| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze

Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nadawany zakładom państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz, wymagającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzenia, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1), numer identyfikacyjny składa się z:

1) symbolu „a”;

2) kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1;

3) ośmiu znaków alfanumerycznych, z których:

a) pierwszy i drugi stanowią cyfry oznaczające symbol województwa, nadany w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)),

b) trzeci i czwarty stanowią cyfry oznaczające symbol powiatu właściwego ze względu na adres przedstawicielstwa, które reprezentuje zakład, nadany powiatom danego województwa w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. a,

c) piąty i szósty stanowią cyfry informujące o kolejności wpisu zakładu do ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze,

d) siódmy i ósmy – litery „pp” stanowiące wyróżnik dla reprezentującego zakład przedstawicielstwa działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Nadawany zakładom państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz, wymagającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, o którym mowa w § 1, numer identyfikacyjny składa się z:

1) kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1;

2) ośmiu znaków alfanumerycznych, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 80, poz. 561).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »