REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1966

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Dokument DPO]

Wzór dokumentu DPO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Dokument DPR]

Wzór dokumentu DPR jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.2)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816).

Załącznik 1. [WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY INNY NIŻ RECYCLING PROCES ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 1966)

Załącznik nr 1

WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY INNY NIŻ RECYCLING PROCES ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady opakowaniowe do innego niż recykling procesu odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

3) W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przekazanych przez podmioty wskazane w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) dane te są wpisywane wyłącznie przez te podmioty.

4) Dotyczy wyłącznie podmiotów wskazanych w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wnioskujących o wydanie dokumentu DPO.

5) Adres zamieszkania lub siedziby odpowiednio wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, albo prowadzącego inny niż recykling proces odzysku.

6) Zgodnie z przepisami o odpadach, przy czym w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 należy podać kod odpadu, z jakiego został on wytworzony (kod z grupy 15 01 odpadów opakowaniowych).

7) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku przyjęcia odpadów opakowaniowych od podmiotu wskazanego w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

8) Należy podać zastosowany proces odzysku zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

9) W zamieszczonej w tym dziale tabeli:

1) w polach białych – można podać dane szacunkowe, o ile są one oparte na danych empirycznych i wyjaśnione w opisie metodologii;

2) w polach jasnoszarych – można podać dane szacunkowe, o ile można je wyjaśnić w opisie metodologii;

6) w kolumnie 4 – dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania, którego głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów, a dodatkowym efektem odzysk energii;

7) w kolumnie 5 – dane obejmują wszystkie sposoby odzysku, z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii;

3) wypełnienie pól ciemnoszarych jest dobrowolne;

4) w kolumnie 2 – należy podać masę odpadów opakowaniowych wykazaną w dziale 1;

1) w polach białych – można podać dane szacunkowe, o ile są one oparte na danych empirycznych i wyjaśnione w opisie metodologii;

2) w polach jasnoszarych – można podać dane szacunkowe, o ile można je wyjaśnić w opisie metodologii;

3) wypełnienie pól ciemnoszarych jest dobrowolne;

4) w kolumnie 2 – należy podać masę odpadów opakowaniowych wykazaną w dziale 1 dokumentu potwierdzającego recykling;

5) w kolumnie 3 – dane obejmują wyłącznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wykonany z tego samego rodzaju materiału, z którego powstał odpad przekazany do recyklingu, na przykład recykling materiału dla tworzyw sztucznych obejmuje wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego;

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2015-01-02
  • Data obowiązywania: 2015-01-02
  • Dokument traci ważność: 2018-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA