reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Na podstawie art. 140 ust. 5b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb postępowania i sposób refundacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją Lotnictwa Państwowego”, w zakresie badania wypadków i poważnych incydentów lotniczych z udziałem statków powietrznych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§ 2.
1. Komisja Lotnictwa Państwowego po zakończeniu czynności związanych z badaniem wypadku lub poważnego incydentu lotniczego sporządza zbiorcze zestawienie kosztów tego badania.

2. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się koszty faktycznie poniesione podczas badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego przez Komisję Lotnictwa Państwowego, obliczone według zasad obowiązujących jednostki budżetowe, związane z:

1) udziałem ekspertów;

2) ekspertyzami i badaniami, w tym realizowanymi przez instytucje zewnętrzne;

3) opracowaniem dokumentacji wypadku lub poważnego incydentu lotniczego;

4) zakwaterowaniem i wyżywieniem;

5) korzystaniem ze środków transportu i łączności;

6) innymi przedsięwzięciami realizowanymi w procesie badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego uznanymi za niezbędne przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego.

3. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mowa w ust. 1, nie ujmuje się kosztów poniesionych przez członków Komisji Lotnictwa Państwowego i innych osób uczestniczących w badaniu wypadku lub poważnego incydentu lotniczego z instytucji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 3.
Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego przesyła zbiorcze zestawienie kosztów, o którym mowa w § 2, dyrektorowi komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw budżetu.
§ 4.
Dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw budżetu po otrzymaniu zbiorczego zestawienia kosztów badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego w jednostkach organizacyjnych lotnictwa służb porządku publicznego podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych występuje do dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych o refundację kosztów tego badania, w wysokości określonej na podstawie zestawienia kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 5.
Refundacji kosztów dokonuje się z budżetu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z części będącej w dyspozycji jednostki organizacyjnej lotnictwa służb porządku publicznego podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, użytkującej statek powietrzny, który brał udział w wypadku lub poważnym incydencie lotniczym.
§ 6.
Refundacja kosztów następuje w drodze przelewu na konto bankowe wskazane przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych wystąpienia, o którym mowa w § 4.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1772), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama