| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

Na podstawie art. 36a ust. 1f i 1g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora:

a) publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,

b) publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 5 ust. 3c ustawy,

c) publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa w art. 5 ust. 3d pkt 2 ustawy;

2) dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w pkt 1;

3) sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w pkt 1;

4) skład i tryb pracy komisji konkursowej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) placówce bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) ministrze prowadzącym placówkę – należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 3. [Wymagania dotyczące osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki]

1. Od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki:

1) o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a i c, jest wymagany co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

2) o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest wymagany co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela w szkole artystycznej lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni artystycznej lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole artystycznej.

2. Dodatkowymi wymaganiami, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki, są:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1132);

3) w przypadku osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b – posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki.

§ 4. [Konkurs na stanowisko dyrektora placówki]

1. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki ogłasza minister prowadzący placówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) nazwę i adres placówki, której dotyczy konkurs;

2) wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora placówki;

3) wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją pracy na stanowisku dyrektora placówki,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

– posiadanie wymaganego wykształcenia,

– znajomość języka polskiego, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem,

– posiadanie wymaganego stażu pracy,

– posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenia na stanowisku kierowniczym,

e) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów,

f) oświadczenia, że kandydat:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

– nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529),

– nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3)),

– wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);

4) informację o sposobie i terminie składania ofert przez kandydatów;

5) informację o sposobie powiadamiania kandydatów, którzy złożyli oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

3. Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata.

4. Oferta składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona elektronicznym podpisem kandydata i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

5. Ogłoszenie o konkursie minister prowadzący placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie.

6. Ogłoszenie o konkursie można zamieścić również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej kuratoriów oświaty.

7. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w sposób określony w ust. 5.

§ 5. [Komisja konkursowa]

1. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra prowadzącego placówkę, w której skład wchodzą:

1) czterej przedstawiciele ministra prowadzącego placówkę;

2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, z tym że przedstawiciel organizacji związkowej nie może być zatrudniony w placówce, której dotyczy konkurs;

3) jeden nauczyciel zatrudniony w placówce, której dotyczy konkurs, wyłoniony w sposób określony w statucie placówki.

2. Liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich liczba nie była mniejsza niż łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanej placówki skład komisji konkursowej określa minister prowadzący placówkę.

5. Minister prowadzący placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, który kieruje jej pracami, oraz zastępcę przewodniczącego.

§ 6. [Postępowanie konkursowe]

Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:

1) pierwszy etap polega na weryfikacji pod względem formalnym ofert złożonych przez kandydatów;

2) drugi etap polega na przeprowadzeniu przez komisję konkursową rozmów z kandydatami, którzy zostali dopuszczeni do tego etapu.

§ 7. [Prace komisji konkursowej]

1. Przewodniczący komisji konkursowej ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz powiadamia o tym pisemnie członków komisji, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

2. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 8. [Czynności komisji konkursowej]

1. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert przez kandydatów, wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

2. W pierwszym etapie komisja konkursowa, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego. Uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Komisja konkursowa podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego, jeżeli:

1) oferta została złożona po terminie;

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

3) z oferty nie wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

4. Czynności komisji konkursowej, o których mowa w ust. 2, odbywają się bez udziału kandydatów. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji informuje pisemnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania konkursowego oraz o przyczynach odmowy. Informacja może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznie.

§ 9. [Rozmowy z kandydatami]

1. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, podczas którego będą prowadzone rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu postępowania konkursowego, powiadamia się kandydatów pisemnie, nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. Informacja może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznie.

2. W trakcie rozmowy kandydat prezentuje koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki oraz odpowiada na pytania członków komisji konkursowej.

3. Komisja konkursowa, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje merytorycznej oceny kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora placówki.

§ 10. [Wybór kandydata]

1. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora placówki, której dotyczy postępowanie konkursowe, w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora placówki, jeżeli jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do drugiego etapu postępowania konkursowego dopuszczono co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a jeżeli według tej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja konkursowa przeprowadza jeszcze jedno głosowanie zgodnie z ust. 3 albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 11. [Głosowanie w sprawach proceduralnych]

W sprawach proceduralnych, dotyczących prac komisji konkursowej, nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 12. [Protokół]

1. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji konkursowej;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) uchwały o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia poszczególnych kandydatów;

4) informację o koncepcji pracy na stanowisku dyrektora placówki zaprezentowanej przez poszczególnych kandydatów podczas rozmowy, o której mowa w § 9 ust. 1, pytania zadane kandydatom w czasie tej rozmowy i zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach;

5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych turach głosowania;

6) informację o wyniku postępowania konkursowego.

3. Protokół podpisują członkowie komisji konkursowej obecni na danym posiedzeniu.

§ 13. [Powiadomienie ministra o wyniku postępowania konkursowego, przesłanki unieważnienia konkursu]

1. Po zakończeniu drugiego etapu postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia ministra prowadzącego placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje ministrowi dokumentację postępowania konkursowego.

2. Minister prowadzący placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: wz. T. Sławecki


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »