REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 38

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. poz. 688), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. poz. 1716).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. poz. 1716), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 21 listopada 2014 r. (poz. 38)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla tramwajów i trolejbusów:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

3) istotne cechy różnicujące typ, wariant lub wersję pojazdu;

4) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji;

5) wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, w zależności od rodzaju procedury homologacji typu.

§ 2. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu:

1) tramwaju, określają:

a) wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy, przepisy w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

b) przepisy dotyczące homologacji typu EKG ONZ wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) trolejbusu, określają:

a) w części dotyczącej wyposażenia trakcyjnego elektrycznego wraz z jego układem sterowania i elektrycznych obwodów pomocniczych zasilanych w sposób bezpośredni lub pośredni z sieci trakcyjnej – wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy przepisy w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

b) w pozostałym zakresie – wydane na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1–10 ustawy przepisy w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

§ 3. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju i typu trolejbusu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania procedur homologacji typu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W przypadku wniosku producenta o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego3) sprawdza:

1) kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 5 ustawy;

2) zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu z załączonymi do niego dokumentami;

3) czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu został podpisany przez producenta albo przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu producenta;

4) prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego;

5) czy badania homologacyjne typu pojazdu objętego wnioskiem zostały przeprowadzone przez jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy;

6) czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdu objętego wnioskiem zostały wydane przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji typu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego3) stosuje wzór świadectwa homologacji typu pojazdu zgodny z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 albo nr 4 do rozporządzenia oraz nadaje świadectwu homologacji numer zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. Istotne cechy różnicujące typ, wariant lub wersję:

1) tramwaju:

a) typ – obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

– producent,

– fabryczne oznaczenie typu,

– główne względy konstrukcyjne, w tym:

– – konstrukcja pudła (oczywiste i podstawowe różnice),

– – główny napęd trakcyjny (elektryczny sieciowy lub elektryczny autonomiczny),

– – liczba członów tramwaju,

b) wariant – w ramach typu pojazdu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy konstrukcyjne:

– rodzaj tramwaju (silnikowy, doczepny czynny, doczepny bierny),

– kierunkowość tramwaju (jednokierunkowy lub dwukierunkowy),

– nominalne napięcie zasilania,

– szerokość toru,

– wózki lub podwozie (istotne cechy konstrukcyjne),

– osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),

– układ osi,

– typ i rodzaj silników trakcyjnych elektrycznych (prądu stałego, asynchroniczny albo synchroniczny),

– liczba silników i przekształtników trakcyjnych,

– typ i rodzaj przekształtników trakcyjnych,

– typ i rodzaj układów hamulcowych (elektrodynamiczne, szynowe, tarczowe, szczękowe lub zwalniacze wiroprądowe),

– rodzaj układu jazdy autonomicznej (akumulatorowy, zasobnik kondensatorowy albo zasobnik kondensatorowy z baterią akumulatorów),

c) wersja – w ramach wariantu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

– dopuszczalna masa całkowita,

– nominalna moc napędu trakcyjnego,

– największa liczba miejsc siedzących,

– typ i rodzaj przekładni,

– typ i rodzaj urządzeń pracujących pod napięciem trakcyjnym, w szczególności odbieraki prądu, urządzenia zabezpieczeń nadmiarowych obwodów sieciowych,

– typ i rodzaj podstawowych urządzeń pomocniczych (przetwornice, ogrzewanie, silniki napędów pomocniczych),

– miejsce zainstalowania przekształtników trakcyjnych, silników trakcyjnych, przetwornic, silników pomocniczych, elementów układu napędu autonomicznego,

– moc dodatkowego napędu autonomicznego;

2) trolejbusu:

a) typ – obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

– producent,

– fabryczne oznaczenie typu,

– producent napędu trakcyjnego,

– główne względy konstrukcyjne, w tym:

– – podwozie i płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

– – liczba członów trolejbusu,

b) wariant – w ramach typu pojazdu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy konstrukcyjne:

– typ i rodzaj napędu trakcyjnego (rodzaj silnika i przekształtnika trakcyjnego),

– liczba silników i przekształtników trakcyjnych,

– osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),

– osie kierowane (liczba i położenie),

– nominalne napięcie zasilania,

– rodzaj układu jazdy autonomicznej (akumulatorowy, zasobnik kondensatorowy, zasobnik kondensatorowy z baterią akumulatorów, spalinowo-elektryczny, spalinowo-elektryczny z baterią akumulatorów albo spalinowo-elektryczny z baterią kondensatorów),

c) wersja – w ramach wariantu obejmuje pojazdy, dla których wspólne są wszystkie następujące cechy:

– dopuszczalna masa całkowita,

– nominalna moc napędu trakcyjnego,

– całkowite przełożenie przekładni napędowej,

– typ i rodzaj urządzeń pracujących pod napięciem trakcyjnym, w szczególności odbieraki prądu, urządzenia zabezpieczeń nadmiarowych, rezystory hamowania elektrodynamicznego, styczniki liniowe,

– typ i rodzaj urządzeń pomocniczych, w szczególności nagrzewnice, silniki napędów pomocniczych, układy monitoringu stanu izolacji,

– miejsce zainstalowania przekształtników trakcyjnych, silników trakcyjnych, przetwornic, silników pomocniczych, elementów układu napędu autonomicznego,

– moc dodatkowego napędu autonomicznego.

§ 6. 1. Dokument informacyjny, dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 3 i w art. 70z ust. 1 ustawy, sporządza się:

1) w przypadku homologacji typu tramwaju, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia, w dokumencie informacyjnym wprowadzone zmiany są wyraźnie zaznaczone przez pogrubienie czcionki w przypadku wniosku o zmianę świadectwa homologacji typu, gdy zmiana ta wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;

2) w przypadku homologacji typu trolejbusu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, w dokumencie informacyjnym wprowadzone zmiany są wyraźnie zaznaczone przez pogrubienie czcionki w przypadku wniosku o zmianę świadectwa homologacji typu, gdy zmiana ta wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych.

2. Pakiet informacyjny dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, zawiera:

1) w przypadku homologacji typu tramwaju:

a) folder informacyjny składający się z:

– dokumentu informacyjnego, sporządzonego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

– kopii odpowiednich świadectw homologacji typu EKG ONZ,

b) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną;

2) w przypadku homologacji typu trolejbusu:

a) folder informacyjny składający się z:

– dokumentu informacyjnego, sporządzonego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

– danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

b) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną.

§ 7. 1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. W przypadku kontroli zgodności produkcji przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną do przeprowadzania takiej kontroli przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego3) zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy załącznika nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Wzór świadectwa zgodności dla tramwaju określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa zgodności dla trolejbusu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

5. Wzór wykazu, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 6 ustawy, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 maja 2013 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ WYMAGANYCH REGULAMINÓW EKG ONZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

Lp.

Przedmiot

Numer
regulaminu EKG
ONZ

Seria poprawek

1

Reflektory (R2 i HS1)

1

02

2

Reflektory (typu „sealed beam”)

5

02

3

Reflektory (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, i/lub H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)

8

05

4

Reflektory (halogenowe typu „sealed beam”)

31

02

5

Reflektory z wyładowczymi źródłami światła

98

00

6

Reflektory z żarówkami halogenowymi H4

20

03

7

Reflektory z żarówkami lub modułami LED

112

00

8

Żarówki do stosowania w homologowanych światłach

37

03

9

Kierunkowskazy*

6

01

10

Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła hamowania „stop”.

7

02

11

Światła obrysowe boczne

91

00

12

Światła odblaskowe

3

02

13

Przednie reflektory przeciwmgłowe

19

02

14

Tylne światła przeciwmgłowe

38

00

15

Światło cofania

23

00

16

Światło dzienne

87

00

17

Bezpieczne oszklenie

43

00

*) W tramwajach dwukierunkowych z wyjątkiem cech przypisanych wyłącznie do jednokierunkowej charakterystyki ruchu pojazdu.

 

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH TYPU TRAMWAJU I TYPU TROLEJBUSU ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PROCEDUR HOMOLOGACJI TYPU

1. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu:

1) ocena wstępna:

a) szczegółowe zapoznanie się przez jednostkę uprawnioną z dostarczoną przez producenta dokumentacją techniczną dotyczącą typu tramwaju albo typu trolejbusu, a w przypadku typu trolejbusu dodatkowo sprawdzenie świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, na bazie którego zbudowano trolejbus, wraz z załącznikami,

b) szczegółowa analiza dokumentacji technicznej typu tramwaju albo typu trolejbusu, pod kątem zgodności z przepisami technicznymi, o których mowa w § 2 rozporządzenia;

2) badanie homologacyjne:

a) sprawdzenie przez jednostkę uprawnioną, czy przedmioty wyposażenia lub części tramwaju objęte procedurą homologacji typu są wykonane zgodnie z przepisami technicznymi, o których mowa w § 2 rozporządzenia, i posiadają odpowiednie homologacje typu,

b) sprawdzenie przez jednostkę uprawnioną, czy przedstawiony do badań homologacyjnych tramwaj albo trolejbus spełnia warunki techniczne, o których mowa w § 2 rozporządzenia,

c) po przeprowadzeniu badań homologacyjnych, sporządzenie przez jednostkę uprawnioną, w trzech egzemplarzach, protokołu badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego jeden egzemplarz jednostka uprawniona przechowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji, a dwa egzemplarze wydaje producentowi.

2. Szczegółowy sposób przeprowadzania procedur homologacji typu:

1) tramwaju:

a) jednostka uprawniona przeprowadza:

– pomiar wymiarów zewnętrznych tramwaju,

– pomiar nacisków statycznych wywieranych na tor przez poszczególne osie w pełni obciążonego tramwaju,

– pomiar poziomu dźwięku emitowanego na zewnątrz tramwaju na postoju,

– pomiar poziomu dźwięku emitowanego na zewnątrz tramwaju w ruchu,

– pomiar poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego,

– pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz tramwaju, w drzwiach i w przestrzeni przed drzwiami,

– pomiar długości drogi hamowania z prędkości 30 km/h dla hamulców: roboczego, nagłego, awaryjnego i bezpieczeństwa,

– próbę skuteczności działania hamulca postojowego,

– sprawdzenie w tramwaju doczepnym układu włączającego hamulce w przypadku odłączenia się tego tramwaju od składu,

– sprawdzenie funkcjonalności i działania pulpitu manewrowego do jazdy do tyłu, o ile dotyczy,

– sprawdzenie działania hamulców przy jeździe do tyłu,

– sprawdzenie możliwości uruchomienia przynajmniej hamulca awaryjnego i postojowego niezależnie od sterownika elektronicznego,

– sprawdzenie wyposażenia w urządzenie poprawiające współczynnik przyczepności między kołem i szyną,

– pomiar rozmieszczenia świateł zewnętrznych na tramwaju,

– sprawdzenie wyposażenia w światła zewnętrzne, ich działania, połączeń elektrycznych oraz kontrolek,

– sprawdzenie działania blokady ruszenia z otwartymi drzwiami,

– sprawdzenie działania czuwaka,

– sprawdzenie możliwości jazdy do tyłu,

– sprawdzenie zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed dostępem pasażerów i osób postronnych,

– sprawdzenie zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją i zalaniem,

– sprawdzenie dostępu do wyłącznika instalacji elektrycznej niskiego napięcia,

– sprawdzenie wyposażenia instalacji elektrycznej w zabezpieczenie w razie wystąpienia zwarcia,

– sprawdzenie działania hamulców w awaryjnych stanach pracy sieci trakcyjnej,

– wykonanie pomiarów rezystancji i testów wytrzymałości izolacji dielektrycznej okablowania,

– wykonanie pomiarów rezystancji i testów wytrzymałości izolacji dielektrycznej aparatury,

– sprawdzenie połączeń ochronnych pomiędzy masą elektryczną nadwozia tramwaju a siecią szynową oraz pomiar rezystancji tych połączeń,

– sprawdzenie połączeń mas elektrycznych pudeł poszczególnych członów w tramwajach wieloczłonowych oraz możliwości połączenia mas elektrycznych tramwajów przewidzianych do pracy w zespołach,

– pomiar rezystancji między odsłoniętymi elementami wykonanymi z materiałów przewodzących we wnętrzu a siecią ochronną powrotną lub konstrukcją tramwaju,

– sprawdzenie działania uzależnień w tramwajach z instalacją elektryczną z elementami pojemnościowymi lub innymi źródłami energii oraz w tramwajach wyposażonych w układ jazdy autonomicznej,

– pomiar napięcia po stronie zasilania (na odbieraku) w czasie rzeczywistej jazdy po sieci miejskiej – dla tramwajów przystosowanych do zwrotu energii do sieci trakcyjnej,

– jazdę próbną,

– sprawdzenie wymaganego wyposażenia tramwaju,

– w tramwajach przewidzianych do pracy w zespołach – sprawdzenie osłony sprzęgów międzywagonowych,

– sprawdzenie wyposażenia stanowiska kierującego,

– sprawdzenie wyposażenia przedziału pasażerskiego,

– sprawdzenie oznakowania krawędzi stopni,

– sprawdzenie liczby drzwi, ich rozmieszczenia, pomiar długości przestrzeni pasażerskiej jednostronnie zamkniętej, pomiar szerokości przejścia, sprawdzenie wymaganej liczby strumieni wymiany pasażerów,

– sprawdzenie przystosowania przynajmniej jednych drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– sprawdzenie w drzwiach wejściowych działania systemów zabezpieczających przed przytrzaśnięciem pasażera, mechanicznego otwierania i zamykania, awaryjnego otwierania, indywidualnego otwierania, przycisków dla niepełnosprawnych, sygnału ostrzegawczego,

– pomiar siły potrzebnej do awaryjnego otwarcia drzwi,

– pomiar siły potrzebnej do uruchomienia mechanizmu dźwigniowego włączającego hamulce bezpieczeństwa,

– pomiar siły przytrzaśnięcia pasażera w drzwiach,

– sprawdzenie sposobu otwierania okien oraz wykonania okien przednich i tylnych,

– sprawdzenie ocechowania szyb,

– pomiar współczynnika przepuszczalności światła w szybach przednich,

– sprawdzenie wykonania, liczby i sposobu oznakowania wyjść awaryjnych oraz kontrola dostępu do nich za pomocą odpowiedniego szablonu,

– kontrola rozmieszczenia poręczy i uchwytów za pomocą odpowiedniego sprawdzianu,

– pomiar wymiarów szczelin w podłodze w rejonie przegubu,

– sprawdzenie osłon w rejonie przegubu,

– pomiar zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych do otoczenia,

– sprawdzenie, po wykonaniu jazd próbnych, czy nie występują wycieki materiałów eksploatacyjnych.

b) jednostka uprawniona przeprowadza analizę następujących dokumentów:

– dokumentu informacyjnego do celu homologacji typu tramwaju zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia,

– dokumentacji techniczno-ruchowej tramwaju, zawierającej również graniczne wielkości zużycia poszczególnych elementów,

– instrukcji obsługi tramwaju,

– instrukcji podnoszenia i wkolejania tramwaju,

– świadectw potwierdzających bezpieczeństwo przeciwpożarowe na zgodność z normą PN-K-02511:2000 dla materiałów niemetalowych użytych we wnętrzu tramwaju,

– świadectw potwierdzających wykonanie przewodów elektrycznych we wnętrzu z materiałów wolnych od halogenów,

– obliczeń skrajni kinematycznej tramwaju,

– świadectw homologacji dla zastosowanych świateł zewnętrznych,

– świadectw homologacji zastosowanego oszklenia,

– schematów połączeń ochronnych pomiędzy masą elektryczną nadwozia tramwaju a siecią szynową,

– opisu działania układu czuwaka,

– opisu działania układu blokady jazdy,

– opisu działania mechanizmów drzwiowych i zastosowanych zabezpieczeń przed przytrzaśnięciem pasażera,

– protokołów z prób wytrzymałości izolacji podzespołów elektrycznych przeprowadzanych przez producentów tych podzespołów,

– dokumentów potwierdzających zdolność producenta do zapewnienia wytwarzania kolejnych tramwajów zgodnych z typem homologowanym;

2) trolejbusu:

a) jednostka uprawniona przeprowadza:

– pomiar poziomu dźwięku emitowanego przez trolejbus na postoju,

– sprawdzenie i pomiary wyizolowania dielektrycznego poręczy i podłogi w obszarze drzwi wejściowych,

– sprawdzenie zastosowanych zabezpieczeń części czynnych będących pod napięciem oraz części, na których może wystąpić niebezpieczne napięcie w sytuacji awarii izolacji podstawowej, przed dostępem do nich pasażerów, osób postronnych i kierowcy,

– sprawdzenie zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją i zalaniem,

– sprawdzenie zastosowanego sposobu wyłączenia instalacji sterującej niskiego napięcia,

– sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego odłączania instalacji elektrycznej sieciowej od obwodu odbieraków prądu,

– testy izolacji dielektrycznej urządzeń zasilanych napięciem sieciowym,

– testy izolacji dielektrycznej urządzeń zasilanych napięciem pomocniczym trójfazowym 400 V i separowanym 24 V,

– sprawdzenie zastosowanych zabezpieczeń nadmiarowych w instalacji sieciowej, autonomicznej, o ile taka występuje, pomocniczej trójfazowej 400 V i separowanej 24 V,

– sprawdzenie działania sygnalizacji występowania niebezpiecznego napięcia na karoserii,

– sprawdzenie działania funkcji odłączającej automatycznie instalację sieciową trolejbusu od obwodu odbieraków prądu lub od sieci trakcyjnej w przypadku wykrycia występowania niebezpiecznego napięcia na karoserii dla sytuacji, gdy drzwi wejściowe pozostają otwarte,

– sprawdzenie działania sygnalizacji zaniku napięcia w sieci trakcyjnej lub w autonomicznym źródle zasilania, o ile takie źródło występuje,

– sprawdzenie funkcjonowania uzależnień jazda sieciowa – jazda autonomiczna, dla trolejbusu z układem jazdy autonomicznej,

– sprawdzenie działania awaryjnego podtrzymania pracy pompy wspomagania układu kierowniczego w sytuacji wystąpienia zaniku napięcia w sieci trakcyjnej,

– pomiary opóźnienia hamowania hamulcem roboczym elektrodynamicznym z 30 km/h,

– sprawdzenie funkcjonowania hamulca elektrodynamicznego w pełnym zakresie prędkości jazdy,

– sprawdzenie funkcjonowania priorytetu hamulca elektrodynamicznego roboczego nad rozruchem,

– sprawdzenie funkcjonowania napędu podczas jazdy z zasilaniem z sieci trakcyjnej,

– sprawdzenie funkcjonowania napędu podczas jazdy z zasilaniem z autonomicznego źródła energii, o ile taki układ występuje,

– pomiary poziomów napięć w obwodzie odbieraków prądu podczas hamowania elektrodynamicznego,

– pomiary napięć na elementach zamontowanych na dachu o stopniu ochrony mniejszym niż IP2X po odłączeniu odbieraków od sieci,

– pomiary zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych do otoczenia przez trolejbus na postoju i w ruchu,

– sprawdzenie warunków zabudowy i wentylacji baterii trakcyjnej, o ile taka bateria występuje,

– sprawdzenie funkcjonowania uzależnienia powodującego automatyczne odłączenie autonomicznego źródła zasilania od instalacji elektrycznej w sytuacji wyłączenia instalacji elektrycznej niskiego napięcia,

– pomiary nacisku statycznego odbieraków prądu na sieć trakcyjną,

– sprawdzenie swobody poruszania się trolejbusu w granicach (+ 4,5 m, – 4,5 m) od osi podłużnej symetrii sieci trakcyjnej,

– sprawdzenie działania układu automatycznego ściągania odbieraków prądu na wypadek ich wykolejenia,

– sprawdzenie układu blokującego możliwość ruszenia trolejbusem przy otwartej dowolnej parze drzwi wejściowych,

b) jednostka uprawniona przeprowadza analizę następujących dokumentów:

– dokumentu informacyjnego do celu homologacji typu trolejbusu zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia,

– dokumentacji techniczno-ruchowej wyposażenia elektrycznego trolejbusu, wraz ze schematami obwodów elektrycznych zasilanych napięciem sieciowym i pomocniczym, w tym schematów ideowych układu izolacji dielektrycznej wyposażenia elektrycznego zasilanego napięciem sieciowym i pomocniczym,

– instrukcji obsługi trolejbusu,

– dokumentów potwierdzających zdolność producenta do zapewnienia wytwarzania kolejnych trolejbusów zgodnych z typem homologowanym.

Załącznik nr 35)

WZÓR – ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

Załącznik nr 46)

WZÓR – ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU TROLEJBUSU

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

Załącznik nr 5

NUMERACJA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU ALBO TYPU TROLEJBUSU

1. Numer homologacji typu tramwaju i typu trolejbusu składa się z trzech sekcji oddzielonych znakiem „*”.

Sekcja 1: symbol „PL”.

Sekcja 2: czterocyfrowy numer homologacji (z zerami na początku, jeżeli są potrzebne, aby numer był czterocyfrowy).

Sekcja 3: dwucyfrowy kolejny numer rozszerzenia (z zerem na początku, jeżeli jest potrzebne, aby numer był dwucyfrowy), ukośnik (łamanie), litera „T”.

Przykład:

Drugie rozszerzenie do czwartej homologacji typu udzielonej dla typu tramwaju albo typu trolejbusu: PL*0004*02/T.

2. W przypadku zmian w pakiecie informacyjnym do świadectwa typu pojazdu, przy nadawaniu numeru tego świadectwa, po numerze zmiany, który nie ulega zmianie, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego3) dodaje następujące oznaczenie, w zależności od liczby udzielonych do tej pory zmian: „Rewizja 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rew. 1, 2, 3 ...”.

3. W przypadku gdy w ramach procedury homologacji typu pojazdu, poza zmianami, o których mowa w ust. 2:

1) były wymagane dalsze kontrole lub badania,

2) uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji typu pojazdu, z wyjątkiem załączników,

3) weszły w życie nowe wymagania obowiązujące dla typu pojazdu podlegającego procedurze homologacji

– przy wydaniu zmiany do świadectwa homologacji typu pojazdu, w sekcji 3 numeru tego świadectwa, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego3) określa numer zmiany, zgodny z liczbą kolejnych udzielonych już zmian.

Załącznik nr 6

DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 7

DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU TROLEJBUSU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 87)

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI

1. Kontrola zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, zwana dalej „kontrolą”, przeprowadzana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, składa się z dwóch etapów:

1) oceny wstępnej;

2) weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, zwanych dalej „wyrobami”, z typem objętym świadectwem homologacji.

2. W ramach oceny wstępnej Dyrektor TDT sprawdza istnienie u producenta systemu zarządzania jakością.

2.1. Przy określaniu zakresu oceny wstępnej Dyrektor TDT uwzględnia:

1) dokumentację producenta potwierdzającą zgodność ze zharmonizowaną normą ISO 9001 lub z równoważną zharmonizowaną normą, która spełnia ogólne wymagania oceny wstępnej;

2) dokumentację producenta pojazdu w zakresie przeprowadzonej przez niego oceny systemu zarządzania jakością u producenta wyrobów, zgodnie z co najmniej jedną specyfikacją przemysłową, spełniającą wymagania normy, o której mowa w ppkt 1.

2.2. Przy uwzględnianiu przez Dyrektora TDT, na potrzeby oceny wstępnej, dokumentacji przedstawionej przez producenta według normy, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1, w toku kontroli Dyrektor TDT ustala z producentem sposób informowania o wszelkich zmianach zakresu i terminów ważności tej dokumentacji.

2.3. Ocena wstępna przeprowadzona przed wydaniem świadectwa homologacji w odniesieniu do typu pojazdu nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny wstępnej, przeprowadzonej na potrzeby wydania świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, montowanych w tym typie pojazdu. W takim przypadku zakres oceny wstępnej powinien obejmować zakłady produkcyjne producenta pojazdu i działania związane z montażem całego pojazdu, które nie były objęte zakresem ocen wstępnych przeprowadzonych przed wydaniem świadectwa homologacji typu dla przedmiotu wyposażenia lub części tego typu pojazdu.

3. W ramach weryfikacji wprowadzonych przez producenta przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów z typem objętym świadectwem homologacji Dyrektor TDT:

1) sprawdza u producenta:

a) sposób funkcjonowania procesu produkcyjnego wyrobów, w szczególności:

– planowanie produkcji,

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji produkcyjnej,

– nadzorowanie poszczególnych etapów procesu produkcyjnego,

– przechowywanie i transport wyrobów gotowych,

b) sposób działania systemu dostawy wyrobów, w szczególności:

– istnienie systemu oceny dostawców,

– magazynowanie i kontrolę dostaw,

– stosowanie oznaczeń wyrobów na potrzeby skutecznej i terminowej dostawy,

– procedury reklamacji wyrobów,

c) istnienie systemu badań i kontroli wewnętrznych produkowanych wyrobów, w szczególności zapewnienie:

– sprawdzenia zgodności kompletacji pojazdu z danymi zawartymi w świadectwie homologacji typu,

– dostępu do wyposażenia badawczo-rozwojowego i kontrolnego, w tym sposób identyfikacji i sprawdzania tego wyposażenia,

– dokumentowania i udostępniania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów, między innymi poprzez plany kontroli,

– prowadzenia analizy wyników badań i kontroli wewnętrznych pod kątem sprawdzania i zapewnienia przez producenta zachowania na takim samym poziomie produkcji wyrobów, z jednoczesnym uwzględnianiem postępu w obszarze technicznym i produkcji przemysłowej,

– skutecznego procesu eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych,

– skutecznego procesu eliminowania i wycofywania z produkcji wyrobów wadliwych, w tym stosowania oznaczeń takich wyrobów;

2) ustala z producentem okres przechowywania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów przeprowadzanych przez tego producenta.

4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 70w ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, i stwierdzonych przez Dyrektora TDT w toku tej kontroli niezgodności, Dyrektor TDT może dokonywać sprawdzenia utrzymywania przez producenta systemu zarządzania jakością oraz przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów z typem objętym świadectwem homologacji.

5. Dyrektor TDT uzgadnia termin kontroli z podmiotem podlegającym kontroli, zwanym dalej „kontrolowanym”.

5.1. Dyrektor TDT, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych, powiadamia kontrolowanego w szczególności o:

1) zakresie kontroli;

2) przewidywanym czasie trwania kontroli.

6. Kontrole przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

7. Po przeprowadzeniu kontroli Dyrektor TDT sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę i siedzibę kontrolowanego;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) wykaz przedstawicieli kontrolowanego, zawierający ich dane osobowe: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

4) dane osobowe osób przeprowadzających kontrolę: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

5) wykaz skontrolowanych dokumentów, procedur, procesów produkcyjnych, obiektów, pomieszczeń lub wyposażenia;

6) opis spostrzeżeń;

7) stwierdzone niezgodności;

8) proponowane przez kontrolowanego działania zapobiegawcze lub korygujące;

9) termin wdrożenia działań zapobiegawczych lub korygujących oraz ich sprawdzenia;

10) załączniki z podaniem nazwy każdego z nich, zawierające pisemne oświadczenia, wyjaśnienia, obliczenia i inne dokumenty przekazane przez kontrolowanego;

11) datę i miejsce sporządzenia protokołu, podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz kontrolowanego.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Dyrektora TDT;

3) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla jednostki uprawnionej w ramach prowadzonej przez nią dokumentacji homologacyjnej.

Załącznik nr 9

WZÓR1), 2) – ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu

Załącznik nr 10

WZÓR1), 2) – ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu

Załącznik nr 11

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE LUB ZMIANĘ ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

Załącznik nr 12

WZÓR – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 70H UST. 5 PKT 4 USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Załącznik nr 13

WZÓR – WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. poz. 1716), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. Nr 65, poz. 345), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
  • Data wejścia w życie: 2015-01-09
  • Data obowiązywania: 2015-01-09
  • Dokument traci ważność: 2023-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA