| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

2) domu maklerskim – rozumie się przez to również wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę banku prowadzącego działalność maklerską, o której mowa w art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz zagraniczną firmę inwestycyjną i zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 52 ust. 2 tej ustawy, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

§ 3.
Dom maklerski może wykonywać czynności w zakresie:

1) pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług maklerskich z innymi podmiotami wykonującymi czynności z zakresu działalności maklerskiej lub umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych przez banki;

2) prowadzenia, na podstawie zawartej ze spółką umowy, księgi akcyjnej, w tym także dla spółki niebędącej spółką publiczną.

§ 4.
Dom maklerski, wykonujący czynności polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, na rachunek dającego zlecenie lub na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek takich instrumentów finansowych, może:

1) pośredniczyć w obrocie prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, różnych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, w przypadku, gdy prawa te nie zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie towarowej;

2) nabywać lub zbywać na własny rachunek prawa majątkowe, o których mowa w pkt 1.

§ 5.
1. Dom maklerski może pośredniczyć między bankiem i klientem domu maklerskiego w:

1) udzielaniu klientowi kredytów;

2) zawieraniu umów o wykonywanie innych czynności bankowych z zakresu operacji rynku kapitałowego lub bankowości inwestycyjnej.

2. Dom maklerski może, działając na podstawie umowy z bankiem i klientem, wykonywać czynności związane z obsługą kredytów i umów, o których mowa w ust. 1.

§ 6.
Dom maklerski może sporządzać analizy dotyczące podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na rynku kapitałowym.
§ 7.
1. Dom maklerski może wykonywać czynności polegające na doradztwie w zakresie wyboru przez zleceniodawcę otwartego funduszu emerytalnego lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).

2. Dom maklerski może wykonywać czynności polegające na doradztwie przy tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych.

§ 8.
1. Dom maklerski może, z udziałem maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, prowadzić działalność edukacyjną w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

2. Dom maklerski może, z udziałem maklera giełd towarowych, prowadzić działalność edukacyjną w zakresie funkcjonowania rynku towarów giełdowych.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 21).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »