reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla2)

Na podstawie art. 152a ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) dane podlegające wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, zwanego dalej „rejestrem”;

2) termin i tryb przekazywania dokumentów stanowiących podstawę wpisu;

3) sposób prowadzenia rejestru;

4) rodzaje dokumentów przechowywanych w rejestrze;

5) termin przekazywania map obszarów górniczych: przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

§ 2.
Rejestr obejmuje:

1) księgę rejestrową;

2) zbiór dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu i przechowywanych w rejestrze;

3) zbiór danych, w tym danych przestrzennych, przechowywanych na informatycznych nośnikach danych.

§ 3.
1. Do księgi rejestrowej wpisuje się:

1) nazwę:

a) obszaru górniczego, z oznaczeniem „obszar górniczy”,

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla, z oznaczeniem „zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla”;

2) nazwę terenu górniczego;

3) nazwę złoża i rodzaj kopaliny;

4) powierzchnię:

a) obszaru górniczego,

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla;

5) powierzchnię terenu górniczego;

6) położenie administracyjne:

a) obszaru górniczego oraz terenu górniczego,

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla;

7) nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla w obszarze górniczym;

8) znak i datę wydania decyzji o udzieleniu koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję oraz okres, na jaki została udzielona koncesja;

9) znak i datę wydania kolejnych decyzji o zmianie lub przeniesieniu na inny podmiot koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję;

10) znak i datę wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie albo cofnięcie koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję;

11) informację o wyznaczeniu, w granicach obszaru górniczego, innego obszaru górniczego, ze wskazaniem jego nazwy, znaku i daty wydania decyzji wyznaczającej granice obszaru górniczego i terenu górniczego oraz dolnej i górnej granicy nowo wyznaczonego obszaru górniczego, jeżeli zostały określone w koncesji;

12) informację o lokalizacji obszaru górniczego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-1992”, ze wskazaniem numeru arkusza, jego godła i nazwy na mapie Polski w skali 1:50 000;

13) informację o przekazaniu Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla, z oznaczeniem daty przejęcia odpowiedzialności;

14) oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Zmiany wpisu oznaczenia w księdze rejestrowej, polegającej na zastąpieniu oznaczenia „obszar górniczy” na „zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla”, dokonuje się w przypadku wygaśnięcia albo cofnięcia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla.

§ 4.
1. Zbiór dokumentów, o którym mowa w § 2 pkt 2, prowadzi się dla każdego obszaru górniczego i dla każdego zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla.

2. W zbiorze dokumentów przechowuje się dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do księgi rejestrowej:

1) kopie decyzji o udzieleniu koncesji, a jeżeli zostały wydane: decyzji o zmianie lub przeniesieniu koncesji, decyzji o cofnięciu albo stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji oraz decyzji o przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla;

2) mapę obszaru górniczego i terenu górniczego, mapy i przekroje zasięgu przestrzennego kompleksu: podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, stanowiące załączniki do decyzji wskazanych w pkt 1;

3) kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, a w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla – kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz kopie wszystkich decyzji o zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej.

§ 5.
1. Dokumenty określone w § 4 ust. 2 organ koncesyjny przekazuje prowadzącemu rejestr w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzje wskazane w § 4 ust. 2 pkt 1 stały się ostateczne.

2. Dokumenty określone w § 4 ust. 2 przekazuje się w jednym egzemplarzu celem umieszczenia ich w rejestrze i dodatkowo przekazuje się dokumenty wskazane w § 4 ust. 2 pkt 2, w ilości egzemplarzy odpowiedniej do liczby adresatów, o których mowa w § 9 pkt 3.

§ 6.
Księgę rejestrową prowadzi się w postaci papierowej, w odrębnych tomach obejmujących obszary górnicze, dla:

1) węgla kamiennego i węgla brunatnego;

2) węglowodorów;

3) rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym i rud pierwiastków promieniotwórczych;

4) soli kamiennej, soli potasowej i soli potasowo-magnezowej;

5) wód leczniczych, wód termalnych i solanek;

6) siarki rodzimej, gipsu i anhydrytu;

7) pozostałych kopalin innych niż wskazane w pkt 1–6;

8) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla.

§ 7.
1. Poszczególne tomy księgi rejestrowej oprawia się w sposób trwały i oznacza numeracją umieszczaną na grzbiecie danego tomu.

2. W przypadku gdy liczba wpisów przekroczy objętość tomu, zakłada się nowy tom, który oznacza się numerem danego tomu księgi rejestrowej łamanym („/”) przez numer tomu dodatkowego.

3. Poszczególne strony każdego tomu numeruje się kolejno. Liczbę stron każdego tomu poświadcza na ostatniej stronie swoim imieniem i nazwiskiem osoba upoważniona przez prowadzącego rejestr.

§ 8.
1. Zbiór danych przechowywanych na informatycznych nośnikach danych, o którym mowa w § 2 pkt 3, zawiera dane określone w § 3 ust. 1 oraz współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru górniczego i terenu górniczego, wraz z konturami obszaru górniczego i terenu górniczego.

2. Współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru górniczego podaje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonym symbolem „PL-1992”.

3. Dane są przechowywane na informatycznych nośnikach danych, zapewniających trwałość zapisu informacji.

§ 9.
Prowadzący rejestr:

1) dokonuje wpisu danych, o których mowa w § 3 ust. 1, do księgi rejestrowej,

2) zamieszcza na każdym egzemplarzu mapy obszaru górniczego adnotację o wpisie obszaru górniczego do rejestru,

3) przekazuje mapę obszaru górniczego wraz z adnotacją o wpisie tego obszaru do rejestru: przedsiębiorcy, właściwemu miejscowo organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)

– w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów będących podstawą wpisu.

§ 10.
1. Zmiany wpisu w księdze rejestrowej dokonuje się w sposób pozwalający odczytać wpis poprzedni.

2. Do zmian w rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy § 5 i § 9.

§ 11.
1. Obszar górniczy wykreśla się z rejestru, z urzędu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wygaśnięciu albo cofnięciu koncesji.

2. Do wykreślenia obszaru górniczego z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy § 5 i § 9 pkt 1.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685), które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama