| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 186, poz. 1107), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1120).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1120), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 marca 2014 r. (poz. 763)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych2)

Na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania skierowań do internatu oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę do zakwaterowania w internacie;

2) standard oraz wyposażenie internatów;

3) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania pokoju w internacie;

4) sposób ustalania opłat za zakwaterowanie w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych4);

3) organie nadzorującym – należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych5) właściwej do prowadzenia spraw związanych z nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych6) nad Zarządem;

4) osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych6) lub przez niego nadzorowanej, zamieszkałego w miejscowości innej niż miejscowość, w której jest zatrudniony, niebędącej miejscowością pobliską.

§ 2. 1. Osoba uprawniona składa do Dyrektora Zarządu wniosek o przydział miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dyrektor Zarządu, w miarę dysponowania wolnymi miejscami w internacie lub kwaterze internatowej, wydaje osobie, o której mowa w ust. 1, skierowanie do internatu lub kwatery internatowej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W internacie urządza się pokoje noclegowe jednoosobowe i dwuosobowe. Pokoje wieloosobowe mogą być urządzane tylko przejściowo, w okresie nasilonego napływu osób uprawnionych.

2. Pokój w internacie lub kwaterze internatowej powinien być wyposażony co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje bądź rolety.

3. Pomieszczenia wspólnego użytkowania w internacie lub kwaterze internatowej powinny być wyposażone co najmniej:

1) kuchnia – w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchnię mikrofalową i komplet naczyń kuchennych;

2) świetlica – w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół lub stolik oraz fotele lub krzesła;

3) pralnia – w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko;

4) łazienka – w kabinę natryskową, umywalkę z blatem lub półką, lustro z bocznym lub górnym oświetleniem, mydelniczkę, wieszaki na ręczniki i ręczniki;

5) WC – w komplet klozetowy, umywalkę, dozownik do papieru toaletowego, dozownik do mydła w płynie, dozownik do ręczników papierowych, pojemnik na papier i odpady.

§ 4. 1. Przyjęcie i zdanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu przekazania/przyjęcia miejsca w internacie/kwaterze internatowej, zwanego dalej „protokołem”, sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zarządu w obecności osoby przyjmującej lub zdającej miejsce w internacie lub kwaterze internatowej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się ilość i stan techniczny poszczególnych elementów i wyposażenia pokoju w internacie lub kwaterze internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.

3. O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej osoba zwalniająca zawiadamia Dyrektora Zarządu, na piśmie, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia.

4. W dniu sporządzenia protokołu zwalniane miejsce w internacie lub kwaterze internatowej oraz pomieszczenia wspólnego użytkowania powinny być opróżnione z wszystkich rzeczy niestanowiących elementów ich wyposażenia.

5. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu stwierdzono spowodowanie uszkodzeń elementów wyposażenia lub znajdujących się w nich urządzeń technicznych, a także nieopróżnienie z pozostawionych w nich rzeczy, przedstawiciel Zarządu sporządzający protokół informuje osobę zwalniającą o obowiązku pokrycia kosztów naprawy powstałych uszkodzeń albo usunięcia pozostawionych rzeczy.

6. Po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Zarządu przyjmuje od osoby zdającej lub przekazuje osobie przyjmującej, klucze od pokoju lub kwatery internatowej.

7. Za datę zdania lub przyjęcia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.

§ 5. 1. Stawkę opłat za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej określa Dyrektor Zarządu do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku, na podstawie kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. W przypadku zmiany wysokości ponoszonych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej stawka ta może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki.

2. Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej sporządza się odrębnie dla każdego internatu lub kwatery internatowej.

3. Do powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 2, wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń wspólnego użytkowania. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia wspólnego użytkowania są przeznaczone do używania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do ilości miejsc w pokoju.

§ 6. Dzienną opłatę za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej dla osób uprawnionych ustala się w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą na zajmowane miejsce w internacie lub kwaterze internatowej.

§ 7. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia do dnia protokolarnego zdania tego miejsca.

§ 8. Opłaty za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej uiszcza się w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. Faktury za zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej wystawia się do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Zarządu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 18)

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 28)

WZÓR – SKIEROWANIE DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 39)

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR – KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1120), które weszło w życie z dniem 25 października 2012 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 września 2011 r.

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy

Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »