| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, zwanym dalej „Rejestrem”, a także wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie i wzór formularza informacji o osobie oraz wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym i wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym.
§ 2.
1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „biurem informacyjnym”, lub jego punktów informacyjnych działających przy sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zapytanie o udzielenie informacji z Rejestru pochodzące od prokuratorów na potrzeby prowadzonych postępowań kieruje się do biura informacyjnego lub jego punktów informacyjnych działających przy prokuraturach apelacyjnych i okręgowych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie jej tożsamości.

4. Dane identyfikujące podmiot zbiorowy, którego zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o ile podmiot podlega wpisowi do tego rejestru.

5. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz oddzielnie dla każdego podmiotu zbiorowego.

§ 3.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, zwłaszcza gdy ma to znaczenie dla toczącego się postępowania lub wykonania czynności przez uprawniony organ, informacje o osobach i o podmiotach zbiorowych z Rejestru mogą być udzielane uprawnionym podmiotom przez biuro informacyjne za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania.
§ 4.
Urządzenia służące do automatycznego przekazywania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Rejestru wyposaża się w systemy zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do tych urządzeń i do przesyłanych danych oraz wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 5.
Zapytania i wnioski o udzielenie informacji z Rejestru, po wpłynięciu do biura informacyjnego albo punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, podlegają sprawdzeniu co do zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej „ustawą”.
§ 6.
1. Po wpłynięciu zapytania lub wniosku zawarte w nich dane porównuje się z danymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie systemu teleinformatycznego Rejestru. Po ustaleniu zgodności tych danych sporządza się informację o osobie lub podmiocie zbiorowym.

2. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji z Rejestru składa osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, przed udzieleniem informacji występuje się z zapytaniem o informację dotyczącą wnioskodawcy do rejestru karnego państwa jego obywatelstwa.

3. Jeżeli zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku albo zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi o podmiocie zbiorowym zgromadzonymi w Rejestrze a danymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku, to w przypadku gdy nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby lub oznaczenia podmiotu, informacja o osobie z Rejestru lub informacja o podmiocie zbiorowym z Rejestru zawiera wykaz tych rozbieżności.

§ 7.
Informacja o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru, przed przekazaniem podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy, podlega kontroli pod względem jej kompletności. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora biura informacyjnego.
§ 8.
Określa się wzór:

1) zapytania o udzielenie informacji o osobie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) formularza informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) formularza informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie z Rejestru udziela się na formularzu, o którym mowa w § 8 pkt 2. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.

2. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek:

1) nie są zgromadzone w Rejestrze,

2) są zgromadzone w Rejestrze z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 1c ustawy, przy czym skazanie objęte zastrzeżeniem jest jedynym skazaniem osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek

– zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją „NIE FIGURUJE”.

3. Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o podmiocie zbiorowym udziela się na formularzu, o którym mowa w § 8 pkt 4. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.

4. Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją „NIE FIGURUJE”.

5. Informacja o osobie udzielona na zapytanie złożone przez właściwe organy państw obcych inne niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera adnotację „PRZEKAZANE DANE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE DO CELÓW, W KTÓRYCH SIĘ O NIE ZWRÓCONO”.

6. Informacja o osobie obejmująca dane o wydaniu przez sąd polski postanowienia o wykonaniu orzeczenia wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej zawiera wskazanie sądu, który wydał to postanowienie, oraz organu państwa członkowskiego, który wydał orzeczenie podlegające wykonaniu, wraz z sygnaturą akt sprawy.

§ 10.
1. Ponowna informacja z Rejestru wydana na podstawie art. 21b ustawy zawiera adnotację – odpowiednio: „PONOWNA INFORMACJA O OSOBIE” albo „PONOWNA INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM”.

2. Ponowną informację z Rejestru wydaje się:

1) w przypadku informacji dotyczącej osoby – odpowiednio w sposób określony w § 9 ust. 1 albo ust. 2,

2) w przypadku informacji dotyczącej podmiotu zbiorowego – odpowiednio w sposób określony w § 9 ust. 3 albo ust. 4

– z tym że jeżeli w ponownej informacji z Rejestru zostaje powtórzona przynajmniej jedna z danych, które zapytujący lub wnioskodawca uważał za niezgodne z zakresem zapytania lub wniosku, informację załącza się do postanowienia, o którym mowa w art. 21b ust. 5 ustawy.

3. Do ponownej informacji o osobie z Rejestru przepisy § 9 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z późn. zm.2)).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714, z 2006 r. Nr 165, poz. 1178, z 2008 r. Nr 21, poz. 130, z 2009 r. Nr 52, poz. 431, z 2010 r. Nr 236, poz. 1564 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 396.

Załącznik 1. [WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 maja 2012 r. (poz. 518)

Załącznik nr 1

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Sądzie Rejonowym

2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Okręgowym

3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym

4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym

5. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Sądzie Rejonowym

6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym

7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Rejonowym

8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Sądzie Okręgowym

9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym

10. Punkt Informacyjny w Gdyni przy Sądzie Rejonowym

11. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym

12. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym

13. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym

14. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Sądzie Okręgowym

15. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym

16. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym

17. Punkt Informacyjny w Koninie przy Sądzie Okręgowym

18. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym

19. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym

20. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie Okręgowym

21. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Sądzie Okręgowym

22. Punkt Informacyjny w Lesznie przy Sądzie Rejonowym

23. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód

24. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia

25. Punkt Informacyjny w Łomży przy Sądzie Okręgowym

26. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Sądzie Okręgowym

27. Punkt Informacyjny w Nowym Targu przy Sądzie Rejonowym

28. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym

29. Punkt Informacyjny w Opolu przy Sądzie Okręgowym

30. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Sądzie Okręgowym

31. Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Sądzie Rejonowym

32. Punkt Informacyjny w Pile przy Sądzie Rejonowym

33. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Sądzie Okręgowym

34. Punkt Informacyjny w Płocku przy Sądzie Okręgowym

35. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Sądzie Okręgowym

36. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Sądzie Okręgowym

37. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym

38. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym

39. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Sądzie Okręgowym

40. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Sądzie Okręgowym

41. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie Okręgowym

42. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Sądzie Okręgowym

43. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Sądzie Okręgowym

44. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Sądzie Okręgowym

45. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Sądzie Okręgowym

46. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Sądzie Rejonowym

47. Punkt Informacyjny w Tomaszowie Lubelskim przy Sądzie Rejonowym

48. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Sądzie Okręgowym

49. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Okręgowym

50. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

51. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

52. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

53. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Sądzie Okręgowym

54. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Sądzie Okręgowym

55. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Sądzie Okręgowym

56. Punkt Informacyjny w Zgorzelcu przy Sądzie Rejonowym

57. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Sądzie Okręgowym

Załącznik 2. [WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PROKURATORÓW]

Załącznik nr 2

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PROKURATORÓW

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie

2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuraturze Apelacyjnej

3. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuraturze Okręgowej

4. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Prokuraturze Okręgowej

5. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Prokuraturze Okręgowej

6. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie

7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Prokuraturze Okręgowej

8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Prokuraturze Okręgowej

9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Apelacyjnej

10. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Okręgowej

11. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Prokuraturze Okręgowej

12. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Prokuraturze Okręgowej

13. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Prokuraturze Okręgowej

14. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuraturze Apelacyjnej

15. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuraturze Okręgowej

16. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Prokuraturze Okręgowej

17. Punkt Informacyjny w Koninie przy Prokuraturze Okręgowej

18. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Prokuraturze Okręgowej

19. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Apelacyjnej

20. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Okręgowej

21. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Prokuraturze Okręgowej

22. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Prokuraturze Okręgowej

23. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Apelacyjnej

24. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Okręgowej

25. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Apelacyjnej

26. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Okręgowej

27. Punkt Informacyjny w Łomży przy Prokuraturze Okręgowej

28. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Prokuraturze Okręgowej

29. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Prokuraturze Okręgowej

30. Punkt Informacyjny w Opolu przy Prokuraturze Okręgowej

31. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Prokuraturze Okręgowej

32. Punkt Informacyjny w Ostrowie Wielkopolskim przy Prokuraturze Okręgowej

33. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Prokuraturze Okręgowej

34. Punkt Informacyjny w Płocku przy Prokuraturze Okręgowej

35. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Apelacyjnej

36. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Okręgowej

37. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Prokuraturze Okręgowej

38. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Prokuraturze Okręgowej

39. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuraturze Apelacyjnej

40. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuraturze Okręgowej

41. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Prokuraturze Okręgowej

42. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Prokuraturze Okręgowej

43. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Prokuraturze Okręgowej

44. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Prokuraturze Okręgowej

45. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuraturze Apelacyjnej

46. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuraturze Okręgowej

47. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Prokuraturze Okręgowej

48. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Prokuraturze Okręgowej

49. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Prokuraturze Okręgowej

50. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Prokuraturze Okręgowej

51. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Apelacyjnej

52. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Okręgowej

53. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga

54. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Prokuraturze Okręgowej

55. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuraturze Apelacyjnej

56. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuraturze Okręgowej

57. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Prokuraturze Okręgowej

58. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Prokuraturze Okręgowej

Załącznik 3. [WZÓR - ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR – INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »