REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1952

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 i 1382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013” objaśnienia otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.”,

b) w dziale „050 – Rybołówstwo i rybactwo” w rozdziale „05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.”,

c) w dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” wprowadza się następujące zmiany:

– uchyla się rozdział „70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa”,

– uchyla się rozdział „70016 Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych”,

d) w dziale „710 – Działalność usługowa” uchyla się rozdział „71032 Agencja Mienia Wojskowego”,

e) w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75068 Rada do Spraw Uchodźców” dodaje się rozdział 75069 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75069 Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody na zadania realizowane w ramach służby zagranicznej objęte porozumieniem zawieranym między organem administracji rządowej a ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”,

f) w dziale „752 – Obrona narodowa” po rozdziale „75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności” dodaje się rozdziały 75222 i 75223 w brzmieniu:

„75222 Agencja Mienia Wojskowego

75223 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa”,

g) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75656 Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego” dodaje się rozdział 75657 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75657 Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych

W rozdziale tym ujmuje się dokonywane przez organ podatkowy zwroty kwot stanowiących różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym.”,

h) w dziale „801 – Oświata i wychowanie” po rozdziale „80148 Stołówki szkolne i przedszkolne” dodaje się rozdziały 80149 i 80150 w brzmieniu:

„80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,

i) w dziale „852 – Pomoc społeczna” wprowadza się następujące zmiany:

– w rozdziale „85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” objaśnienia otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.”,

– w rozdziale „85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).”,

– w rozdziale „85215 Dodatki mieszkaniowe” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c–5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).”,

j) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

– do rozdziału „90002 Gospodarka odpadami” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).”,

– uchyla się rozdziały „90012 EKOFUNDUSZ” i „90016 Agencja Rozwoju Komunalnego”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) wprowadza się następujące zmiany:

a) zdanie „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 087, 618, 620, 626, 628–633, 641–643, 651–653, 656, 661–666 i 668.” otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 087, 618, 620, 625–626, 628–633, 641–643, 651–653, 656, 661–666 i 668.”,

b) cyfry 8 i 9 wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, w tym głównie z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Symbol ten stosuje się również do dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów, których źródłem są, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, odsetki, a także środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.”,

c) objaśnienia do paragrafu „001 Podatek dochodowy od osób fizycznych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, o którym mowa w art. 30c powyższej ustawy.”,

d) objaśnienia do paragrafu „003 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wpływy z tytułów określonych w art. 29–30a i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,

e) do paragrafu „049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”,

f) paragraf „068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).”,

g) w objaśnieniach do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” dodaje się tiret od dziewiętnastego do dwudziestego piątego w brzmieniu:

„– opłaty za wydanie pisemnej interpretacji podatkowej przez Biura Krajowej Informacji Podatkowej,

– opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),

– opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),

– opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

– wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619),

– wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, o których mowa w art. 203 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).”,

h) w objaśnieniach do paragrafu „097 Wpływy z różnych dochodów” dodaje się tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu:

„– wpływy z tytułu odszkodowań od poczty i ubezpieczycieli,

– zryczałtowane koszty postępowania karno-skarbowego, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.).”,

i) paragraf „200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej.

Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.”,

j) po paragrafie „204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” dodaje się paragraf 205 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.”,

k) objaśnienia do paragrafu „269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a–2c oraz art. 108 ust. 1g–1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).”

l) paragraf „620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.”,

m) po paragrafie „622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” dodaje się paragraf 625 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.”,

n) paragraf „855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej

Paragraf ten obejmuje wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) wprowadza się następujące zmiany:

a) grupy wydatków:

– „Dotacje i subwencje 200 do 204, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301” otrzymują brzmienie:

„Dotacje i subwencje

200 do 205, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301, 482”,

– „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 488 do 490 i 493 do 498” otrzymują brzmienie:

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych

401 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 474 do 478, 481, 488 do 490 i 493 do 498”,

– „Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680” otrzymują brzmienie:

„Wydatki majątkowe

601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680”,

b) zdanie „Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619–623, 630, 656–658, 661–666 i 680.” otrzymuje brzmienie:

„Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619–623, 625, 630, 656–658, 661–666 i 680.”,

c) cyfry 8 i 9 wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (do których stosowana jest czwarta cyfra 5 lub 1) oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, a także z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (do których stosowana jest czwarta cyfra 6 lub 2), stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.”,

d) paragraf „200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.”,

e) po paragrafie „204 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” dodaje się paragraf 205 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.”,

f) objaśnienia do paragrafu „269 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a–2c oraz art. 108 ust. 1g–1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”,

g) objaśnienia do paragrafu „304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrody ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku,

– nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce,

– nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne,

– nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

– nagrody za ratownictwo morskie,

– nagrody dla krwiodawców,

– nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

– nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,

– nagrody dla żołnierzy wynikające z ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474, z późn. zm.).

Paragraf ten nie obejmuje nagród przyznawanych przez pracodawców dla pracowników.”,

h) po paragrafie „418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy” dodaje się paragraf 419 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„419 Nagrody konkursowe

Paragraf ten obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych.”,

i) objaśnienia do paragrafu „425 Zakup sprzętu i uzbrojenia” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości – w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach kontroli skarbowej i w izbach celnych – w dziale 750 Administracja publiczna.

Do paragrafu tego nie zalicza się wydatków na zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).”,

j) w objaśnieniach do paragrafu „430 Zakup usług pozostałych” tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców,”,

k) uchyla się paragraf „435 Zakup usług dostępu do sieci Internet”,

l) paragraf „436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wraz z dodawanymi objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.”,

m) uchyla się paragraf „437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”,

n) uchyla się objaśnienia do paragrafu „462 Umorzenie należności agencji płatniczych”

o) uchyla się objaśnienia do paragrafu „463 Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”,

p) uchyla się objaśnienia do paragrafu „495 Różnice kursowe”,

r) paragraf „620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.”,

s) po paragrafie „624 Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych” dodaje się paragraf 625 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.”;

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego wprowadza się następujące zmiany:

a) paragraf „421 Zakup materiałów i wyposażenia” otrzymuje brzmienie:

421 Zakup materiałów i wyposażenia

421001 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002 Materiały pędne i smary – objęte centralnym planem rzeczowym

421003 Opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego – objęte centralnym planem rzeczowym

421005 Wyposażenie

421006 Amunicja, materiały wybuchowe – nieobjęte centralnym planem rzeczowym

421007 Materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy i gospodarczy

421008 Pozostałe materiały

421009 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej – nieobjęte centralnym planem rzeczowym

421010 Materiały pędne i smary – nieobjęte centralnym planem rzeczowym

421011 Zakup koni i psów służbowych

421012 Amunicja, materiały wybuchowe – objęte centralnym planem rzeczowym”,

b) paragraf „422 Zakup środków żywności” otrzymuje brzmienie:

422 Zakup środków żywności

422001 Środki żywności – nieobjęte centralnym planem rzeczowym

422002 Środki żywności – objęte centralnym planem rzeczowym”,

c) paragraf „423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” otrzymuje brzmienie:

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. – objęte centralnym planem rzeczowym

423002 Dopłaty do leków, w tym realizacja recept dla żołnierzy niezawodowych

423003 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. – nieobjęte centralnym planem rzeczowym”,

d) paragraf „427 Zakup usług remontowych” otrzymuje brzmienie:

427 Zakup usług remontowych

427001 Remont uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objęty centralnym planem rzeczowym

427002 Remont pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów

427003 Konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym sprzętu powszechnego użytku

427004 Konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli

427005 Zakup usług serwisowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego”,

e) w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” pozycja „606013 Modernizacja uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego i techniki specjalnej” otrzymuje brzmienie:

„606013 Modernizacja i modyfikacja sprzętu wojskowego”.

§ 2. [Termin dostosowania uchwał budżetowych do przepisów]

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe do przepisów § 1 pkt 1 lit. h oraz j.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, lit. d oraz f mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

§ 4. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepis § 1 pkt 1 lit. e nie ma zastosowania do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, lit. d oraz f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA