| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nakazy na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia]

1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w części I ust. 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, na obszarach wymienionych w części II ust. 4 załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem objętym ograniczeniami”, oraz na obszarach wymienionych w części III ust. 3 załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem zagrożenia”, nakazuje się:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,

b) wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń

– a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia nakazuje się ponadto:

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

a) wjazdami i wejściami do miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1), zwany dalej „podmiotem gospodarczym”,

b) wyjazdami i wyjściami z miejsc, o których mowa w lit. a

– a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia.

§ 2. [Zakazy na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia]

1. Na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:

1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się ponadto:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

2) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

3) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików:

a) polowań zbiorowych bez udziału psów,

b) polowań zbiorowych bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy;

4) dokarmiania dzików.

3. Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu – właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu może zakazać:

1) odłowów zwierząt łownych lub

2) polowań na zwierzęta łowne, lub

3) polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub

4) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów, lub

5) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy

– jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

§ 3. [Obowiązek przeprowadzenia oczyszczenia i odkażenia środka transportu]

1. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów.

2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w ust. 1, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

§ 4. [Przemieszczanie świń na obszarze objętym ograniczeniami]

1. Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, zwanej dalej „decyzją Komisji 2014/709/UE”, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz:

1) zostały poddane:

a) badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z instrukcją diagnostyczną określoną w decyzji Komisji Europejskiej 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 143 z 11.06.2003, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 59), zwaną dalej „instrukcją diagnostyczną”, w okresie 15 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania, oraz

b) badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem, lub

2) pochodzą z gospodarstwa:

a) w którym:

– świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,

– materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

– czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

– świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi,

b) które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej, i kontrola ta:

– obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,

– potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3–6, § 2 ust. 1 oraz § 18 ust. 2.

3. Próbki do badań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii.

§ 5. [Przemieszczanie świń z obszaru zagrożenia]

1. Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru zagrożenia poza ten obszar.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ubój taki nie jest możliwy w rzeźniach, o których mowa w § 13 ust. 3, znajdujących się na obszarze zagrożenia, pod warunkiem że:

1) w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia pochodząca z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE nie została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia;

2) świnie te spełniają warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3;

3) świnie są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii;

4) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o planowanym terminie przywozu świń i przekazał informację o ich przywozie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wysyłki;

5) po przywozie do rzeźni świnie te są przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych świń, w dniu, w którym są poddawane ubojowi wyłącznie świnie z obszaru zagrożenia;

6) przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem zagrożenia odbywa się określonymi trasami przewozu, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i w razie potrzeby poddawane dezynsekcji i dezynfekcji jak najszybciej po rozładunku;

7) świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne uzyskane z tych świń:

a) zostaną wyprodukowane, przechowywane i przetwarzane w zakładach, o których mowa w § 13 ust. 3,

b) zostaną oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym, o którym mowa w § 16,

c) są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane z tych świń będą przechowywane oddzielnie, a następnie niezwłocznie poddane obróbce w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwane dalej „produktami pochodnymi”, nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

3. Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie informuje Komisję Europejską o przyznanym odstępstwie, o którym mowa w ust. 2, przekazując nazwę i adres wyznaczonej rzeźni.

§ 6. [Przemieszczanie świń na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia]

1. Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami:

1) po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie;

2) jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.

3. Po wydaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, na przemieszczanie świń do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

4. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, wskazuje maksymalną liczbę świń, które zamierza przemieścić, oraz położenie tego miejsca.

5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, oraz położenie tego miejsca.

6. Świnie wprowadza się do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.

7. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 6, umieszcza adnotację o przemieszczeniu świń po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.

8. Świnie zgromadzone w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy.

9. W przypadku przemieszczania świń spoza obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia do gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

10. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, na przemieszczenie świń do gospodarstwa wydaje się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

11. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 9, oraz zgodę, o której mowa w ust. 10, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 7. [Nakaz zaopatrywania świń przemieszczanych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia w świadectwo zdrowia]

1. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia oraz z tych obszarów poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:

1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

2) numer świadectwa;

3) liczbę przemieszczanych świń;

4) numery identyfikacyjne świń;

5) miejsce pochodzenia świń;

6) miejsce przeznaczenia świń;

7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 189).

3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również:

1) poświadczenie spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 2 – w przypadku przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) numer plomby weterynaryjnej – jeżeli ma zostać nałożona na środek transportu.

§ 8. [Przemieszczanie świń z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Zakazuje się przemieszczania świń z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, chyba że świnie te:

1) pochodzą spoza obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia oraz

2) nie pochodzą z gospodarstw, do których, w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie tych świń, zostały wprowadzone świnie z obszarów, o których mowa w pkt 1.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze ochronnym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia, a w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających to przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz

2) pochodzą z gospodarstwa, w którym:

a) świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,

b) materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

c) czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

d) świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi;

3) w okresie 15 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, i uzyskano ujemny wynik tego badania oraz nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń lub

4) pochodzą z gospodarstwa, które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, kontroli przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej i kontrola ta:

a) obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,

b) potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3–6, § 2 ust. 1 oraz § 18 ust. 2.

3. W świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się świnie określone w ust. 2 przemieszczane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu:

„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”.

§ 9. [Wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń]

1. Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, chyba że świnie te pochodziły z gospodarstw położonych poza obszarami wymienionymi w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.

2. Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów pochodnych uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, jeżeli:

1) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały poddane obróbce zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) są zaopatrzone w dokument handlowy, którego wzór jest określony w załączniku VIII w rozdziale III rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.).

§ 10. [Wysyłanie poza obszar zagrożenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń]

1. Zakazuje się wysyłania poza obszar zagrożenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.

2. Dopuszcza się wysyłanie poza obszar zagrożenia produktów pochodnych uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, jeżeli te produkty uboczne zostały poddane obróbce wykluczającej ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń.

3. Dopuszcza się wysyłanie poza obszar zagrożenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń pochodzących z obszarów wymienionych w części III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz nieprzetworzonych zwłok lub tusz takich świń, pochodzących z gospodarstw lub rzeźni zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) bezpośrednio do zatwierdzonego zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni, zlokalizowanych poza obszarem zagrożenia, jeżeli:

1) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzą z gospodarstw lub rzeźni znajdujących się na obszarze zagrożenia, na którym nie wystąpiło ognisko afrykańskiego pomoru świń w okresie co najmniej 40 dni przed datą wysyłki;

2) każdy samochód ciężarowy lub inny pojazd używany do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego został zarejestrowany zgodnie z art. 23 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz:

a) jest zakryty i zabezpieczony przed wyciekiem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego podczas transportu oraz skonstruowany w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję, a konstrukcja podłogi umożliwia odprowadzanie i zbieranie cieczy,

b) wniosek o rejestrację samochodu ciężarowego lub pojazdu zawiera informację, że dany samochód ciężarowy lub pojazd był poddawany regularnym badaniom technicznym z wynikiem pozytywnym,

c) został zaplombowany przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku tych produktów; nałożona plomba może zostać zerwana i zastąpiona nową wyłącznie przez powiatowego lekarza weterynarii,

d) w przypadku samochodu ciężarowego – każdy samochód jest zaopatrzony w system nawigacji satelitarnej umożliwiającej jego lokalizację w czasie transportu, a osoba odpowiedzialna za transport umożliwia urzędowemu lekarzowi weterynarii kontrolę ruchu tego samochodu w czasie transportu i przechowuje rejestry tego transportu przez co najmniej 2 miesiące;

3) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są zaopatrzone w dokument handlowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2;

4) po wyładowaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na obszarze zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni samochód ciężarowy lub inny pojazd oraz urządzenia używane w transporcie tych produktów zostaną oczyszczone, zdezynfekowane i, w razie potrzeby, poddane dezynsekcji pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii;

5) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostaną niezwłocznie przetworzone, bez ich składowania w zakładzie przetwórczym, spalarni lub współspalarni.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3:

1) powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje załadunek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

2) niedopuszczalny jest wjazd samochodu ciężarowego lub innego pojazdu używanego do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie;

3) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce wysyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zapewnia, aby wysyłka tych produktów nie przekraczała dziennych zdolności przetwórczych zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni;

4) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce wysyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii o załadunku tych produktów lub zastąpieniu plomby – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c;

5) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wysyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o ich przywozie;

6) transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego odbywa się bez zatrzymywania na trasie zatwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, a samochody ciężarowe i inne pojazdy używane do transportu tych produktów poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji pod jego nadzorem;

7) osoba odpowiedzialna za transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego niezwłocznie informuje powiatowego lekarza weterynarii o wypadku lub awarii samochodu ciężarowego lub innego pojazdu używanego do transportu tych produktów.

§ 11. [Wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska nasienia, komórek jajowych i zarodków świń]

Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska nasienia, komórek jajowych i zarodków świń, chyba że:

1) nasienie pochodzi od knurów utrzymywanych w zatwierdzonych centrach pozyskiwania nasienia położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia;

2) komórki jajowe i zarodki powstałe w wyniku zapłodnienia tych komórek nasieniem, o którym mowa w pkt 1, pochodzą od macior utrzymywanych w gospodarstwach spełniających wymagania, o których mowa w § 8 ust. 2, położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia.

§ 12. [Wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń]

1. Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso.

2. Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska:

1) świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;

2) mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń, o których mowa w pkt 1, lub zawierających w swoim składzie takie mięso;

3) świeżego mięsa pozyskanego ze świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, wyprodukowanych na obszarze objętym ograniczeniami, pod warunkiem że produkty te zostały:

a) pozyskane ze świń, które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub poza obszarami wskazanymi w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub z ich mięsa,

b) wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, w sposób zapewniający, że ich produkcja odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów pozyskanych ze świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarach wskazanych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.

3. Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami również w przypadku, gdy:

1) świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, z których zostały wyprodukowane te produkty, zostały wyprodukowane i poddane obróbce zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) oraz z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. z 2015 r. poz. 391);

2) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się te produkty, została ponadto umieszczona informacja w brzmieniu:

„Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”.

§ 13. [Wysyłanie mięsa, wyrobów, produktów mięsnych oraz innej żywności ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia]

1. Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz innej żywności, składających się z mięsa takich świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, poza ten obszar.

2. Dopuszcza się wysyłanie żywności, o której mowa w ust. 1, poza obszar zagrożenia, pod warunkiem że:

1) żywność ta została pozyskana ze świń, które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem zagrożenia lub poza obszarami wskazanymi w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub z ich mięsa, lub;

2) żywność ta została pozyskana ze świń spełniających warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 lub z mięsa takich świń, lub

3) świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, z których zostały wyprodukowane te produkty, zostały wyprodukowane i poddane obróbce zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom.

3. Świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, o których mowa w ust. 2, produkuje się w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, w sposób zapewniający, że taka produkcja odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów, które nie mogą być wysyłane z obszaru zagrożenia, pozyskanych ze świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarze II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.

4. Produkty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zaopatruje się w świadectwo zdrowia, w którym zamieszcza się informację w brzmieniu:

„Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”.

§ 14. [Dziki z obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia]

1. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

§ 15. [Wysyłanie mięsa z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym, na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia]

1. Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym, na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

§ 16. [Znakowanie]

1. Nakazuje się znakowanie:

1) świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych, których wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska jest zakazane zgodnie z § 12, oraz

2) świeżego mięsa otrzymanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso

– specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:

1) w górnej części – litery „PL”;

2) w środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3) w dolnej części – litery „IW”.

3. Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:

1) załącznikiem I sekcją I rozdziałem III ust. 1, 2, 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), a jego średnica wynosi 6 cm, albo

2) załącznikiem II sekcją I ust. 1, 2, 5 i 9–14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

§ 17. [Znakowanie]

1. Nakazuje się znakowanie:

1) świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych, których wysyłanie z obszaru zagrożenia jest zakazane, oraz

2) świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso

– specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt pięciokąta i zawiera:

1) w górnej części – litery „PL”;

2) w środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3) w dolnej części – litery „IW”.

3. Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:

1) załącznikiem I sekcją I rozdziałem III ust. 1, 2, 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi albo

2) załącznikiem II sekcją I ust. 1, 2, 5 i 9–14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

§ 18. [Próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń]

1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym, na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze zagrożenia, lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 14 ust. 2;

2) w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.

§ 19. [Informacje przekazywane Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim]

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim informacje, o których mowa w art. 18 decyzji Komisji 2014/709/UE.

§ 20. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420, z późn. zm.2)).

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1205, 1394 i 1846.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »