| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy do dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o określenie warunków zwrotu należności Funduszu, w szczególności rozłożenie na raty i odroczenie terminu spłaty należności lub o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub o ich umorzenie w całości lub w części.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu – rozumie się przez to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

2) CEIDG – rozumie się przez to Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dłużniku Funduszu – rozumie się przez to przedsiębiorcę, likwidatora lub inną osobę zarządzającą majątkiem dłużnika Funduszu lub zarządzającą masą upadłości dłużnika Funduszu, zobowiązanych do zwrotu z majątku dłużnika Funduszu należności Funduszu, lub osobę fizyczną zobowiązaną do zwrotu należności Funduszu;

4) dysponencie Funduszu – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw pracy;

5) pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808);

6) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;

7) pomocy publicznej – rozumie się przez to pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

8) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

9) wniosku – rozumie się przez to wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 9 oraz art. 23a ust. 4 ustawy.

§ 3. [Wniosek]

Wniosek zawiera:

1) opis stanu faktycznego ze wskazaniem: kwot należności Funduszu, których dotyczy wniosek, z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresów, za które zostały wypłacone świadczenia ze środków Funduszu i ich wysokość, podstaw prawnych wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazu spłaconych kwot i przebiegu postępowania windykacyjnego;

2) stanowisko marszałka województwa określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz proponowane warunki zwrotu lub odstąpienia od dochodzenia zwrotu, lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;

3) opinię prawną w sprawie, dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu należności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz od osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania dłużnika Funduszu; w przypadku gdy do wniosku marszałka województwa jest załączony wniosek dłużnika Funduszu, opinia prawna powinna odnosić się również do stanowiska przedstawionego przez dłużnika Funduszu;

4) informację o zabezpieczeniach posiadanych przez Fundusz;

5) informację, czy w stosunku do osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.2)), wraz z potwierdzającymi ją dokumentami.

§ 4. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

a) aktualną informację z CEIDG,

b) prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”, uwzględniającym podjętą uchwałę,

c) prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego – wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,

d) sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

e) sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,

f) oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;

2) analizę wykazującą, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu;

3) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 5. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) analizę wykazującą, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

3) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 6. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

3) dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy.

§ 7. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności:

a) ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:

– wartość należności Funduszu,

– wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,

– wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,

b) ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:

– wartość należności Funduszu,

– rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,

– wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,

– pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z uwzględnieniem zabezpieczeń i ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

– szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,

– szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,

– szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c) założenia uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b;

2) dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

a) dokumenty pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,

b) plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,

c) ocenę prawnych możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz;

3) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy.

§ 8. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

4) informację, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6);

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy.

§ 9. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) informację organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu;

2) informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu;

3) informację organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 7601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823 i 1860);

4) protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

5) postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

6) porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym;

7) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy.

§ 10. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia;

3) informacje, o których mowa w § 9 pkt 1 i 3;

4) informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu;

5) protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu;

6) prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

7) dokumentację dotyczącą ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny;

8) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 11. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokument potwierdzający wykreślenie dłużnika Funduszu z KRS;

2) postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 6;

3) prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu;

4) informację sądu o nieprzerejestrowaniu dłużnika Funduszu do KRS zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 770, z późn. zm.3));

5) informację dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia dłużnika Funduszu, zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy.

§ 12. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

2) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe o umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

4) informację o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości;

5) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy.

§ 13. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. d i e;

2) informację, o której mowa w § 9 pkt 3;

3) dokument, o którym mowa w § 9 pkt 4;

4) postanowienie, o którym mowa w § 9 pkt 5;

5) protokół lub inny dokument z wysłuchania likwidatora lub osoby upoważnionej do reprezentacji dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

6) protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych;

7) postanowienie, o którym mowa w § 11 pkt 3;

8) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;

9) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy.

§ 14. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1 i § 12 pkt 5;

2) postanowienie, o którym mowa w § 9 pkt 5;

3) dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu;

4) oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy.

§ 15. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 i 1579), plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu;

2) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

3) projekt porozumienia zawieranego z dłużnikiem Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności Funduszu w całości, wraz z uzasadnieniem;

4) analizę, o której mowa w § 7 pkt 1;

5) dokumenty, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3;

6) uzasadnienie przyczyn odmowy wyrażenia przez marszałka województwa zgody na objęcie wierzytelności Funduszu układem w przypadku braku wyrażenia tej zgody;

7) dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1–4, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

8) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy.

§ 16. [Dokumenty dołączane do wniosku w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy]

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

4) ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;

5) dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1–4, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

6) projekt porozumienia, o którym mowa w § 15 pkt 3;

7) układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu;

8) uzasadnienie przyczyn odmowy wyrażenia przez marszałka województwa zgody na objęcie wierzytelności Funduszu układem w przypadku braku wyrażenia tej zgody;

9) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615, 996 i 1579.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 1194, z 2002 r. poz. 2, z 2003 r. poz. 2125, z 2010 r. poz. 671, z 2013 r. poz. 1622 oraz z 2014 r. poz. 1924.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 387), które utraciło moc z dniem 25 czerwca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. poz. 827).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »