reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) warunki kredytowania, w tym określenie wysokości prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu bankowego w wysokości nieprzekraczającej 1% kwoty udzielonego kredytu, lub warunki udzielania gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych, o których mowa w § 11;”;

2) w § 6 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły takie szkody – wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa na podstawie protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przekazanego przez każdego z wojewodów właściwych ze względu na miejsce wystąpienia takich szkód.”;

3) w § 9:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kwoty kredytów bankowych objęte pomocą, o której mowa w § 2 pkt 1, udzielaną w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 1a:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 90% wartości zakupu nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego lub na powiększenie takiego gospodarstwa i wynosić więcej niż 1,5 mln zł;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kwoty kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, na sfinansowanie zakupu użytków rolnych nie mogą przekroczyć 1,5 mln zł dla jednego podmiotu.”,

c) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kwoty kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być udzielane temu samemu podmiotowi, bez względu na liczbę realizowanych inwestycji, do wysokości:”;

4) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 pkt 1 i § 4a, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone, z zastrzeżeniem ust. 3a–5, przez:

1) kredytobiorcę – w wysokości:

a) 0,4 oprocentowania określonego w ust. 1, nie mniej jednak niż 3% – w przypadku kredytów bankowych, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 9a,

b) 1,5% w stosunku rocznym – w przypadku kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 2;

2) Agencję – w pozostałej części, jednak dopłata nie może być wyższa niż obliczona zgodnie z § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9a ust. 1 i § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem § 11 ust. 9.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dopłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz częściowa spłata kapitału kredytu bankowego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2:”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nie przysługują do kredytów bankowych udzielonych na zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;”,

– w pkt 3 w lit. b dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– przez podmioty inne niż spółdzielnie w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego lub grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach;”,

d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dopłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 4, oraz częściowa spłata kapitału kredytu bankowego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2:”.

§ 2.
Do umów kredytu bankowego zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374 oraz z 2012 r. poz. 408.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama