reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

MEMORANDUM O POROZUMIENIU

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych,

podpisane w Waszyngtonie dnia 27 sierpnia 2011 r. oraz w Warszawie dnia 8 września 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 27 sierpnia 2011 r. w Waszyngtonie oraz dnia 8 września 2011 r. w Warszawie zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych, w następującym brzmieniu:

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
MIĘDZY
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A
RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
O
WZAJEMNOŚCI W RAMACH ZAMÓWIEŃ OBRONNYCH
(KRÓTKI TYTUŁ: POROZUMIENIE O WZAJEMNOŚCI W RAMACH ZAMÓWIEŃ OBRONNYCH)

PREAMBUŁA

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej „Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, że Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone Ameryki są Członkami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

PRAGNĄC promować racjonalizację, standaryzację, interoperacyjność oraz wzajemne wsparcie logistyczne w stosunkach obu państw w zakresie obronności;

UZNAJĄC wzajemne długotrwałe stosunki, które obejmowały partnerstwo strategiczne w realizacji wspólnych celów i interesów oraz wspólny udział w operacjach koalicyjnych;

PRAGNĄC rozwijać i wzmacniać istniejące pomiędzy Stronami przyjazne relacje;

STARAJĄC SIĘ stworzyć i utrzymać uczciwe i równe możliwości pozwalające uczestniczyć przemysłom każdego z państw w programach zamówień na rzecz obronności;

PRAGNĄC poszerzyć i wzmocnić bazę przemysłową każdego z państw;

PRAGNĄC promować wymianę technologii obronnej zgodnie z polityką narodową państwa;

PRAGNĄC najbardziej ekonomicznie i racjonalnie wykorzystywać zasoby przeznaczone na cele obronności, oraz

PRAGNĄC usunąć dyskryminujące bariery w nabywaniu towarów lub usług, wytwarzanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe drugiego państwa w stopniu wzajemnie korzystnym i zgodnym z krajowymi przepisami, regulacjami, wytycznymi oraz zobowiązaniami międzynarodowymi.

UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE

ARTYKUŁ I

Zakres stosowania [Zakres regulacji]

1. Niniejsze Memorandum o Porozumieniu (MOU) dotyczy procedur pozyskiwania zdolności obronnych, realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez:

a. prace badawczo-rozwojowe;

b. nabywanie zaopatrzenia, z artykułami obronnymi włącznie, oraz

c. nabywanie usług, z usługami na rzecz obronności włącznie.

2. Niniejsze Porozumienie nie obejmuje:

a. umów o roboty budowlane;

b. materiałów budowlanych, dostarczanych na podstawie umów o roboty budowlane.

ARTYKUŁ II

Zasady regulujące wzajemną współpracę [Obowiązki Stron]

1. Każda ze Stron uznaje i oczekuje, że druga Strona będzie stosować rozsądne procedury określania wymagań, pozyskiwania, nabywania i zawierania umów oraz, że te procesy zarówno sprzyjają, jak i zależą od przejrzystości i uczciwości w prowadzeniu zamówień. Każda ze Stron zapewni, aby jej procedury były zgodne z procedurami opisanymi w Artykule V.

2. Strony przyjmują zobowiązania określone w niniejszym Memorandum o Porozumieniu, mając na celu zapewnienie sobie traktowania na zasadzie wzajemności, zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

3. Każda ze Stron będzie życzliwie rozpatrywać wszelkie wnioski drugiej Strony o współpracę w badaniach i rozwoju, produkcji i nabywaniu zdolności obronnych oraz we wsparciu logistycznym, zgodnie ze swoim prawem, przepisami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi.

4. Zgodnie ze swoim prawem, przepisami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi każda ze Stron będzie:

a. ułatwiać zamówienia obronne, z uwzględnieniem możliwości swojego przemysłu obronnego i bazy badawczo-rozwojowej;

b. usuwać bariery stojące na drodze zamawiania lub koprodukcji zaopatrzenia produkowanego w państwie drugiej Strony lub usług wykonywanych przez podmioty (zwane w niniejszym Memorandum o Porozumieniu „przedsiębiorstwami przemysłowymi”), działające w państwie drugiej Strony. Powyższe obejmuje zapewnianie przedsiębiorstwom przemysłowym drugiej Strony traktowania nie mniej korzystnego, niż przewidzianego dla krajowych przedsiębiorstw przemysłowych. Jeżeli odpowiednie przedsiębiorstwo przemysłowe drugiej Strony złoży ofertę, która byłaby najkorzystniejszą ofertą gdyby nie wymóg zakupu produktów krajowych, obie Strony zgadzają się znieść wymóg kupowania produktów krajowych;

c. wykorzystywać procedury zawierania umów, które umożliwiają wszystkim odpowiednim przedsiębiorstwom przemysłowym obu Stron konkurowanie o zamówienia objęte niniejszym Memorandum o Porozumieniu;

d. w pełni brać pod uwagę wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z wytycznymi i kryteriami stosowanymi przez odpowiednie instytucje zamawiające. Oferty muszą spełniać wymagania dotyczące działania, jakości, dostawy i kosztów. Jeśli, w celu uzyskania kontraktu, oferenci lub ich produkty muszą spełnić wymogi kwalifikacyjne, każda ze Stron będzie w pełni brać pod uwagę wszelkie wnioski kwalifikacyjne składane przez przedsiębiorstwa przemysłowe drugiej Strony, zgodnie z prawem, przepisami, wytycznymi, procedurami i zobowiązaniami międzynarodowymi Strony zamawiającej;

e. dostarczać informacje dotyczące wymogów i proponowanych zamówień udzielanych na podstawie Artykułu V, w celu zapewnienia przedsiębiorstwom przemysłowym państwa drugiej Strony wystarczającego czasu na ubieganie się o prawo udziału w postępowaniu, o ile jest to wymagane, oraz na złożenie oferty;

f. zapewnić, że dane techniczne i artykuły związane z obronnością (artykuły i usługi na rzecz obronności), udostępniane do użytku przez przedsiębiorstwa przemysłowe drugiej Strony nie są wykorzystywane w innych celach niż składanie ofert i realizacja umów dotyczących obronności, objętych niniejszym Memorandum o Porozumieniu, z wyjątkiem przypadku uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela lub wykonawcy praw własności;

g. zapewnić pełną ochronę zastrzeżonym prawom oraz wszelkim informacjom i danym uprzywilejowanym, chronionym, podlegającym kontroli eksportu lub niejawnym. W żadnym wypadku informacje takie, dostawy czy usługi nie będą przekazywane do państw trzecich lub jakichkolwiek innych odbiorców bez wcześniejszej pisemnej zgody Strony, z której pochodzą;

h. wymieniać informacje o stosownym prawie, przepisach wykonawczych, wytycznych i procedurach administracyjnych;

i. wymieniać się corocznie statystykami, wykazującymi łączną wartość pieniężną zamówień na rzecz obronności, przyznanych przedsiębiorstwom przemysłowym drugiej Strony w poprzednim roku. Roczne podsumowanie będzie przygotowywane na podstawie wspólnej decyzji Stron;

j. udzielać odpowiednich wyjaśnień dotyczących wytycznych i procedury administracyjnej w ramach swoich organizacji obronnych w celu realizacji postanowień niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

5. Niniejsze Memorandum o Porozumieniu nie ma na celu i nie tworzy jakiejkolwiek podstawy upoważniającej do eksportu artykułów związanych z obronnością (artykułów i usług obronnych), łącznie z danymi technicznymi, wymienionymi na US Munitions List lub US Commerce Control List, albo w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednich przepisach dotyczących wykazu uzbrojenia, na obrót którymi wymagane jest zezwolenie bądź na EU Common List of Military Equipment (Wspólnej Liście Wyposażenia Wojskowego Unii Europejskiej). Oprócz tego wszystkie transakcje eksportowe podlegające U.S. Arms Export Control Act (Ustawie o Kontroli Eksportu Broni USA), oraz International Traffic in Arms Regulation (Przepisom o Międzynarodowym Handlu Bronią) lub U.S. International Emergency Economic Powers Act (Ustawie o Międzynarodowych Nadzwyczajnych Uprawnieniach Gospodarczych USA) i Export Administration Regulation (Przepisom Administracji Eksportowej) lub jakimkolwiek innym stosownym prawom i przepisom regulującym eksport, lub w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające przepisom ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004 Nr 229, poz. 2315, z późn. zm.) lub innym stosownym prawom i przepisom eksportowym, muszą być zgodne z takimi prawami, rozporządzeniami, regulacjami i wytycznymi, jak również wszelkimi innymi wymogami wprowadzonymi na ich podstawie.

6. Żadne z postanowień niniejszego Memorandum o Porozumieniu nie może być implementowane w celu zapobiegania stosowania przepisów o kontroli eksportu, również w indywidualnych umowach o realizacji wspólnych projektów.

ARTYKUŁ III

Offset [Omówienie stosowania środków ograniczających niekorzystny wpływ umów offsetowych]

1. Niniejsze Memorandum o Porozumieniu nie stanowi podstawy do ograniczenia stosowania obowiązujących przepisów prawa regulujących realizację offsetu przez Strony.

2. Strony zgadzają się omówić stosowanie środków mających na celu ograniczenie ewentualnych niekorzystnych wpływów umów offsetowych na bazę przemysłowo-obronną drugiej Strony.

ARTYKUŁ IV

Cła i opłaty [Wyłączenie cła, podatków i opłat podczas oceniania ofert]

O ile prawo i przepisy krajowe oraz zobowiązania międzynarodowe Stron dopuszczają taką możliwość, Strony wyłączą cła, podatki i opłaty podczas oceniania ofert oraz zniosą cła oraz opłaty w odniesieniu do zamówień, których dotyczy niniejsze Memorandum o Porozumieniu.

ARTYKUŁ V

Procedury zamówień [Publikacja warunków uczestniczenia w zamówieniach]

1. W zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe, każda ze Stron będzie publikować lub zlecać publikację w ogólnie dostępnym medium powiadomienia o proponowanym zamówieniu, zgodnie ze swoim prawem, przepisami, wytycznymi, procedurami i zobowiązaniami międzynarodowymi. Wszelkie warunki uczestniczenia w zamówieniach powinny być publikowane w terminie umożliwiającym zainteresowanym przedsiębiorstwom zakończenie procesu ofertowego. Każde zawiadomienie o proponowanym zamówieniu powinno zawierać co najmniej:

a. przedmiot umowy;

b. ramy czasowe składania wniosków o zamówienia lub składania ofert; oraz

c. adres, pod którym można uzyskać dokumenty związane z zamówieniem i inne informacje.

2. Na wniosek oraz zgodnie ze swoim prawem, przepisami, wytycznymi i procedurami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, Strona zamawiająca przedstawi przedsiębiorstwom przemysłowym drugiej Strony kopie specyfikacji proponowanych zamówień. Specyfikacja stanowić będzie zaproszenie do uczestnictwa w konkursie ofert i będzie zawierać następujące informacje:

a. charakter i ilość zamawianego zaopatrzenia lub usług;

b. czy nabycie ma charakter przetargu zamkniętego, negocjacji czy stosowana jest inna procedura;

c. kryteria przyznawania kontraktu, takie jak najniższa cena lub inne;

d. harmonogram dostaw;

e. adres, godzinę i datę składania ofert jak również język, w którym mają być składane;

f. adres instytucji, która będzie przyznawać kontrakt i będzie odpowiedzialna za dostarczanie informacji wymaganych przez oferentów;

g. wszelkie wymagania ekonomiczne, gwarancje finansowe i powiązane informacje wymagane od dostawców;

h. wszelkie wymagania techniczne, gwarancje jakości i powiązane informacje wymagane od dostawców;

i. kwoty i warunki płatności za dostarczenie specyfikacji zamówienia, jeśli płatność taka jest wymagana;

j. wszelkie inne warunki uczestniczenia w konkursie ofert.

3. Zgodnie z prawem, przepisami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi Strona zamawiająca, na wniosek, będzie informować przedsiębiorstwo przemysłowe, które nie zostało dopuszczone do uczestniczenia w procesie zamawiania, o powodach tego niedopuszczenia.

4. Zgodnie z prawem, przepisami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi Strona zamawiająca:

a. Po przyznaniu kontraktu niezwłocznie powiadomi o tym oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, informując co najmniej o:

(i) nazwie i adresie zwycięskiego oferenta,

(ii) pozycjach, ilościach i cenie (cenach) każdego z przyznanych kontraktów,

(iii) liczbie otrzymanych ofert.

b. Na wniosek, niezwłocznie dostarczy oferentom, których oferty nie zostały wybrane istotne informacje mówiące o powodach nie przyznania im kontraktu.

5. Na wniosek, Strona zamawiająca udzieli dodatkowych informacji każdemu oferentowi, którego oferta nie została wybrana i który nie jest usatysfakcjonowany wyjaśnieniem powodów odrzucenia oferty lub który ma dodatkowe pytania dotyczące przyznania kontraktu. Dodatkowe informacje powinny, zgodnie z prawem, przepisami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi Strony zamawiającej, zawierać informacje o parametrach i odpowiednich zaletach wybranej oferty.

6. Każda ze Stron powinna opublikować procedury rozpatrywania i weryfikacji skarg powstałych w związku z jakąkolwiek fazą procesu zamawiania, w celu zapewnienia, w najszerszym możliwym zakresie, sprawiedliwego i niezwłocznego rozpatrywania skarg związanych z zamówieniami objętymi niniejszym Memorandum o Porozumieniu.

ARTYKUŁ VI

Udział przemysłu [Obowiązek udziału obu Stron i przedsiębiorstw w realizacji Memorandum]

1. Realizacja niniejszego Memorandum o Porozumieniu wymaga udziału obu Stron i przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność w państwach obu Stron.

2. Każda ze Stron zobowiązana będzie do poinformowania właściwych przedsiębiorstw przemysłowych w swoim państwie o istnieniu niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

3. Strony rozumieją, że za wyszukiwanie możliwości biznesowych odpowiedzialne są przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe prowadzące działalność w państwach obu Stron.

4. Strony spowodują, że ich urzędy odpowiedzialne za udzielanie zamówień i określenie wymagań będą zapoznane z zasadami i celami niniejszego Memorandum o Porozumieniu oraz, aby zgodnie ze swoimi normalnymi praktykami i procedurami urzędy te mogły pomagać dostawcom w państwie drugiej Strony w uzyskiwaniu informacji dotyczącej proponowanych zamówień, niezbędnych kwalifikacji i stosownej dokumentacji.

ARTYKUŁ VII

Ochrona informacji [Ochrona informacji niejawnych]

1. Wszelkie informacje niejawne dostarczone przez którąkolwiek ze Stron w związku z zamówieniami objętymi niniejszym Memorandum o Porozumieniu będą chronione zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisaną dnia 8 marca 2007 roku w Warszawie.

2. Obie Strony podejmą wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnianie przestrzegania przez przedsiębiorstwa przemysłowe prowadzące działalność w ich państwach odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych.

ARTYKUŁ VIII

Realizacja i administracja [Podmiot odpowiedzialny za realizację Memorandum]

1. W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialnym za realizację niniejszego Memorandum o Porozumieniu będzie Minister Obrony Narodowej. Organem w Rządzie Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnym za realizację niniejszego Memorandum o Porozumieniu będzie Podsekretarz Obrony do spraw zakupów, technologii i logistyki.

2. Każda ze Stron wyznaczy osoby kontaktowe reprezentujące jej stosowne organy.

3. Przedstawiciele stosownych organów każdej ze Stron będą regularnie spotykać się w celu weryfikacji postępu we wdrażaniu niniejszego Memorandum o Porozumieniu. Przedstawiciele będą omawiać interesujące obie Strony sprawy dotyczące zamówień, w tym skuteczność procedur zamówień oraz praktyki wspierania współpracy w zakresie nabywania zdolności obronnych; dokonywać corocznego przeglądu wymienionych przez Strony statystyk zgodnie z Artykułem II ust. 4 lit. i; wskazywać wszelkie planowane lub wprowadzone zmiany w prawie, procedurach, wytycznych lub zobowiązaniach międzynarodowych państw, które mogą mieć wpływ na stosowanie postanowień niniejszego Memorandum o Porozumieniu oraz rozważać wszelkie inne sprawy związane z niniejszym Memorandum o Porozumieniu.

4. Każda ze Stron, stosownie do potrzeb, będzie dokonywać przeglądu postanowień niniejszego Memorandum o Porozumieniu pod kątem wprowadzonych zmian w prawie krajowym, przepisach, wytycznych i zobowiązaniach międzynarodowych, w szczególności dyrektywach i przepisach Unii Europejskiej, a także w razie konieczności dostosowania niniejszego Memorandum o Porozumieniu do tych zmian będzie ze względu na powyższe konsultować się z drugą Stroną, w celu wspólnego podjęcia decyzji.

5. Każda ze Stron będzie unikać działań, które mogłyby być sprzeczne z niniejszym Memorandum o Porozumieniu. Jeśli którakolwiek ze Stron uważa, że sprzeczność taka wystąpiła, Strony zgadzają się na przeprowadzenie konsultacji.

ARTYKUŁ IX

Załączniki, zmiany i porozumienia wdrożeniowe [Zmiany dotyczące Memorandum]

1. Do niniejszego Memorandum o Porozumieniu, za pisemną zgodną Stron, mogą być dodawane załączniki. Załączniki takie będą uważane za integralną część niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

2. Niniejsze Memorandum o Porozumieniu, łącznie z załącznikami (jeśli istnieją) może zostać zmienione za pisemną zgodą Stron.

3. Porozumienia wdrożeniowe dotyczące postanowień niniejszego Memorandum o Porozumieniu, włącznie z załącznikami do niego (jeśli istnieją) mogą być negocjowane i zawierane przez właściwych przedstawicieli każdej ze Stron. Porozumienia takie mogą obejmować sprawy proceduralne i decyzje administracyjne oraz wytyczne, jednak nie będą ustanawiać żadnych istotnych praw czy zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron. Postanowienia jakichkolwiek porozumień wdrożeniowych powinny być zgodne z niniejszym Memorandum o Porozumieniu. W przypadku konfliktu między niniejszym Memorandum o Porozumieniu a jakimkolwiek porozumieniem wdrożeniowym, pierwszeństwo ma niniejsze Memorandum o Porozumieniu, z ewentualnymi wprowadzonymi do niego zmianami.

ARTYKUŁ X

Czas trwania i rozwiązanie [Wejście w życie]

1. Niniejsze Memorandum o Porozumieniu wejdzie w życie w dniu otrzymania noty Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, powiadamiającej Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

2. Niniejsze Memorandum o Porozumieniu zawarte jest na okres dziesięciu lat. Może być wypowiedziane w drodze pisemnej notyfikacji przez każdą ze Stron; w takim przypadku utraci moc obowiązującą po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej.

Niniejsze Memorandum o Porozumieniu sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

NA DOWÓD CZEGO należycie upoważnieni przedstawiciele Stron podpisali niniejsze Memorandum o Porozumieniu

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższym memorandum, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 lipca 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama