| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie obowiązków kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa obowiązki kapitanatów portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich, zwanych dalej „wypadkami", rozpoznawanych przez izby morskie.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do bosmanatów portów.

§ 2.
1. Kapitanat portu w zakresie prowadzonych czynności dochodzeniowych, w zależności od rodzaju wypadku, powinien odebrać od kapitana statku:

1) raport o wypadku morskim, żądając, w razie potrzeby, jego uzupełnienia;

2) mapy, którymi posługiwano się na statku w czasie wypadku;

3) kopie lub odpisy zapisów sporządzonych w dziennikach statku, potwierdzając ich zgodność z oryginałem, a na żądanie izby morskiej również oryginał tych dzienników;

4) kopie lub odpisy dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia kapitana oraz załogi statku, sprawdzając oryginały tych dokumentów;

5) kopie lub odpisy zapisów sporządzonych w innych niż wymienione w pkt 3 dokumentach statku, jeżeli zapisy te dotyczą okoliczności, przyczyn lub skutków wypadku;

6) szkic miejsca wypadku, który nastąpił na statku, zakres uszkodzeń oraz ich opis;

7) szkic przebiegu wypadku sporządzony przez kapitana statku i oficera wachtowego (służbowego), zapisy urządzeń automatycznie rejestrujących ruch statku, jego mechanizmów lub wyposażenia;

8) oświadczenia lub protokoły zeznań pilota statku, załogi statku lub innych osób, dotyczące okoliczności, w jakich nastąpił wypadek lub skutków jego nastąpienia;

9) fotografie lub zapisy audiowizualne zarejestrowanego przebiegu wypadku lub jego skutków;

10) ekspertyzy dotyczące szkód, zaświadczenia lekarskie lub zaświadczenia o pobycie w szpitalu.

2. Kapitanat portu, niezależnie od czynności, o których mowa w ust. 1, powinien:

1) potwierdzić zgodność z oryginałem kopii lub odpisów dokumentów, o których mowa w ust. 1, o ile zostały sporządzone;

2) na żądanie izby morskiej odebrać oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Kapitanat portu w zakresie prowadzonych czynności dochodzeniowych powinien zabezpieczyć:

1) dowody rzeczowe mające znaczenie dla ustalenia okoliczności, przebiegu lub skutków wypadku, przez ich odebranie i zatrzymanie do czasu zakończenia postępowania przed izbą morską bądź też przez sporządzenie ich szczegółowego opisu w protokole oględzin, sfotografowanie lub utrwalenie za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk;

2) ślady następstw wypadku, dokonując oględzin miejsca wypadku, uszkodzeń statku lub infrastruktury portowej i sporządzając z tej czynności protokół oględzin oraz, o ile to możliwe, dokumentację fotograficzną lub w inny sposób utrwalającą obraz.

§ 3.
1. Kapitanat portu zawiadamia izbę morską, w zależności od rodzaju wypadku, o potrzebie przeprowadzenia oględzin, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, jeżeli mają być przeprowadzone z udziałem biegłego.

2. O terminie oględzin, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, kapitanat portu powinien powiadomić:

1) armatora statku, którego czynność ta ma dotyczyć, a jeżeli statek posiada obcą przynależność, jego agenta;

2) kapitana statku;

3) zainteresowanego, którego praw lub obowiązków wynik oględzin może dotyczyć.

§ 4.
Jeżeli wypadek nastąpił w porcie polskim lub w jego pobliżu, kapitanat portu do zebranych materiałów powinien dołączyć:

1) wyciąg z dziennika portowego obejmujący wszystkie zapisy dotyczące wypadku i uczestniczących w nim statków (urządzeń);

2) otrzymane przez kapitanat portu prognozy pogody i stwierdzony stan pogody z okresu 24 godzin poprzedzających wypadek oraz dane o warunkach hydrometeorologicznych w czasie, gdy nastąpił wypadek, a w razie potrzeby, także po wypadku;

3) w przypadku, gdy akwen, na którym nastąpił wypadek, jest objęty nadzorem Służby Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS), wydruki raportów dziennych Służby VTS wraz z dokumentacją dotyczącą wypadku, zawierającą zgłoszenia, meldunki, raporty oraz wydruk zobrazowania sytuacji nawigacyjnej, zarejestrowanej przez Służbę VTS.

§ 5.
1. Kapitanat portu w ramach czynności dochodzeniowych, przesłuchując zainteresowanych lub świadków, stosuje odpowiednio przepisy rozdziałów 16 i 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)).

2. Przed odebraniem od zainteresowanego wyjaśnień, należy go pouczyć, że na rozprawie może być przesłuchany przez izbę morską w charakterze świadka.

3. Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, należy go uprzedzić o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, o prawie odmowy zeznań, jeżeli zainteresowany jest dla niego osobą najbliższą, o prawie uchylenia się od udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo, oraz o możliwości zwolnienia przez izbę morską od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania, jeżeli jest osobą pozostającą z zainteresowanym w szczególnie bliskim stosunku osobistym i wnosi o takie zwolnienie.

4. Z przebiegu przesłuchania zainteresowanego i świadka należy sporządzić odpowiednio:

1) protokół wyjaśnień zainteresowanego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) protokół przesłuchania świadka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Na wezwanie izby morskiej kapitanat portu wykonuje dodatkowe czynności dochodzeniowe wskazane przez izbę morską.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy jest to uzasadnione krótkim postojem statku lub pobytem jego załogi w porcie bądź obawą przed utratą, zniszczeniem, zniekształceniem śladów lub innych dowodów wypadku, kapitanat portu wykonuje czynności dochodzeniowe przed wszczęciem postępowania przez izbę morską.

§ 7.
Kapitanat portu może przekazać izbie morskiej uwagi lub wnioski dotyczące podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi, jeżeli w związku z podjętymi czynnościami dochodzeniowymi w sprawie wypadku ujawniono wady lub braki w budowie statku, jego wyposażeniu, załadowaniu lub obsadzeniu załogą, w stanie toru wodnego bądź urządzeniach nawigacyjnych i sygnałowych, względnie w działalności lub organizacji instytucji służących bezpieczeństwu żeglugi.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 575.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70 i Nr 48, poz. 461.

Załącznik 1. [PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ ZAINTERESOWANEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 z dnia 29 marca 2005 r. (poz. 593)

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ WYJAŚNIEŃ
 ZAINTERESOWANEGO*

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA]

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA
ŚWIADKA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »