| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres oraz terminy przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, przez marszałków województw dysponentowi Funduszu.
§ 2.
1. Informacje o planowanych wydatkach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach, w zakresie:

1) planowanych wydatków na wypłatę świadczeń z Funduszu, podlegających zwrotowi i mieszczących się do czasu ich zwrotu w należnościach, planowanych wydatków na wypłatę świadczeń z Funduszu, niepodlegających zwrotowi oraz planowanych wydatków z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu, a także planowanej kwoty umorzeń wypłaconych świadczeń pracowniczych,

2) planowanych wydatków bieżących związanych z obsługą Funduszu,

3) planowanych wydatków i zakupów inwestycyjnych ze środków Funduszu

– umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Informacje o planowanych dochodach i przychodach Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach zawierające wstępne kwoty dochodów i przychodów w każdym roku działalności Funduszu, umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu, w tym informacje o:

1) liczbie, rodzaju i kwotach wypłaconych świadczeń oraz zobowiązaniach zaspokajanych ze środków Funduszu, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązań alimentacyjnych – od wypłaconych świadczeń z wniosków indywidualnych, o liczbie osób, którym wypłacono świadczenia ze środków Funduszu, oraz o spłatach lub zwrotach wypłaconych świadczeń, oraz efektach dochodzenia zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń podlegających zwrotowi,

2) liczbie osób i kwocie wypłaconych im zaliczek na poczet świadczeń należnych z Funduszu,

3) liczbie pracodawców korzystających ze świadczeń Funduszu,

4) wydatkach bieżących na obsługę Funduszu,

5) wydatkach i zakupach inwestycyjnych Funduszu

– marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Informacje o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Informacje z wykonania planu finansowego Funduszu, umożliwiające sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, marszałkowie województw sporządzają i przekazują dysponentowi Funduszu w okresach kwartalnych nie później niż w terminie:

1) do 10 dnia miesiąca następującego po upływie I, II i III kwartału;

2) do 21 dnia miesiąca następującego po upływie IV kwartału.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i koniec kwartału.

§ 7.
1. Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu z przeznaczeniem na:

1) zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących ustawowe zadania Funduszu oraz kosztów obsługi Funduszu oraz

2) wydatki i zakupy inwestycyjne Funduszu

– marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zapotrzebowanie.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu przeznaczone na wypłatę ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w ostatnim dniu roboczym tygodnia lub niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego powstanie zapotrzebowania w przypadku spraw terminowych.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników zatrudnionych w związku z realizacją zadań Funduszu, których koszty zatrudnienia zwracane są z Funduszu w ramach określonego przez dysponenta Funduszu limitu na dany rok budżetowy, w tym informacje o sposobie naliczenia kwoty odpisu podstawowego obciążającego Fundusz, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do dnia 31 października za rok bieżący.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10.
Informacje ze sprawozdania sporządzonego na podstawie przepisów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje o nieudzieleniu pomocy marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego informacja dotyczy.
§ 11.
Informacje ze sprawozdania sporządzanego na podstawie przepisów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 30 dni od zakończenia I, II, III kwartału i roku obrotowego, którego informacja dotyczy.
§ 12.
1. Informacje o kontrolach wewnętrznych i audycie wewnętrznym w zakresie realizacji zadań ustawowych Funduszu przeprowadzonych w okresie I i II półrocza roku budżetowego zawierające:

1) liczbę, przedmiot i daty kontroli i audytów,

2) nieprawidłowości i zastrzeżenia zgłoszone w toku przeprowadzonych kontroli i audytów,

3) czynności naprawcze podjęte w wyniku czynności kontrolnych i audytowych

– marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 20 dni od daty zakończenia I i II półrocza.

2. Informacje o innych niż wymienione w ust. 1 czynnościach kontrolnych, w zakresie realizacji zadań ustawowych Funduszu, podejmowanych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie I i II półrocza roku budżetowego, zawierające kopie informacji przekazanych marszałkowi województwa lub dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy dotyczących wyników kontroli, zaleceń pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 20 dni od dnia zakończenia I i II półrocza.

§ 13.
1. Marszałkowie województw, realizując zadania finansowane ze środków Funduszu, są obowiązani do przekazywania dysponentowi Funduszu informacji, wynikających z prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu, umożliwiających sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Informacje ilościowe przekazywane przez marszałków województw są sporządzane z uwzględnieniem danych z ewidencji ilościowej realizacji zadań Funduszu oraz innych prowadzonych rejestrów.

3. Planowane i zrealizowane dochody, przychody, wydatki i koszty Funduszu marszałkowie województw przekazują w informacjach w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

4. Przekazywane informacje oprócz wymaganych danych powinny również zawierać:

1) imię i nazwisko oraz nazwę pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie informacji;

2) imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska osoby sporządzającej informację oraz bezpośredni numer jej telefonu służbowego oraz służbowy adres poczty elektronicznej;

3) datę sporządzenia informacji oraz okres, za który informacja została sporządzona, lub dzień, na który informacja została sporządzona.

§ 14.
1. Marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu:

1) informacje o pełnomocnikach lub zmianach pełnomocników wynikające z pełnomocnictw;

2) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe osób zatrudnionych w urzędzie marszałka województwa i wojewódzkim urzędzie pracy, które mają wpływ na działalność Funduszu, w szczególności na gospodarkę finansową Funduszu;

3) jednorazowo informacje zawierające kopię protokołu przejęcia dokumentacji związanej ze sprawami prowadzonymi przez biura terenowe Funduszu;

4) inne informacje niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu oraz sporządzenia wymaganych przepisami sprawozdań z realizacji planu finansowego Funduszu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

§ 15.
1. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, należy sporządzać w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej i przesyłać w terminach wynikających z rozporządzenia na adres siedziby dysponenta Funduszu. Dokument w formie elektronicznej jest przekazywany drogą teletransmisji.

2. Marszałkowie województw mogą przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Informacje w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez marszałków województw do właściwych komórek organizacyjnych urzędu ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem wskazanej aplikacji.

§ 16.
Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, w zakresie przychodów, dochodów, rozchodów, wydatków oraz kosztów sporządza się w złotych stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
§ 17.
W przypadku gdy koniec terminu przekazania informacji przypada na dzień wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.4)) lub sobotę, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160 oraz z 2010 r. Nr 224, poz. 1459.

Załącznik 1. [Informacje o planowanych wydatkach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 grudnia 2011 r. (poz. 1637)

Załącznik nr 1

Informacje o planowanych wydatkach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Informacje o planowanych dochodach i przychodach Funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach]

Załącznik nr 2

Informacje o planowanych dochodach i przychodach Funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach

infoRgrafika

Załącznik 3. [Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu]

Załącznik nr 3

Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Informacje o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu]

Załącznik nr 4

Informacje o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu

infoRgrafika

Załącznik 5. [Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu]

Załącznik nr 5

Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu

infoRgrafika

Załącznik 6. [Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenia wydatków z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego]

Załącznik nr 6

Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenia wydatków z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego

infoRgrafika

Załącznik 7. [Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przepadającej na pracowników zatrudnionych w związku z realizacją zadań Funduszu, których koszty zatrudnienia zwracane są z Funduszu w ramach określonego przez dysponenta Funduszu limitu na dany rok budżetowy, w tym informacje o sposobie naliczenia]

Załącznik nr 7

Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przepadającej na pracowników zatrudnionych w związku z realizacją zadań Funduszu, których koszty zatrudnienia zwracane są z Funduszu w ramach określonego przez dysponenta Funduszu limitu na dany rok budżetowy, w tym informacje o sposobie naliczenia kwoty odpisu podstawowego obciążającego Fundusz

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »