| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców

Na podstawie art. 51m ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje wykształcenia specjalistycznego wymagane od osób wykonujących czynności polegające na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, opracowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, przechowywanej u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, oraz na wydawaniu z tej dokumentacji odpisów i kopii;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej.

§ 2.
Za wykształcenie specjalistyczne, wymagane od osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, uznaje się:

1) ukończenie studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną;

2) ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista;

3) ukończenie studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych innych niż określone w pkt 1 i kursu kancelaryjno-archiwalnego zorganizowanego przez szkołę, szkołę wyższą, wyższą szkołę zawodową, placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, archiwum państwowe albo stowarzyszenie działające w dziedzinie archiwistyki oraz nabycie praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty przez okres co najmniej:

a) miesiąca w jednym lub kilku z następujących archiwów:

– archiwum państwowym,

– archiwum państwowym wyodrębnionym,

– archiwum szkoły wyższej,

– archiwum zakładowym urzędu obsługującego organ państwowy,

– archiwum zakładowym państwowej jednostki organizacyjnej, innej niż wymieniona w tiret czwarte,

– archiwum zakładowym urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego,

– archiwum zakładowym jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, innej niż wymieniona w tiret szóste,

– archiwum zakładowym banku,

– archiwum zakładowym zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,

– archiwum zakładowym jednostki organizacyjnej, która uzyskała certyfikat systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001,

b) 6 miesięcy – przed dniem 1 kwietnia 2003 r.:

– w charakterze przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,

– w ramach stosunku pracy u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w tiret pierwsze;

4) ukończenie szkoły średniej i kursu kancelaryjno-archiwalnego zorganizowanego przez szkołę, szkołę wyższą, wyższą szkołę zawodową, placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, archiwum państwowe albo stowarzyszenie działające w dziedzinie archiwistyki oraz nabycie praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty przez okres co najmniej:

a) 3 miesięcy w archiwach wymienionych w pkt 3,

b) 6 miesięcy przed dniem 1 kwietnia 2003 r.:

– w charakterze przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze,

– w ramach stosunku pracy u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze.

§ 3.
Posiadanie praktyki zawodowej, o której mowa w § 1 pkt 2, potwierdza się:

1) świadectwem pracy o zatrudnieniu na stanowisku archiwisty;

2) zaświadczeniem o wykonywaniu czynności archiwisty;

3) zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69 i Nr 64, poz. 565.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 108, poz. 1016), które utraciło moc w dniu 22 lutego 2005 r na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »