REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 49 poz. 467

USTAWA

z dnia 20 lutego 2004 r.

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 po wyrazach „umieszcza się” dodaje się wyrazy „w szczególności”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”;

2) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”,

b) uchyla się ust. 3;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”;

5) w art. 13:

a) w ust. 2 po wyrazach „lub odtwarza” dodaje się wyrazy „w szczególności”,

b) uchyla się ust. 3;

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.”;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.

2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.”;

8) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia:

1) wydaje przepisy przewidziane w art. 10 oraz art. 14 ust. 2,

2) może ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym

– biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje, kierując się w szczególności potrzebami społeczności lokalnych.

2. Zasady i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa Minister Obrony Narodowej.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-03-26
  • Data wejścia w życie: 2004-04-10
  • Data obowiązywania: 2004-04-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA