reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Na podstawie art. 148 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria oraz szczegółowy sposób dokonywania okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów, zwanych dalej „oceną”.
§ 2.
Szczegółowe kryteria oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Niezwłocznie po przydzieleniu referendarza sądowego albo asystenta sędziego do wykonywania zadań albo czynności w danym wydziale, przewodniczący wydziału omawia z nim oczekiwania co do sposobu wykonywania powierzonych zadań albo czynności oraz kryteria i sposób dokonania oceny.
§ 4.
1. Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

2. Pierwszej oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego.

3. W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące, okres objęty oceną ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

4. W razie uzyskania negatywnej oceny referendarz sądowy albo asystent sędziego podlega ponownej ocenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną, jednak nie później niż po upływie roku od dokonania tej oceny.

5. Oceny dokonuje się na arkuszu oceny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Termin oceny ustala prezes sądu.

2. Referendarza sądowego albo asystenta sędziego zawiadamia się o terminie oceny z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Przed dokonaniem oceny prezes sądu może przeprowadzić z referendarzem sądowym lub asystentem sędziego rozmowę na temat sposobu jej dokonywania.

§ 6.
1. Przewodniczący wydziału, do którego jest przydzielony referendarz sądowy lub asystent sędziego, wypełnia część A arkusza oceny i przekazuje go prezesowi sądu, dołączając opinię dotyczącą spełniania szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną. Opinia może zawierać dodatkowe uwagi dotyczące pracy ocenianego w okresie objętym oceną, w szczególności powody ewentualnej zmiany zakresu powierzanych zadań albo czynności.

2. Do arkusza oceny referendarza sądowego lub asystenta sędziego, który w okresie objętym oceną współpracował z sędziami, przewodniczący wydziału dołącza opinię każdego z tych sędziów.

3. Jeżeli referendarz sądowy pełni funkcję przewodniczącego wydziału:

1) prezes sądu bezpośrednio nadzorujący kierowany przez niego wydział wypełnia część A arkusza oceny;

2) wiceprezes sądu bezpośrednio nadzorujący kierowany przez niego wydział wypełnia część A arkusza oceny i przekazuje go prezesowi sądu, dołączając opinię, o której mowa w ust. 1.

4. Opinie, o których mowa w ust. 1–3, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Referendarz sądowy i asystent sędziego mogą wypełnić arkusz samooceny dotyczącej spełniania szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną i przekazać go prezesowi sądu za pośrednictwem przewodniczącego wydziału; referendarz sądowy i asystent sędziego mogą zamieścić w arkuszu dodatkowe uwagi.

2. Arkusz samooceny dołącza się do arkusza oceny.

3. Wzór arkusza samooceny stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Jeżeli w okresie objętym oceną przeniesiono referendarza sądowego lub asystenta sędziego do innego wydziału, przewodniczący wydziału, z którego nastąpiło przeniesienie, niezwłocznie po przeniesieniu sporządza opinię, o której mowa w § 6 ust. 1. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w aktach osobowych referendarza sądowego lub asystenta sędziego, a po dokonaniu oceny dołącza się do arkusza oceny.

§ 9.
Prezes sądu dokonuje ostatecznej oceny spełniania przez referendarza sądowego lub asystenta sędziego szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną i zawiera w niej wskazanie, czy ocena jest pozytywna czy negatywna, a także formułuje wnioski i zalecenia, w szczególności co do dalszego rozwoju zawodowego referendarza sądowego lub asystenta sędziego.
§ 10.
1. Prezes sądu zapoznaje referendarza sądowego lub asystenta sędziego z dokonaną oceną i przeprowadza z nim rozmowę, w szczególności omawiając wynikające z oceny wnioski i zalecenia.

2. Zapoznanie się z oceną potwierdza się na arkuszu oceny.

§ 11.
W przypadku referendarza sądowego delegowanego na podstawie art. 151a § 5 pkt 2 lub § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, albo asystenta sędziego delegowanego na podstawie art. 155e § 2 pkt 2 lub § 5 tej ustawy, prezes sądu dokonuje oceny z uwzględnieniem opinii jego bezpośredniego przełożonego, sporządzonej na wniosek prezesa sądu, według wzoru arkusza opinii, o którym mowa w § 6 ust. 4. Przepisy § 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
§ 12.
Dokumenty związane z dokonywaniem oceny dołącza się do akt osobowych referendarza sądowego lub asystenta sędziego.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 714)

Załącznik nr 1

A. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY REFERENDARZA SĄDOWEGO

kryterium ogólne

kryterium szczegółowe

opis

jakość

sumienność
i staranność

staranne, skrupulatne i solidne wykonywanie powierzonych zadań; obiektywne i bezstronne rozpoznawanie okoliczności i podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych dokumentów i sprawdzonych informacji

wiedza
i umiejętności

posiadanie niezbędnej wiedzy; znajomość przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; umiejętność stosowania prawa; rozpoznawanie istoty problemu

zaangażowanie

dążenie do uzyskiwania jak najlepszych efektów własnej pracy, w szczególności w zakresie jakości orzeczeń i przebiegu postępowań

terminowość wykonywania zadań oraz efektywność wykorzystania czasu

skuteczne planowanie i organizacja pracy

prawidłowe planowanie działań i organizowanie pracy; właściwe ustalanie priorytetów działania; efektywne wykorzystywanie czasu pracy

dyscyplina pracy

terminowe wykonywanie zadań; podejmowanie działań bez zbędnej zwłoki; niezawodność

kultura urzędowania

kultura osobista
i kultura organizacji pracy

odnoszenie się z szacunkiem do interesantów i współpracowników; stosowny strój oraz dobieranie odpowiedniego stylu i języka wypowiedzi w miejscu pracy; tworzenie pozytywnej atmosfery pracy

realizacja doskonalenia zawodowego

nastawienie
na rozwój kwalifikacji zawodowych

gotowość uczenia się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dążenie do doskonalenia sposobu wykonywania zadań

 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY REFERENDARZA SĄDOWEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU ALBO ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU

kryterium ogólne

kryterium szczegółowe

opis

jakość

kreatywność
i zaangażowanie

otwartość na zmiany; poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod organizacji pracy; inicjowanie nowych możliwości lub sposobów działania; wykorzystywanie istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych; dążenie do uzyskiwania jak najlepszych efektów pracy własnej oraz kierowanego zespołu

sumienność
i staranność

staranne, skrupulatne i solidne wykonywanie powierzonych zadań; obiektywne i bezstronne rozpoznawanie okoliczności i podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych dokumentów i sprawdzonych informacji

wiedza
i umiejętności

posiadanie niezbędnej wiedzy; znajomość przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; umiejętność stosowania prawa; rozpoznawanie istoty problemu

terminowość wykonywania zadań oraz efektywność wykorzystania czasu

skuteczne zarządzanie pracownikami (zespołem)

prawidłowe planowanie i organizowanie pracy zespołu w celu właściwego wykonania powierzonych czynności lub zadań; skuteczne motywowanie pracowników do osiągania najlepszych efektów pracy; umiejętność budowania kontaktu z innymi osobami; zrozumiałe zlecanie zadań i określanie odpowiedzialności; umiejętne komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących wykonywanej przez nich pracy; skuteczne egzekwowanie właściwej realizacji zadań; rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, pomoc w razie potrzeby oraz wspieranie ich rozwoju

dyscyplina pracy

terminowe wykonywanie zadań; podejmowanie działań bez zbędnej zwłoki; niezawodność

kultura urzędowania

kultura osobista
i kultura organizacji pracy

odnoszenie się z szacunkiem do interesantów i współpracowników; stosowny strój oraz dobieranie odpowiedniego stylu i języka wypowiedzi w miejscu pracy; tworzenie pozytywnej atmosfery pracy

realizacja doskonalenia zawodowego

nastawienie na rozwój kwalifikacji zawodowych

gotowość uczenia się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dążenie do doskonalenia sposobu wykonywania zadań

 

C. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ASYSTENTA SĘDZIEGO

kryterium ogólne

kryteria szczegółowe

opis

jakość

sumienność
i staranność

staranne, skrupulatne i solidne wykonywanie powierzonych zadań; obiektywne i bezstronne rozpoznawanie okoliczności i podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych dokumentów i sprawdzonych informacji

wiedza
i umiejętności

posiadanie niezbędnej wiedzy; znajomość przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; umiejętność stosowania przepisów prawa; rozpoznawanie istoty problemu

samodzielność

zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu skutecznego wykonania zleconych czynności; zdolność dokonywania samodzielnej analizy stanów faktycznych i przepisów

terminowość wykonywania zadań oraz efektywność wykorzystania czasu

skuteczne planowanie
i organizacja pracy

prawidłowe planowanie działań i organizowanie pracy; właściwe ustalanie priorytetów działania; efektywne wykorzystywanie czasu pracy

dyscyplina pracy

terminowe wykonywanie zadań; podejmowanie działań bez zbędnej zwłoki; niezawodność

kultura urzędowania

kultura osobista
i kultura organizacji pracy

odnoszenie się z szacunkiem do interesantów i współpracowników; stosowny strój oraz dobieranie odpowiedniego stylu i języka wypowiedzi w miejscu pracy; tworzenie pozytywnej atmosfery pracy; umiejętność pracy w zespole

realizacja doskonalenia zawodowego

nastawienie
na rozwój kwalifikacji zawodowych

gotowość uczenia się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dążenie do doskonalenia sposobu wykonywania zadań

 

Załącznik 2. [WZÓR - ARKUSZ OCENY]

Załącznik nr 2

WZÓR – ARKUSZ OCENY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - OPINIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – OPINIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - ARKUSZ SAMOOCENY]

Załącznik nr 4

WZÓR – ARKUSZ SAMOOCENY

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama