| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Na podstawie art. 84b ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa kryteria, warunki oraz tryb ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanego dalej „KNOW”, przez:

1) podstawową jednostkę organizacyjną uczelni,

2) centrum naukowe utworzone przez uczelnię na podstawie umowy z innymi uczelniami i instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi, i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą,

3) centrum naukowe działające w strukturze uczelni,

4) konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092)

– zwane dalej „jednostkami”.

§ 2.
 1. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni są:

1) prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, potwierdzone posiadaniem kategorii A lub A+, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

2) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

3) prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi;

4) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

5) prowadzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

6) prowadzenie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej.

2. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2–4, warunki, o których mowa w ust. 1, musi spełniać każda:

1) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wchodząca w skład centrum naukowego, o którym mowa w § 1 pkt 3,

2) jednostka naukowa wchodząca w skład centrum naukowego, o którym mowa w § 1 pkt 2,

3) jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum naukowego – zwana dalej „podmiotem”.

3. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez centrum naukowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz konsorcjum naukowe:

1) warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uważa się za spełnione, jeżeli centrum lub konsorcjum prowadzi studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni;

2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uważa się za spełniony, jeżeli wysoką jakość kształcenia zapewnia jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w pkt 1.

§ 3.
 Status KNOW nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, na wniosek jednostki, po przeprowadzeniu konkursu.
§ 4.
 1. W celu przeprowadzenia konkursu minister powołuje odrębne komisje konkursowe dla każdej dziedziny nauki albo sztuki w obszarze wiedzy i kształcenia.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci z dyscyplin naukowych albo artystycznych należących do dziedziny nauki albo sztuki, w której konkurs jest przeprowadzany, z udokumentowanym dorobkiem naukowym albo artystycznym, w tym eksperci zagraniczni.

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić pracownicy jednostki, która ubiega się o nadanie statusu KNOW, lub podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz członkowie:

1) Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;

2) Komitetu Polityki Naukowej;

3) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

4) Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

5) Rady Narodowego Centrum Nauki;

6) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

4. Liczba członków komisji konkursowej odpowiada liczbie dyscyplin naukowych albo artystycznych należących do dziedziny nauki albo sztuki, w której konkurs jest przeprowadzany, ale nie może być mniejsza niż 3.

5. Komisja konkursowa dokonuje wyboru kategorii, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, dla poszczególnych dziedzin nauki albo sztuki, w których konkurs jest przeprowadzany. Wybrane kategorie minister ogłasza w drodze komunikatu zamieszczanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

6. Komisje konkursowe powołane w poszczególnych dziedzinach nauki albo sztuki w obszarze wiedzy i kształcenia współpracują ze sobą w celu określenia jednolitych wytycznych dotyczących oceny merytorycznej wniosków oraz metodologii tworzenia końcowej listy rankingowej, o której mowa w § 9 ust. 2.

7. Obsługę komisji konkursowych zapewnia urząd obsługujący ministra.

§ 5.
 1. Konkurs ogłasza się w terminie 30 dni od dnia powołania komisji konkursowych.

2. W ogłoszeniu o konkursie wskazuje się:

1) dziedzinę nauki albo sztuki w obszarze wiedzy i kształcenia;

2) miejsce i termin składania wniosków;

3) informacje o komunikacie, o którym mowa w § 4 ust. 5.

3. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra oraz ministra właściwego do spraw nauki.

§ 6.
 1. Jednostka sporządza wniosek w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)) doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, w języku polskim i angielskim.

2. Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) nazwy jednostki;

2) nazw podmiotów – w przypadku wniosków składanych przez jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2–4;

3) danych teleadresowych jednostki albo podmiotu upoważnionego do reprezentowania jednostki w postępowaniu o nadanie statusu KNOW, w tym:

a) adresu,

b) numeru telefonu,

c) numeru faksu,

d) adresu poczty elektronicznej,

e) adresu strony internetowej;

4) numeru NIP i REGON jednostki albo podmiotu upoważnionego do reprezentowania jednostki w postępowaniu o nadanie statusu KNOW;

5) osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku;

6) numeru rachunku bankowego jednostki;

7) spełniania kryteriów określonych w § 7 w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku.

3. Do wniosku dołącza się program rozwoju naukowego jednostki w związku z nadaniem statusu KNOW, uwzględniający planowane działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej oraz zakres planowanych badań naukowych, na okres 5 lat.

§ 7.
 1. Przy ocenie wniosków uwzględnia się całkowitą liczbę cytowań oraz Index Hirscha opublikowanych prac w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej (Journal Citation Reports) dla każdego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego jednostki lub podmiotu.

2. Przy ocenie wniosków w dziedzinach nauk z obszarów nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej uwzględnia się następujące kryteria:

1) liczbę opublikowanych prac naukowych znajdujących się w grupie 25% najlepszych czasopism z aktualnej listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports) dla danego obszaru nauki, według kategorii zaproponowanych przez Thomson Reuters Scientific;

2) liczbę uzyskanych międzynarodowych grantów naukowych przyznawanych w Programach Ramowych Unii Europejskiej przez European Research Council oraz inne wiodące międzynarodowe instytucje finansujące badania naukowe;

3) patenty udzielone jednostce lub podmiotowi za granicą;

4) wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych wystawach lub targach;

5) liczbę pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych jednostki lub podmiotu będących redaktorami czasopism z listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports);

6) liczbę pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych jednostki lub podmiotu będących autorami monografii naukowych o międzynarodowym zasięgu;

7) nagrody międzynarodowe za działalność naukową lub naukowo-dydaktyczną;

8) udział jednostki lub podmiotu w międzynarodowych konsorcjach naukowych lub międzynarodowych sieciach naukowych;

9) udział jednostki lub podmiotu w międzynarodowych projektach naukowych, w których są wykorzystywane specjalne urządzenia badawcze;

10) uczestnictwo jednostki lub podmiotu na polskiej lub międzynarodowej (ESFRI) mapie drogowej infrastruktury badawczej;

11) współpraca finansowa jednostki lub podmiotu z przedsiębiorcami w realizacji badań naukowych lub w procesie uruchamiania i prowadzenia centrów szkoleniowych;

12) zastosowania praktyczne badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych jednostki lub podmiotu.

3. Przy ocenie wniosków w dziedzinach nauk z obszaru nauk humanistycznych uwzględnia się kryteria określone w ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz liczbę:

1) opublikowanych prac naukowych znajdujących się w grupie 25% najlepszych czasopism z aktualnej listy European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz w bazie Web of Science;

2) pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych jednostki lub podmiotu będących redaktorami czasopism z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz z bazy Web of Science.

4. Przy ocenie wniosków w dziedzinach nauk z obszaru nauk społecznych uwzględnia się kryteria określone w ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz liczbę pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych jednostki lub podmiotu będących redaktorami czasopism z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH).

5. Przy ocenie wniosków w dziedzinach sztuki z obszaru sztuki uwzględnia się kryteria wymienione w ust. 3 oraz:

1) autorstwo dzieł sztuki o międzynarodowym znaczeniu;

2) publikacje utworów artystycznych i nagrania o międzynarodowym znaczeniu;

3) recitale, udział w koncertach kameralnych lub role w spektaklach lub w filmach o międzynarodowym znaczeniu;

4) role solistów podczas koncertów lub spektakli operowych, dyrekcje koncertów lub spektakli operowych;

5) udział w wystawach plastycznych o międzynarodowym znaczeniu oraz monograficznych wystawach plastycznych.

§ 8.
 Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej wniosków w terminie:

1) 14 dni od dnia zakończenia ich naboru – jeżeli na konkurs wpłynie nie więcej niż 5 wniosków;

2) 30 dni od dnia zakończenia ich naboru – jeżeli na konkurs wpłynie co najmniej 6 wniosków.

§ 9.
 1. Każdy z członków komisji konkursowej dokonuje indywidualnej oceny merytorycznej każdego wniosku, na podstawie kryteriów określonych w § 7 oraz programu rozwoju naukowego jednostki, o którym mowa w § 6 ust. 3, i przygotowuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków do oceny merytorycznej, listę rankingową.

2. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 1, komisja konkursowa przygotowuje i przedkłada ministrowi końcową listę rankingową. Na podstawie tej listy minister wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania statusu KNOW.

§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »