30

Data uzyskania statusu strony Traktatu

Niniejszy Traktat wiąże:

(i) 30 państw, o których mowa w artykule 29, od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu;

(ii) każde inne państwo po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to państwo dokumentu Dyrektorowi Generalnemu WIPO;

(iii) Wspólnotę Europejską, po upływie trzech miesięcy od złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, jeśli dokument ten złożony został po wejściu w życie niniejszego Traktatu, zgodnie z artykułem 29, lub trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu, jeśli dokument ten został złożony przed wejściem w życie niniejszego Traktatu;

(iv) każdą inną organizację międzyrządową, która została uznana jako strona niniejszego Traktatu, po upływie trzech miesięcy od złożenia dokumentu przystąpienia.

Artykuł 31

Wypowiedzenie Traktatu

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Traktat drogą notyfikacji skierowanej do Dyrektora Generalnego WIPO. Wypowiedzenie wchodzi w życie po upływie roku od daty otrzymania notyfikacji przez Dyrektora Generalnego.

Artykuł 32

Języki Traktatu

(1) Niniejszy Traktat jest sporządzony w jednym egzemplarzu oryginalnym w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każda z tych wersji jest jednakowo autentyczna.

(2) Tekst urzędowy w jakimkolwiek innym języku niż wymieniony w ustępie pierwszym jest sporządzany przez Dyrektora Generalnego WIPO na wniosek zainteresowanej strony, po konsultacji ze wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami. W rozumieniu niniejszego ustępu przez „zainteresowaną stronę" rozumie się każde Państwo Członkowskie WIPO, którego języka urzędowego lub jednego z języków urzędowych to dotyczy, jak również Wspólnotę Europejską i każdą inną organizację międzyrządową, która może stać się stroną niniejszego Traktatu, jeśli dotyczy to jednego z jej języków urzędowych.

Artykuł 33

Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszego Traktatu jest Dyrektor Generalny WIPO.

UZGODNIONE DEKLARACJE

Artykuł 1.2

Przyjmuje się, że artykuł 1.2 wyjaśnia związek pomiędzy prawami do fonogramów zgodnie z niniejszym Traktatem a prawami autorskimi do utworów utrwalonych na fonogramach. W przypadku gdy niezbędna jest zarówno zgoda autora utworu utrwalonego na fonogramie, jak i artysty wykonawcy lub producenta posiadającego prawa do fonogramu, konieczność uzyskania zgody autora nie przestaje obowiązywać ze względu na wymóg uzyskania również zgody artysty wykonawcy lub producenta i vice versa.

Ponadto przyjmuje się, że żadne z postanowień artykułu 1.2 nie uniemożliwia Umawiającej się Stronie przyznania artyście wykonawcy lub producentowi fonogramu praw wyłącznych wykraczających poza prawa przyznane w niniejszym Traktacie.

Artykuł 2b

Przyjmuje się, że definicja fonogramu określona w artykule 2b nie oznacza, iż na prawa do fonogramu jakikolwiek wpływ ma włączenie ich do utworu kinematograficznego lub utworu audiowizualnego.

Artykuły 2e, 8, 9, 12 i 13

Używane w tych artykułach wyrażenia „zwielokrotnione egzemplarze" oraz „oryginał i zwielokrotnione egzemplarze", w kontekście prawa wprowadzenia do obrotu oraz prawa najmu przewidzianych w tych artykułach, odnoszą się wyłącznie do utrwalonych zwielokrotnionych egzemplarzy, które mogą być wprowadzone do obrotu jako przedmioty materialne.

Artykuł 3

Przyjmuje się, że odwołanie się w artykułach 5.3 i 16 (a) (iv) Konwencji Rzymskiej do „obywatela innego Umawiającego się Państwa", w przypadku stosowania niniejszego Traktatu, oznacza w odniesieniu do organizacji międzyrządowej będącej Umawiającą się Stroną niniejszego Traktatu obywatela jednego z krajów będących członkiem tej organizacji.

Artykuł 3.2

Dla stosowania artykułu 3.2 przyjmuje się, że utrwalenie oznacza ukończenie taśmy-matki („bande-mère").

Artykuły 7, 11 i 16

Prawo zwielokrotnienia, o którym mowa w artykułach 7 i 11, oraz dopuszczalne wyjątki od tego prawa, określone w artykule 16, znajdują pełne zastosowanie w warunkach użycia techniki cyfrowej, w szczególności do korzystania z artystycznych wykonań i fonogramów w formie cyfrowej. Rozumie się, że przechowywanie w formie cyfrowej chronionego artystycznego wykonania lub fonogramu na nośniku elektronicznym stanowi zwielokrotnienie w rozumieniu tych artykułów.

Artykuł 15

Przyjmuje się, że artykuł 15 nie stanowi pełnego rozwiązania kwestii poziomu praw nadawania i komunikowania publicznego, jakie powinny przysługiwać artystom wykonawcom i producentom fonogramów w epoce cyfrowej. Delegacje nie były w stanie osiągnąć konsensusu w zakresie różnych propozycji dotyczących aspektów wyłączności udzielanej w pewnych okolicznościach bądź praw przyznawanych bez możliwości zastrzeżenia, dlatego też pozostawiły tę kwestię do późniejszego rozstrzygnięcia.

Artykuł 15

Przyjmuje się, że artykuł 15 nie wyklucza przyznawania prawa określonego w tym artykule artystom wykonawcom dzieł folkloru i producentom fonogramów z nagraniami dzieł folkloru, o ile takie fonogramy nie są publikowane dla celów zarobkowych.

Artykuł 16

Uzgodnione oświadczenie dotyczące artykułu 10 (Ograniczenia i wyjątki) Traktatu WIPO o prawach autorskich stosuje się mutatis mutandis również do artykułu 16 (Ograniczenia i wyjątki) Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach.

Artykuł 19

Uzgodnione oświadczenie dotyczące artykułu 12 (Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami) Traktatu WIPO o prawach autorskich stosuje się mutatis mutandis również do artykułu 19 (Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami) Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach.

WIPO

Performances and Phonograms Treaty

Table of contents

Preamble

Chapter I: General Provisions

Article 1: Relation to Other Conventions

Article 2: Definitions

Article 3: Beneficiaries of Protection under this Treaty

Article 4: National Treatment

Chapter II: Rights of Performers

Article 5: Moral Rights of Performers

Article 6: Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances

Article 7: Right of Reproduction

Article 8: Right of Distribution

Article 9: Right of Rental

Article 10: Right of Making Available of Fixed Performances

Chapter III: Rights of Producers of Phonograms

Article 11: Right of Reproduction

Article 12: Right of Distribution

Article 13: Right of Rental

Article 14: Right of Making Available of Phonograms

Chapter IV: Common Provisions

Article 15: Right to Remuneration for Broadcasting and Communication to the Public

Article 16: Limitations and Exceptions

Article 17: Term of Protection

Article 18: Obligations concerning Technological Measures

Article 19: Obligations concerning Rights Management Information

Article 20: Formalities

Article 21: Reservations

Article 22: Application in Time

Article 23: Provisions on Enforcement of Rights

Chapter V: Administrative and Final Clauses

Article 24: Assembly

Article 25: International Bureau

Article 26: Eligibility for Becoming Party to the Treaty

Article 27: Rights and Obligations under the Treaty

Article 28: Signature of the Treaty

Article 29: Entry into Force of the Treaty

Article 30: Effective Date of Becoming Party to the Treaty

Article 31: Denunciation of the Treaty

Article 32: Languages of the Treaty

Article 33: Depositary

Preamble

The Contracting Parties,

Desiring to develop and maintain the protection of the rights of performers and producers of phonograms in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by economic, social, cultural and technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the production and use of performances and phonograms,

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of performers and producers of phonograms and the larger public interest, particularly education, research and access to information,

Have agreed as follows:

Chapter I

General Provisions

Article 1

Relation to Other Conventions

(1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations done in Rome, October 26, 1961 (hereinafter the „Rome Convention").

(2) Protection granted under this Treaty shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright in literary and artistic works. Consequently, no provision of this Treaty may be interpreted as prejudicing such protection.

(3) This Treaty shall not have any connection with, nor shall it prejudice any rights and obligations under, any other treaties.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Treaty:

(a) „performers" are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore;

(b) „phonogram" means the fixation of the sounds of a performance or of other sounds, or of a representation of sounds, other than in the form of a fixation incorporated in a cinematographic or other audiovisual work;

(c) „fixation" means the embodiment of sounds, or of the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device;

(d) „producer of a phonogram" means the person, or the legal entity, who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds of a performance or other sounds, or the representations of sounds;

(e) „publication" of a fixed performance or a phonogram means the offering of copies of the fixed performance or the phonogram to the public, with the consent of the rightholder, and provided that copies are offered to the public in reasonable quantity;

(f) „broadcasting" means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also „broadcasting" transmission of encrypted signals is .„broadcasting" where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent;

(g) „communication to the public" of a performance or a phonogram means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of sounds of a performance or the sounds or the representations of sounds fixed in a phonogram. For the purposes of Article 15, .„communication to the public" includes making the sounds or representations of sounds fixed in a phonogram audible to the public.

Article 3

Beneficiaries of Protection under this Treaty

(1) Contracting Parties shall accord the protection provided under this Treaty to the performers and producers of phonograms who are nationals of other Contracting Parties.

(2) The nationals of other Contracting Parties shall be understood to be those performers or producers of phonograms who would meet the criteria for eligibility for protection provided under the Rome Convention, were all the Contracting Parties to this Treaty Contracting States of that Convention. In respect of these criteria of eligibility, Contracting Parties shall apply the relevant definitions in Article 2 of this Treaty.

(3) Any Contracting Party availing itself of the possibilities provided in Article 5(3) of the Rome Convention or, for the purposes of Article 5 of the same Convention, Article 17 thereof shall make a notification as foreseen in those provisions to the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Article 4

National Treatment

(1) Each Contracting Party shall accord to nationals of other Contracting Parties, as defined in Article 3(2), the treatment it accords to its own nationals with regard to the exclusive rights specifically granted in this Treaty, and to the right to equitable remuneration provided for in Aricle 15 of this Treaty.

(2) The obligation provided for in paragraph (1) does not apply to the extent that another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 15(3) of this Treaty.

Chapter II

Rights of Performers

Article 5

Moral Rights of Performers

(1) Independently of a performer's economic rights, and even after the transfer of those rights, the performer shall, as regards his live aural performances or performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation.

(2) The rights granted to a performer in accordance with paragraph (1) shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed. However, those Contracting Parties whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Treaty, does not provide for protection after the death of the performer of all rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights will, after his death, cease to be maintained.

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted under this Article shall be governed by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed.

Article 6

Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances:

(i) the broadcasting and communication to the public of their unfixed performances except where the performance is already a broadcast performance; and

(ii) the fixation of their unfixed performances.

Article 7

Right of Reproduction

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner of form.

Article 8

Right of Distribution

(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer.

Article 9

Right a Rental

(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms as determined in the national law of Contracting Parties, even after distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of performers for the rental of copies of their performances fixed in phonograms, may maintain that system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive right of reproduction of performers.

Article 10

Right of Making Available of Fixed Performances

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their performances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

Chapter III

Rights of Producers of Phonograms

Article 11

Right of Reproduction

Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their phonograms, in any manner or form.

Article 12

Right of Distribution

(1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their phonograms through sale or other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the phonogram with the authorization of the producer of the phonogram.

Article 13

Right of Rental

(1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their phonograms, even after distribution of them by or pursuant to authorization by the producer.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of producers of phonograms for the rental of copies of their phonograms, may maintain that system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of producers of phonograms.

Article 14

Right of Making Available of Phonograms

Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

Chapter IV

Common Provisions

Article 15

Right to Remuneration for Broadcasting and Communication to the Public

(1) Performers and producers of phonograms shall enjoy the right to a single equitable remuneration for the direct or indirect use of phonograms published for commercial purposes for broadcasting or for any communication to the public.

(2) Contracting Parties may establish in their national legislation that the single equitable remuneration shall be claimed from the user by the performer or by the producer of a phonogram or by both. Contracting Parties may enact national legislation that, in the absence of an agreement between the performer and the producer of a phonogram, sets the terms according to which performers and producers of phonograms shall share the single equitable remuneration.

(3) Any Contracting Party may in a notification deposited with the Director General of WIPO, declare that it will apply the provisions of paragraph (1) only in respect of certain uses, or that it will limit their application in some other way, or that it will not apply these provisions at all.

(4) For the purposes of this Article, phonograms made available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them shall be considered as if they had been published for commercial purposes.

Article 16

Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers and producers of phonograms as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works.

(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance or phonogram and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer or of the producer of the phonogram.

Article 17

Term of Protection

(1) The term of protection to be granted to performers under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the performance was fixed in a phonogram.

(2) The term of protection to be granted to producers of phonograms under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the phonogram was published, or failing such publication within 50 years from fixation of the phonogram, 50 years from the end of the year in which the fixation was made.

Article 18

Obligations concerning Technological Measures

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by performers or producers of phonograms in connection with the exercise of their rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their performances or phonograms, which are not authorized by the performers or the producers of phonograms concerned or permitted by law.

Article 19

Obligations concerning Rights Management Information

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast, communicate or make available to the public, without authority, performances, copies of fixed performances or phonograms knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, „rights management information" means information which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, the owner of any right in the performance or phonogram, or information about the terms and conditions of use of the performance or phonogram, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a fixed performance or a phonogram or appears in connection with the communication or making available of a fixed performance or a phonogram to the public.

Article 20

Formalities

The enjoyment and exercise of the rights provided for in this Treaty shall not be subject to any formality.

Article 21

Reservations

Subject to the provisions of Article 15(3), no reservations to this Treaty shall be permitted.

Article 22

Application in Time

(1) Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne Convention, mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of phonograms provided for in this Treaty.

(2) Notwithstanding paragraph (1), a Contracting Party may limit the application of Article 5 of this Treaty to performances which occurred after the entry into force of this Treaty for that Party.

Article 23

Provisions on Enforcement of Rights

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Chapter V

Administrative and Final Clauses

Article 24

Assembly

(1) (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask WIPO to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.

(2) (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.

(b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 26(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.

(c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic conference.

(3) (a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.

(b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa.

(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General of WIPO.

(5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.

Article 25

International Bureau

The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.

Article 26

Eligibility for Becoming Party to the Treaty

(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.

(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.

(3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.

Article 27

Rights and Obligations under the Treaty

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.

Article 28

Signature of the Treaty

This Treaty shall be open for signature until December 31, 1997, by any Member State of WIPO and by the European Community.

Article 29

Entry into Force of the Treaty

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Article 30

Effective Date of Becoming Party to the Treaty

This Treaty shall bind

(i) the 30 States referred to in Article 29, from the date on which this Treaty has entered into force;

(ii) each other State from the expiration of three months from the date on which the State has deposited its instrument with the Director General of WIPO;

(iii) the European Community, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to Article 29, or, three months after the entry into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty;

(iv) any other intergovernmental organization that is admitted to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of accession.

Article 31

Denunciation of the Treaty

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.

Article 32

Languages of the Treaty

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.

(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with all the interested parties. For the purposes of this paragraph, „interested party" means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European Community, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.

Article 33

Depositary

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.

AGREED STATEMENTS

Concerning Article 1(2)

It is understood that Article 1(2) clarifies the relationship between rights in phonograms under this Treaty and copyright in works embodied in the phonograms. In cases where authorization is needed from both the author of a work embodied in the phonogram and a performer or producer owning rights in the phonogram, the need for the authorization of the author does not cease to exist because the authorization of the performer or producer is also required, and vice versa.

It is further understood that nothing in Article 1(2) precludes a Contracting Party from providing exclusive rights to a performer or producer of phonograms beyond those required to be provided under this Treaty.

Concerning Article 2(b)

It is understood that the definition of phonogram provided in Article 2(b) does not suggest that rights in the phonogram are in any way affected through their incorporation into a cinematographic or other audiovisual work.

Concerning Articles 2(e), 8, 9, 12, and 13

As used in these Articles, the expressions „copies" and „original and copies", being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.

Concerning Article 3

It is understood that the reference in Articles 5(a) and 16(a)(iv) of the Rome Convention to „national of another Contracting State" will, when applied to this Treaty, mean, in regard to an intergovernmental organization that is a Contracting Party to this Treaty, a national of one of the countries that is a member of that organization.

Concerning Article 3(2)

For the application of Article 3(2), it is understood that fixation means the finalization of the master tape („bande-mère").

Concerning Articles 7, 11 and 16

The reproduction right, as set out in Articles 7 and 11, and the exceptions permitted thereunder through Article 16, fully apply in the digital environment, in particular to the use of performances and phonograms in digital form. It is understood that the storage of a protected performance or phonogram in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of these Articles.

Concerning Article 15

It is understood that Article 15 does not represent a complete resolution of the level of rights of broadcasting and communication to the public that should be enjoyed by performers and phonogram producers in the digital age. Delegations were unable to achieve consensus on differing proposals for aspects of exclusivity to be provided in certain circumstances or for rights to be provided without the possibility of reservations, and have therefore left the issue to future resolution.

Concerning Article 15

It is understood that Article 15 does not prevent the granting of the right conferred by this Article to performers of folklore and producers of phonograms recording folklore where such phonograms have not been published for commercial gain.

Concerning Article 16

The agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty is applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Performances and Phonograms Treaty.

Concerning Article 19

The agreed statement concerning Article 12 (on Obligations concerning Rights Management Information) of the WIPO Copyright Treaty is applicable mutatis mutandis also to Article 19 (on Obligations concerning Rights Management Information) of the WIPO Performances and Phonograms Treaty.

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 czerwca 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »