| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300, z 2004 r. Nr 128, poz. 1345 oraz z 2005 r. Nr 181, poz. 1511) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych zawiera co najmniej informacje dotyczące:”,

– w pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) masę tuszy ciepłej skorygowaną, oznaczającą masę tuszy po dokonaniu korekty masy współczynnikami korygującymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych zawiera co najmniej informacje dotyczące:

1) miejsca ustalenia klas jakości;

2) daty ustalenia klas jakości;

3) dostawcy żywca;

4) rzeczoznawcy;

5) metody ustalenia klas jakości;

6) wyników ustalenia klas jakości i masy tusz, w tym:

a) opis oszacowanych wartości odnoszących się do:

– grubości mięśnia w miejscach pomiaru lub pomiarów – oznaczonych literą M,

– grubości słoniny w miejscach pomiaru lub pomiarów – oznaczonych literą F,

b) klasy jakości,

c) oszacowaną zawartość mięsa w tuszy,

d) masę tuszy ciepłej,

e) masę tuszy ciepłej skorygowaną, oznaczającą masę tuszy po dokonaniu korekty masy w oparciu o wartości określone w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm.), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej,

f) masę tuszy schłodzonej skorygowaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. Nr 28, poz. 181), w przypadku gdy ważenie tuszy nastąpi później niż 45 minut po uboju;

7) prezentacji tuszy podczas ważenia, jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Protokół, o którym mowa w ust. 3, może być sporządzony w formie wydruku komputerowego.”;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 902)

WZÓR nr 1 – PROTOKÓŁ Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WOŁOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

WZÓR nr 2 – PROTOKÓŁ Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WIEPRZOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »