| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości,

podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 10 czerwca 2002 r. została podpisana w Wiedniu Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federalny Republiki Austrii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami",

– powodowane pragnieniem rozwoju i utrwalania stosunków przyjaźni i wzajemnej współpracy między obydwoma państwami.

– zaniepokojone rozpowszechnianiem się przestępczości zorganizowanej,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy dla skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości,

– kierując się zasadami wzajemności i dwustronnych korzyści, z poszanowaniem prawa wewnętrznego swoich państw,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między organami właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego swoich państw, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Współpraca ta dotyczy w szczególności następujących przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu (nietykalności cielesnej).

2) terroryzmu,

3) nielegalnej migracji, przemytu ludzi i handlu ludźmi,

4) sporządzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci,

5) nielegalnej produkcji i handlu oraz przemytu broni, amunicji i materiałów wybuchowych,

6) kradzieży dzieł sztuki, pojazdów mechanicznych lub innych przedmiotów o znacznej wartości oraz nielegalnego handlu nimi,

7) fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych, papierów wartościowych oraz dokumentów, a także wprowadzania ich do obiegu,

8) gospodarczych oraz prania pieniędzy,

9) nielegalnego wytwarzania, wwozu, wywozu, transportu oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.

10) komputerowych.

2. Współpraca między Umawiającymi się Stronami obejmuje zwłaszcza takie przypadki, w których istnieje przypuszczenie, że działania przestępcze lub przygotowania do takich działań mogą wywołać skutki na terytorium państwa Umawiającej się Strony.

Artykuł 2

Działania w zakresie współpracy na podstawie niniejszej umowy podejmowane będą na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony albo z własnej inicjatywy takiego organu, jeżeli istnieje przypuszczenie, że przemawia za tym interes drugiej Umawiającej się Strony. Przy realizacji wniosku stosowane będzie prawo państwa organu wezwanego.

Artykuł 3

1. Organy właściwe, współpracujące w zakresie niniejszej umowy, określone są zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

2. Umawiające się Strony informują się wzajemnie o organach właściwych, o których mowa w ustępie 1, a także o zmianach właściwości lub nazw tych organów.

3. Stwierdza się, że obecnie organami właściwymi są:

1) po Stronie polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) Szef Urzędu Ochrony Państwa,

d) Komendant Główny Policji,

e) Komendant Główny Straży Granicznej,

f) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

2) po Stronie austriackiej:

Federalny Minister Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 4

Współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej umowy odbywa się zgodnie z prawem wewnętrznym ich państw i obejmuje w szczególności:

1) wzajemne informowanie się o okolicznościach istotnych dla zapobiegania i zwalczania przestępczości,

2) wymianę doświadczeń w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości, jak również o stosowanych metodach, środkach i technikach kryminalistycznych,

3) wymianę doświadczeń w określonych dziedzinach zwalczania przestępczości i organizację spotkań ekspertów,

4) realizację zsynchronizowanych i uzgodnionych działań policyjnych, mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości, włącznie z zastosowaniem przesyłki kontrolowanej,

5) dopuszczenie funkcjonariuszy lub pracowników właściwych organów jednej Umawiającej się Strony do obecności przy wykonywaniu policyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy drugiej Umawiającej się Strony, w tym obserwacji i rozpytania,

6) współpracę w zakresie poszukiwania osób, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok.

Artykuł 5

W zakresie współpracy przewidzianej w artykule 1 ustęp 1 punkt 2 właściwe organy Umawiających się Stron będą, w szczególności, wymieniać informacje i wyniki rozpoznania planowanych i popełnianych aktów terrorystycznych, o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów państwa jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować wspólnie inne działania służące zapobieganiu terroryzmowi lub jego zwalczaniu.

Artykuł 6

W zakresie współpracy przewidzianej w artykule 1 ustęp 1 punkt 3 właściwe organy Umawiających się Stron będą, w szczególności, przekazywać sobie wzajemnie informacje dotyczące metod i tras zorganizowanej nielegalnej migracji oraz informacje umożliwiające kontrolę autentyczności dokumentów podróży i wiz, włącznie z wymianą ich wzorów.

Artykuł 7

W zakresie współpracy przewidzianej w artykule 1 ustęp 1 punkt 9 właściwe organy Umawiających się Stron będą, w szczególności:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) miejscach i metodach wytwarzania oraz przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także o używanych środkach transportu,

b) miejscach przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,

2) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,

3) ułatwiać wymianę informacji w zakresie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.

Artykuł 8

Realizacja współpracy między właściwymi organami Umawiających się Stron może odbywać się również poprzez oficerów łącznikowych, których zakres uprawnień określą właściwe organy zgodnie z przepisami ich prawa wewnętrznego.

Artykuł 9

W sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy właściwe organy Umawiających się Stron posługują się, co do zasady, językami urzędowymi swoich państw.

Artykuł 10

1. Właściwe organy jednej Umawiającej się Strony zapewnią, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego państwa, ochronę oznaczonych odpowiednimi klauzulami tajności informacji, przekazywanych przez właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony w ramach współpracy na podstawie niniejszej umowy.

2. Informacje, o których mowa w ustępie 1, nie mogą być przekazywane innym organom niż wymienione w artykule 1 ustęp 1, bez uprzedniej pisemnej zgody organu właściwego, które je przekazał.

3. W razie narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ Umawiającej się Strony poinformuje o tym niezwłocznie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony. Organy te wyjaśnią okoliczności i skutki takiego zdarzenia oraz podejmą działania w celu zapobieżenia powtórzeniu się w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 11

Wzajemne przekazywanie danych osobowych pomiędzy właściwymi organami Umawiających się Stron realizowane jest zgodnie z warunkami określonymi przez organ przekazujący dane oraz zgodnie z następującymi zasadami:

1) przekazywane dane nie mogą być wykorzystywane bez zgody organu przekazującego do celów innych niż te, które stanowiły podstawę ich przekazania,

2) przekazywane dane należy zniszczyć lub sprostować, jeżeli:

a) okaże się, że są one nieprawdziwe, lub

b) organ przekazujący dane poinformuje, że dane zostały uzyskane lub przekazane w sposób niezgodny z prawem, lub

c) dane stały się zbędne dla realizacji zadania, które stanowiło uzasadnienie do ich przekazania, chyba że organ przekazujący dane wyraził zgodę na ich wykorzystanie w innym celu,

3) na wniosek organu przekazującego dane organ otrzymujący udzieli informacji o wykorzystaniu otrzymanych danych,

4) organ przekazujący dane zapewnia prawdziwość i aktualność przekazywanych danych. Jeżeli okaże się, że przekazano dane nieprawdziwe albo dane, których przekazanie było niedozwolone, bądź też dane prawidłowo przekazane podlegają zgodnie z prawem wewnętrznym państwa organu przekazującego zniszczeniu, należy niezwłocznie poinformować o tym organ otrzymujący dane,

5) jeżeli organ otrzymujący dane ma podstawy do przyjęcia, że przekazano dane nieprawdziwe lub podlegające zniszczeniu, informuje o tym organ przekazujący,

6) organ otrzymujący dane zobowiązany jest do ochrony otrzymanych danych przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionymi zmianami i ujawnieniem,

7) organ przekazujący i organ otrzymujący dane zobowiązane są do udokumentowania we właściwy sposób faktu przekazania i otrzymania danych,

8) osoby zainteresowane mają, zgodnie z przepisami właściwego prawa wewnętrznego, prawo do dostępu do przekazanych w ramach niniejszej urnowy danych ich dotyczących oraz do weryfikacji tych danych. W przypadku wniosku o skorzystanie z tego uprawnienia, organ dysponujący danymi przeprowadza przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku konsultacje z organem, który przekazał dane.

Artykuł 12

Organy wymienione w artykule 3 niniejszej umowy mogą, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Artykuł 13

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że realizacja wniosku lub innego rodzaju współpraca mogłyby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom lub naruszać zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo albo całkowicie współpracy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 14

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, z wyjątkiem kosztów związanych z działalnością przedstawicieli właściwych organów jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 15

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z dwustronnych lub wielostronnych umów międzynarodowych.

Artykuł 16

1. Rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między organami wymienionymi w artykule 3, w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań określonych w ustępie 1, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 17

1. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie w drodze wymiany not, że zostały spełnione wymogi prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron do wejścia w życie umowy. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przekazana nota późniejsza.

2. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia na piśmie przez jedną z Umawiających się Stron w drodze dyplomatycznej, przy zachowaniu sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Niniejszą umowę sporządzono w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Federalnego Republiki Austrii

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

ABKOMMEN

zwischen der Regierung der Republik Polen und der Österreichischen Bundesregierung betreffend die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität

Die Regierung der Republik Polen und die Österreichische Bundesregierung, nachstehend als die Vertragsparteien bezeichnet,

getragen von dem Wunsch nach der Entwicklung und Festigung von freundschaftlichen Beziehungen und der gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten,

beunruhigt durch die Ausbreitung der organisierten Kriminalität,

überzeugt von der wesentlichen Bedeutung der Zusammenarbeit bei der wirksamen Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität,

geleitet vom Prinzip der Gegenseitigkeit und des beiderseitigen Vorteils und nach Maßgabe der jeweiligen Rechtsordnung der beiden Staaten

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts zur Zusammenarbeit zwischen den für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden im Bereich der Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität.

Diese Zusammenarbeit erstreckt sich insbesondere auf folgende Straftaten:

1. Straftaten gegen Leben und Gesundheit (die körperliche Unversehrtheit),

2. Terrorismus,

3. illegale Migration, Schlepperei und Menschenhandel,

4. die Herstellung und Verbreitung von kinderpornographischem Material,

5. die illegale Produktion, den illegalen Handel und den Schmuggel von Waffen, Munition und Sprengstoffen,

6. den Diebstahl von Kunstgegenständen, Kraftfahrzeugen und sonstigen Gütern von erheblichem Wert und den illegalen Handel damit,

7. die Fälschung von Geld und anderen Zahlungsmitteln sowie von Wertpapieren und Dokumenten und deren Inverkehrbringung,

8. die Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche,

9. die illegale Erzeugung, die Einfuhr, die Ausfuhr, den illegalen Transport von und Verkehr mit Suchtgift, psychotropen Substanzen und Vorläufersubstanzen,

10. die Computerkriminalität.

(2) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien umfasst insbesondere jene Fälle, in denen Anzeichen dafür vorliegen, dass strafbare Handlungen oder Vorbereitungen hierzu Auswirkungen auf das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben können.

Artikel 2

Die Tätigkeiten im Rahmen der Zusammenarbeit nach diesem Abkommen erfolgen über Ersuchen einer zuständigen Behörde einer Vertragspartei, jedoch auch ohne Ersuchen, wenn ein Interesse der anderen Vertragspartei anzunehmen ist. Bei Erledigung des Ersuchens wird das Recht des ersuchten Staates angewendet.

Artikel 3

(1) Die für die Zusammenarbeit nach diesem Abkommen zuständigen Behörden bestimmen sich nach dem jeweiligen nationalen Recht.

(2) Die Vertragsparteien teilen einander die Behörden nach Absatz 1 und Änderungen der Zuständigkeit oder der Bezeichnung mit.

(3) Festgestellt wird, dass derzeit folgende Behörden zuständig sind:

1. auf polnischer Seite:

a) der für innere Angelegenheiten zuständige Minister;

b) der für Finanzeinrichtungen zuständige Minister;

c) der Leiter des Amtes für Staatsschutz;

d) der leitende Kommandant der Polizei;

e) der leitende Kommandant des Grenzschutzes;

f) der für öffentliche Finanzen zuständige Minister;

2. auf österreichischer Seite:

der Bundesminister für Inneres.

Artikel 4

Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien nach diesem Abkommen erfolgt nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechtes und umfasst insbesondere:

1. die gegenseitige Information über Umstände, deren Kenntnis zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität beitragen kann;

2. den Austausch von Erfahrungen über die Anwendung von Rechtsvorschriften über die Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung sowie über angewendete Methoden, Mittel und Techniken der Kriminalistik;

3. den Erfahrungsaustausch in bestimmten Bereichen der Kriminalitätsbekämpfung und die Abhaltung von Expertentreffen;

4. die Durchführung von abgestimmten polizeilichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität einschließlich der Anwendung des Verfahrens der kontrollierten Lieferung;

5. die Gestattung der Anwesenheit von Bediensteten der zuständigen Behörde einer Vertragspartei bei der Durchführung von polizeilichen Ermittlungshandlungen einschließlich Befragungen und Observationen durch Organe der anderen Vertragspartei;

6. die Personenfahndung, Personenfeststellung und die Identifizierung von unbekannten Leichen.

Artikel 5

Im Bereich der Zusammenarbeit nach Artikel 1, Absatz 1, Ziffer 2 werden die zuständigen Behörden der Vertragsparteien insbesondere Informationen und Ermittlungsergebnisse über geplante und getätigte terroristische Akte, über Handlungsmethoden der Täter, über terroristische Vereinigungen, die Straftaten gegen gewichtige Staatsinteressen einer der Vertragsparteien planen bzw. begehen, austauschen sowie gemeinsam andere Maßnahmen treffen, die der Terrorismusverhütung oder -bekämpfung dienen.

Artikel 6

Im Bereich der Zusammenarbeit nach Artikel 1, Absatz 1, Ziffer 3 werden die zuständigen Behörden der Vertragsparteien einander insbesondere Informationen über Methoden und Wege der organisierten illegalen Migration und Informationen, die die Kontrolle der Echtheit von Reisedokumenten und Sichtvermerken ermöglichen, mitteilen sowie Musterexemplare von Reisedokumenten und Sichtvermerken austauschen.

Artikel 7

Im Bereich der Zusammenarbeit nach Artikel 1, Absatz 1, Ziffer 9 werden die zuständigen Behörden der Vertragsparteien insbesondere:

1. einander Informationen zukommen lassen über

a) Orte und Methoden der Herstellung und Aufbewahrung von Suchtgiften, psychotropen Substanzen und Vorläufersubstanzen sowie über eingesetzte Transportmittel,

b) Bestimmungsorte von befördertem Suchtgift, psychotropen Substanzen und Vorläufersubstanzen;

2. einander Probemuster von neuen Suchtgiften, psychotropen Substanzen und Vorläufersubstanzen zur Verfügung stellen;

3. den Informationsaustausch im Bereich der Aufsicht über den legalen Verkehr mit Suchtgift, psychotropen Substanzen und Vorläufersubstanzen erleichtern.

Artikel 8

Die Durchführung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsparteien kann auch über Verbindungsbeamte erfolgen, deren Befugnisse von den zuständigen Behörden nach Maßgabe des nationalen Rechts festgelegt werden.

Artikel 9

Die zuständigen Organe der Vertragsparteien bedienen sich in Fragen, die mit der Durchführung von Bestimmungen des vorliegenden Abkommens verbunden sind, grundsätzlich ihrer Amtssprache.

Artikel 10

(1) Die zuständigen Behörden einer Vertragspartei gewährleisten nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechtes den Schutz von Informationen, die mit einer entsprechenden Geheimhaltungsklausel gekennzeichnet sind, die im Rahmen der Zusammenarbeit aufgrund dieses Abkommens von den zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei übermittelt wurden.

(2) Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der zuständigen übermittelnden Behörde dürfen die im Absatz 1 genannten Informationen an andere als die in Artikel 1 Absatz 1 erwähnten Behörden nicht weitergegeben werden.

(3) Bei drohender bzw. erfolgter Offenlegung von Informationen nach Absatz 1 wird die zuständige Behörde davon unverzüglich die zuständige Behörde der anderen Vertragspartei in Kenntnis setzen. Diese Behörden werden die Umstände dieses Vorfalles und seine Auswirkungen klären sowie Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung derartiger Vorfälle in Zukunft treffen.

Artikel 11

Die wechselseitige Übermittlung personenbezogener Daten zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsparteien erfolgt unter Beachtung der von der übermittelnden Behörde erteilten Auflagen und folgender Grundsätze:

1. die übermittelten Daten dürfen ohne Zustimmung der übermittelnden Behörden zu keinen anderen als den der Übermittlung zugrunde liegenden Zwecken verwendet werden.

2. die übermittelten Daten sind zu löschen bzw. richtig zu stellen, sobald

a) sich die Unrichtigkeit der Daten ergibt oder

b) die übermittelnde Behörde mitteilt, dass die Daten rechtswidrig ermittelt oder übermittelt worden sind, oder

c) die Daten nicht mehr zur Erfüllung der für die Übermittlung maßgeblichen Aufgabe benötigt werden, es sei denn, dass die übermittelnde Behörde die Zustimmung erteilt hat, die übermittelten Daten zu anderen Zwecken zu verwenden.

3. Auf Ersuchen der zuständigen übermittelnden Behörde erteilt die empfangende Behörde Auskunft über die Verwendung der empfangenen Daten.

4. Die zuständige übermittelnde Behörde stellt die Richtigkeit und Aktualität der übermittelten Daten sicher. Zeigt sich, dass unrichtige Daten übermittelt worden sind oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden dürfen, oder dass rechtmäßig übermittelte Daten gemäß den Rechtsvorschriften des Staates der übermittelnden Behörde zu löschen sind, so wird die empfangende Behörde darüber unverzüglich informiert.

5. Hat die empfangende Behörde Grund zur Annahme, dass übermittelte Daten unrichtig sind oder zu löschen wären, so unterrichtet sie die übermittelnde Behörde hierüber.

6. Die empfangende Behörde ist verpflichtet, die erhaltenen Daten gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderungen und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.

7. Die übermittelnde und die empfangende Behörde sind verpflichtet die Übermittlung und den Empfang von Daten auf geeignete Weise aktenkundig zu machen.

8. Die betroffenen Personen haben in Übereinstimmung mit den einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften das Recht auf Zugang zu den im Rahmen dieses Abkommens übermittelten sie betreffenden Daten und auf die Überprüfung dieser Daten. Im Falle eines Ansuchens auf Ausübung dieses Rechtes führt die Behörde, die über die Daten verfügt, eine Konsultierung mit der übermittelnden Behörde durch, bevor eine Entscheidung über das Ansuchen getroffen wird.

Artikel 12

Die im Artikel 3 des vorliegenden Abkommens genannten Behörden können bei Bedarf Konsultationen abhalten, um die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zu gewährleisten, die den Gegenstand des vorliegenden Abkommens bildet.

Artikel 13

Wenn eine der Vertragsparteien der Ansicht ist, dass die Erledigung eines Ersuchens oder eine andere Art der Zusammenarbeit geeignet sind, die Souveränität ihres Staates zu beeinträchtigen, seine Sicherheit oder andere wesentlichen Interessen zu gefährden oder gegen Grundsätze seiner Rechtsordnung zu verstoßen, so kann sie die Zusammenarbeit ganz oder teilweise ablehnen oder sie von der Erfüllung von bestimmten Bedingungen abhängig machen.

Artikel 14

Die mit der Durchführung dieses Abkommens verbundenen Kosten, ausgenommen die Kosten im Zusammenhang mit dem Tätigwerden von Bediensteten der zuständigen Behörden einer Vertragspartei auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, werden durch jene Vertragspartei getragen, auf deren Hoheitsgebiet sie anfallen, es sei denn, die Vertragsparteien bestimmen es anderweitig.

Artikel 15

Die Bestimmungen dieses Abkommens berühren nicht die Verpflichtungen der Vertragsparteien, die sich aus anderen zweiseitigen und mehrseitigen internationalen Verträgen ergeben.

Artikel 16

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung des vorliegenden Abkommens werden im Weg von direkten Verhandlungen zwischen den im Artikel 3 genannten Behörden im Bereich ihrer Zuständigkeit entschieden.

(2) Sollte im Weg der Verhandlungen nach Absatz 1 eine Einigung nicht erzielt werden, wird die Angelegenheit auf diplomatischem Weg einer Entscheidung zugeführt.

Artikel 17

(1) Die Vertragsparteien teilen einander im Wege eines diplomatischen Notenwechsels mit, dass die jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind. Dieses Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten Monates in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die spätere Note des Notenwechsels übermittelt wurde.

(2) Das vorliegende Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es bleibt in Kraft, solange es nicht von einer der beiden Vertragsparteien schriftlich auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist gekündigt wird.

Geschehen zu Wien am 10. Juni 2002 in zwei Urschriften jeweils in polnischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen verbindlich sind.

Für die Regierung der Republik Polen:

Für die Österreichische Bundesregierung:

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 12 września 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

LS.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »