| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych

Na podstawie art. 16b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje przyrządów pomiarowych, dla których mogą być wydawane upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej;

2) tryb wydawania i przedłużania upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej;

3) szczegółowe warunki wydawania upoważnień;

4) zakres i sposób dokumentowania przez podmioty upoważnione wykonywanych czynności podczas legalizacji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach;

2) Prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Głównego Urzędu Miar;

3) upoważnieniu – należy przez to rozumieć upoważnienie do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy;

4) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 16a ust. 2 ustawy;

5) legalizacji – należy przez to rozumieć legalizację pierwotną i ponowną.

§ 3.
Rodzaje przyrządów pomiarowych, dla których mogą być wydawane upoważnienia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Wydanie albo przedłużenie upoważnienia następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę do Prezesa.

2. Wniosek o przedłużenie upoważnienia powinien być złożony co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności upoważnienia.

3. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wniosek taki uznaje się za wniosek o wydanie nowego upoważnienia.

§ 5.
Wniosek o wydanie albo przedłużenie upoważnienia powinien zawierać:

1) informacje dotyczące wnioskodawcy:

a) firmę albo nazwę (imię i nazwisko), formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, siedzibę i adres,

b) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. a,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej);

2) informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej, zawierające:

a) adres, pod którym będzie wykonywana działalność gospodarcza objęta upoważnieniem,

b) opis miejsca, w którym będzie wykonywana legalizacja, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w § 10,

c) określenie rodzaju legalizacji, do której ma być wydane albo przedłużone upoważnienie,

d) określenie rodzaju przyrządu pomiarowego, który ma być objęty upoważnieniem;

3) datę i podpis wnioskodawcy.

§ 6.
1. Do wniosku o wydanie upoważnienia należy dołączyć:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

4) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca przeznaczonego na prowadzenie działalności objętej upoważnieniem;

5) dokumenty potwierdzające posiadanie przez personel odpowiedniej wiedzy technicznej;

6) wykaz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych, wchodzących w skład wyposażenia technicznego, z uwzględnieniem:

a) nazw i typów,

b) znaków i numerów fabrycznych,

c) charakterystyk metrologicznych;

7) kopie aktualnych świadectw:

a) ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes powierzył wykonanie tych ekspertyz,

b) wzorcowania przyrządów pomiarowych będących wzorcami, przyrządów wchodzących w skład stanowisk wzorcowych oraz przyrządów pomiarowych służących do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;

8) uwierzytelnioną kopię certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie rodzajów przyrządów pomiarowych, które mają być objęte upoważnieniem;

9) harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, ekspertyz:

a) przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych,

b) wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o których mowa w pkt 7 lit. b;

10) instrukcje:

a) obliczania niepewności sprawdzania podczas legalizacji,

b) wykonywania pomiarów podczas legalizacji;

11) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuły prawne do przyrządów pomiarowych, jeżeli w świadectwach, o których mowa w pkt 7, wnioskodawca nie występuje jako zgłaszający lub użytkownik;

12) kopie procedur określających przyjęty przez wnioskodawcę sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zapewniania nadzoru nad stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;

13) dokument zawierający oświadczenie wnioskodawcy, że:

a) będzie poddawał zatrudniany personel specjalistycznemu szkoleniu, o którym mowa w § 13, w przypadku zmian obowiązujących wymagań,

b) przyrządy pomiarowe, o których mowa w pkt 6, będą użytkowane wyłącznie w miejscu wykonywania działalności objętej upoważnieniem.

2. Kopii certyfikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dołącza się do wniosku o wydanie upoważnienia do legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej po naprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych.

§ 7.
Do wniosku o przedłużenie upoważnienia należy dołączyć:

1) dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7–11;

2) zaktualizowany wykaz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6.

§ 8.
1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania albo przedłużenia upoważnienia Prezes może:

1) zwrócić się do właściwego dyrektora okręgowego urzędu miar o zajęcie stanowiska w sprawie celowości wydania albo przedłużenia upoważnienia;

2) przeprowadzić czynności sprawdzające w miejscu, w którym ma być wykonywana działalność objęta upoważnieniem, w zakresie zgodności danych podanych we wniosku o wydanie albo przedłużenie upoważnienia ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół.

§ 9.
Podmiot, który uzyskał upoważnienie, powinien zgłaszać na piśmie Prezesowi wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
§ 10.
Miejsce, w którym będzie wykonywana legalizacja przyrządów pomiarowych, powinno:

1) być wydzielone i oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako wykorzystywanego do wykonywania legalizacji;

2) zapewniać warunki środowiskowe wynikające z przepisów określających szczegółowy zakres badań wykonywanych podczas legalizacji;

3) gwarantować ograniczenie dostępu osób niewykonujących legalizacji.

§ 11.
1. Zakres podstawowego wyposażenia technicznego, stosowanego do wykonywania legalizacji, w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Przyrządy stanowiące wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, powinny być oznaczone w sposób jednoznacznie wskazujący na ich przeznaczenie do wykonywania legalizacji.

3. Elementy wyposażenia technicznego wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być zastąpione innymi, pod warunkiem że zapewniają one równoważność działania pod względem metrologicznym i posiadają aktualne świadectwa odpowiednio ekspertyzy lub wzorcowania.

4. W skład wyposażenia technicznego, oprócz przyrządów pomiarowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, mogą wchodzić dodatkowe przyrządy, narzędzia i inne wyposażenie pomocnicze, wykorzystywane do wykonywania czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych i monitorowaniem warunków środowiskowych.

§ 12.
1. W upoważnieniu określa się w szczególności jedno miejsce wykonywania legalizacji.

2. Zmiana miejsca wykonywania legalizacji wymaga uzyskania nowego upoważnienia.

§ 13.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy przez personel jest świadectwo odbycia specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez Główny Urząd Miar albo upoważnione przez Prezesa organy administracji miar, zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa albo upoważniony organ administracji miar, obejmującego swym zakresem:

1) obsługę wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania legalizacji przyrządów pomiarowych;

2) aktualnie obowiązujące wymagania.

§ 14.
Z przeprowadzonych czynności podczas legalizacji sporządza się protokół sprawdzania, który powinien zawierać w szczególności:

1) dane identyfikujące:

a) wnioskodawcę i producenta przyrządu pomiarowego,

b) wykonawcę czynności legalizacji,

c) przyrząd pomiarowy będący wzorcem lub stanowisko wzorcowe oraz metodę sprawdzania, stosowane do wykonywania legalizacji,

d) przyrząd pomiarowy będący przedmiotem legalizacji;

2) wartości parametrów określających warunki środowiskowe, jakie wystąpiły podczas wykonywania czynności związanych z legalizacją;

3) wyniki pomiarów uzyskanych podczas sprawdzania i ich ocenę;

4) wykaz wydanych dowodów legalizacji;

5) datę wykonania legalizacji;

6) pieczęć i podpis wykonawcy legalizacji.

§ 15.
Podmiot upoważniony powinien prowadzić rejestr przyrządów pomiarowych zgłoszonych do legalizacji.
§ 16.
1. Dokumentacja, o której mowa w § 14 i 15, powinna być prowadzona w formie pisemnej lub w systemie informatycznym, w sposób zapewniający integralność, trwałość, poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, podmiot upoważniony powinien:

1) przechowywać w miejscu wykonywania legalizacji co najmniej przez okres o 12 miesięcy dłuższy niż wynosi okres ważności dowodu legalizacji pierwotnej lub ponownej;

2) udostępnić na każde żądanie organu administracji miar;

3) w przypadku likwidacji działalności, cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia przekazać w całości organowi administracji miar.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań warunkujących wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2158), które utraciło moc z dniem 6 lipca 2004 r.

Załącznik 1. [RODZAJE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ WYDAWANE UPOWAŻNIENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 29 marca 2005 r. (poz. 615)

Załącznik nr 1

RODZAJE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ WYDAWANE UPOWAŻNIENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZAKRES PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO, STOSOWANEGO DO WYKONYWANIA LEGALIZACJI, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZYRZĄDU POMIAROWEGO]

Załącznik nr 2

ZAKRES PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO, STOSOWANEGO DO WYKONYWANIA LEGALIZACJI, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZYRZĄDU POMIAROWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »