REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 45 poz. 319

USTAWA

z dnia 17 lutego 2006 r.

o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych]
Z dniem 31 marca 2006 r. likwiduje się Rządowe Centrum Studiów Strategicznych działające przy Prezesie Rady Ministrów, zwane dalej „Centrum”.
Art. 2. [Zadania i kompetencje Rządowego Centrum Studiów Strategicznych]
Z dniem 1 kwietnia 2006 r. wykonywane dotychczas przez Centrum zadania i kompetencje z zakresu:

1) sporządzania ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji,

2) opracowywania ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej.

3) opracowywania ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania,

4) przygotowywania innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

– stają się zadaniami, które realizuje, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 3. [Ustawa o pracownikach urzędów państwowych]
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

2) w art. 21 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 4a,” zastępuje się wyrazami „jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a,”.

Art. 4. [Ustawa o Radzie Ministrów]
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 14j–14o;

2) w art. 29 po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1d w brzmieniu:

„1a) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym;

1b) opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;

1c) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;

1d) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów;”.

Art. 5. [Ustawa o działach administracji rządowej]
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 23a otrzymuje brzmienie:

„Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

1) opracowywania projektów strategii rozwoju kraju;

2) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w szczególności będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

3) przygotowywania prognoz oraz średnio- i długookresowych strategicznych programów rozwoju kraju;

4) przygotowywania koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

5) analizowania zgodności rządowych programów krótko- i średniookresowych z programami strategicznymi;

6) analizowania zgodności strategii rozwoju województw ze strategią rozwoju kraju;

7) opracowywania sektorowych programów operacyjnych, z wyjątkiem programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, realizujących cele strategii, o której mowa w pkt 1, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2, z wykorzystaniem w szczególności środków budżetu państwa oraz środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

8) zarządzania Funduszem Spójności oraz sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa;

9) koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonania;

10) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym rozwoju regionalnego;

11) nadzorowania wykonania i rozliczenia zawartych kontraktów wojewódzkich.”;

2) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.”.

Art. 6. [Ustawa o służbie cywilnej]
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

2) w art. 41 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby kierującej departamentem (komórką równorzędną) i jej zastępcy w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz osoby kierującej wydziałem (komórką równorzędną) i jej zastępcy w urzędach wojewódzkich,”.

Art. 7. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego prowadzi współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.”;

2) w art. 47 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Rządowe Centrum Studiów Strategicznych” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego”.

Art. 8. [Ustawa o finansach publicznych]
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) w art. 49 w ust. 1 uchyla się pkt 5.
Art. 9. [Należności i zobowiązania Centrum]
1. Należności i zobowiązania Centrum stają się z dniem 1 kwietnia 2006 r. należnościami i zobowiązaniami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z wyjątkiem należności i zobowiązań związanych z zakresem zadań określonych w art. 2, które stają się należnościami i zobowiązaniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Centrum przejmuje z dniem 1 kwietnia 2006 r. urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z wyjątkiem praw i obowiązków wynikających z umów i porozumień związanych z zakresem zadań określonych w art. 2, które przejmuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 10. [Przeznaczenie mienia będącego w posiadaniu Centrum]
Prezes Rady Ministrów ustali, w drodze zarządzenia, przeznaczenie mienia będącego w posiadaniu Centrum, z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o finansach publicznych.
Art. 11. [Pracownicy Centrum]
1. Pracownicy Centrum stają się z dniem 1 kwietnia 2006 r. pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wyjątkiem pracowników Centrum wykonujących dotychczas inne zadania niż wymienione w art. 2, którzy stają się z tym dniem pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Dyrektor generalny Centrum, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jest obowiązany zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)) stosuje się odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do nowego pracodawcy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji pracodawcy.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej.

Art. 12. [Sprawy wszczęte i niezakończone przez Centrum]
Sprawy wszczęte i niezakończone przez Centrum realizowane w ramach zadań:

1) wymienionych w art. 2 – są prowadzone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;

2) innych niż wymienione w art. 2 – są prowadzone przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 13. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.

[1] Ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2006 r., z wyjątkiem art. 11 ust. 2, który wchodzi w życie 17 marca 2006 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA