| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1791), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1105).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1105), które stanowią:

"§ 2. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) rozpoczęły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem lub szkolenie dla kandydatów na wykładowców lub wykładowców osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem,

2) ukończyły szkolenie dla kandydatów na instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem lub szkolenie dla kandydatów na wykładowców lub wykładowców osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, ale nie przystąpiły do egzaminu,

3) są w trakcie egzaminu

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 marca 2018 r. (poz. 661)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;

3) wzór:

a) wniosku o wpis do ewidencji:

- instruktorów,

- wykładowców,

b) legitymacji instruktora,

c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,

d) pieczęci instruktora i wykładowcy,

e) zaświadczenia:

- o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

- o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,

- potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców;

4) wysokość:

a) stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez wojewodę,

b) opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) egzaminie - rozumie się przez to egzamin sprawdzający kwalifikacje, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy;

2) komisji - rozumie się przez to komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej;

3) osobie egzaminowanej - rozumie się przez to osoby przystępujące do egzaminu, o którym mowa w pkt 1;

4) pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozdział 2

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

§ 3. Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

§ 4. Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia.

§ 5. 1. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą osób zgłoszonych na egzamin zawierającą następujące dane:

1) oznaczenie starosty;

2) imiona i nazwiska osób zgłoszonych na egzamin;

3) numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba posiada uprawnienia;

5) zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin.

2. Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych.

2. Egzamin przeprowadza się pod warunkiem poinformowania, przez przewodniczącego komisji za pośrednictwem właściwego starosty, osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców, o terminie i miejscu egzaminu.

§ 7. 1. Egzamin składa się z:

1) części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:

a) psychologii,

b) metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) prawa o ruchu drogowym,

d) techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,

e) techniki i taktyki jazdy, z wyjątkiem uprawnień instruktora i wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii T,

f) bezpieczeństwa ruchu drogowego

- w zakresie określonym w § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280 i 1584);

2) części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, wynikających z programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem;

a) przepisów ruchu drogowego,

b) zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,

c) techniki kierowania odpowiednim pojazdem,

d) zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,

e) bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych z czterech losowo wybranych zagadnień egzaminacyjnych; pokaz obejmuje dwa zadania egzaminacyjne na placu manewrowym oraz dwa zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym, polegające na sprawdzeniu umiejętności przeprowadzania zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub tramwajami; zadania egzaminacyjne są określone:

a) w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,

b) w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia.

1a.2) W stosunku do:

1) kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej i trzeciej;

2) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy - egzamin składa się z części pierwszej i drugiej;

3) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej;

4) kandydata na instruktora lub instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem - egzamin składa się z części trzeciej.

2. Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.

§ 8. 1. Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:

1) komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań, wyświetlanych systemem losowo albo

2) pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań przygotowanych na test i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.

2. Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 i 1655).

3. W przypadku przeprowadzania części pierwszej egzaminu w formie testu pisemnego sala, w której przeprowadza się test, nie musi być wyposażona w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.

§ 9. 1. Część pierwsza egzaminu obejmuje:

1) 20 pytań - w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B, w tym:

a) 7 pytań o wartości 3 punktów,

b) 6 pytań o wartości 2 punktów,

c) 7 pytań o wartości 1 punktu;

2) 14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:

a) 5 pytań o wartości 3 punktów,

b) 4 pytań o wartości 2 punktów,

c) 5 pytań o wartości 1 punktu.

2. Test w zakresie prawa jazdy kategorii A w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy osób egzaminowanych dotychczas nieposiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy.

§ 10. Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.

§ 11. Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:

1) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;

2) odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.

§ 12. Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:

1) 30 minut - dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;

2) 20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.

§ 13. Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

1) 34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;

2) 23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.

§ 14. 1. Część druga egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-e i g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

2. Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem nie powinien być krótszy niż 15 minut.

3. Podczas pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

4. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających z programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

§ 15. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części drugiej egzaminu, jeżeli prawidłowo przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zajęć w sposób zrozumiały i przystępny, a treści dotyczące prezentowanych zagadnień odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

§ 16. 1. Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu, o którym mowa w art. 24 ustawy, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia, o jakie ubiega się kandydat na instruktora lub instruktor.

2. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:

1) określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem - wykonywanych:

a) na placu manewrowym - dwa zadania oraz

b) w ruchu drogowym - dwa zadania,

2) określonych w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia - wykonanych:

a) na placu manewrowym - dwa zadania oraz

b) w ruchu drogowym - dwa zadania

- z uwzględnieniem treści, o których mowa odpowiednio w tabelach nr 2 i 4 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej odpowiednio w tabelach nr 1 i 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, 8, 11, 7, 9 i 10.

4. Kandydat na instruktora lub instruktor uzyskuje:

1) pozytywny wynik części trzeciej egzaminu, jeżeli:

a) zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zadań z uwzględnieniem treści, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) nie naruszy podczas trzeciej części egzaminu przepisów ruchu drogowego;

2) negatywny wynik trzeciej części egzaminu, jeżeli:

a) zaprezentuje w sposób nieprawidłowy przeprowadzenie zadania egzaminacyjnego, bez uwzględnienia treści, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) naruszy podczas trzeciej części egzaminu przepisy ruchu drogowego.

§ 17. 1.3) Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części egzaminu.

2.4) W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i trzeciej części egzaminu.

§ 18. 1. (uchylony).5)

2.6) Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i drugiej części egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.7) W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu.

§ 19. 1. (uchylony).8)

2.9) Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor posiadający uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu.

§ 20. 1. Wyniki egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu, który zawiera:

1) numer protokołu;

2) imiona i nazwiska osób egzaminowanych;

3) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) datę przeprowadzenia egzaminu;

5) zakres kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla których przeprowadzono egzamin;

6) wynik egzaminu;

7) oznaczenie organu, który przeprowadził egzamin, oraz podpis i pieczęć przewodniczącego komisji.

2. Do protokołu z egzaminu dołącza się uzasadnienie negatywnych ocen uzyskanych z egzaminu.

Rozdział 3

Numer ewidencyjny, legitymacja, zaświadczenia oraz pieczęć instruktora i wykładowcy

§ 21. Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na instruktora do ewidencji instruktorów, składa się z sześciu lub siedmiu znaków, przy czym:

1) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

2) pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji.

§ 22. Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na wykładowcę do ewidencji wykładowców, składa się z siedmiu lub ośmiu znaków, przy czym:

1) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnieniem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

2) następne cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji;

3) jako ostatni znak numeru stosuje się literę "W".

§ 23. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców lub zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 24. Wzór legitymacji instruktora określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 25. Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 26. Wzór pieczęci:

1) instruktora - określa pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia;

2) wykładowcy - określa pkt 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

§ 27. Wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Opłaty i wynagrodzenie członków komisji

§ 28. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 29. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji określa tabela nr 2 w załączniku nr 8 do rozporządzenia

§ 30. Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:

1) instruktorów - wynosi 50 zł;

2) wykładowców - wynosi 50 zł.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 31. 1. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zaświadczenia:

1) o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

2) o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,

3) o wpisie do ewidencji wykładowców,

4) potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów albo wykładowców

- zachowują ważność.

2. Legitymacje instruktora wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 32. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) rozpoczęły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem,

2) ukończyły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, ale nie przystąpiły do egzaminu,

3) są w trakcie egzaminu

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem zadań nr 36-38, o których mowa w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, których się dla tych osób nie losuje.

§ 33. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 2096).

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia10).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

infoRgrafika

Załącznik nr 2

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

Tabela nr 1

Poz.

Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem).

B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem).

B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

5

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

6

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem).

C1, C,

D1, D

7

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

8

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

A

9

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

A

10

Ominięcie przeszkody.

A

11

Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem.

A

12

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

13

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

14

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

15

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

16

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

17

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T6-c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

18

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

19

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

20

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

21

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

22

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

- prostopadłe - wjazd przodem - wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- skośne - wjazd przodem - wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- równoległe - pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem - wyjazd przodem; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około dwukrotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

B

23

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.

B

24

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

25

Przejazd przez tunel*).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

26

Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

27

Wykonanie manewru wyprzedzania.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

28

Wykonanie manewru omijania.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

29

Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

30

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

31

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

32

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

33

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

34

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

35

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:

- w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

- manewr może być wykonany na placu manewrowym.

A,

B

36

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut. Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zaciągnięciu hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

- osoba egzaminowana powinna poinformować o zabezpieczeniu pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o odłączeniu przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

- osoba egzaminowana powinna poinformować o wysunięciu podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o rozłączeniu pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

- osoba egzaminowana powinna poinformować o ustawieniu pojazdu obok przyczepy.

B+E,

C1+E, C+E,

D1+E, D+E,

T

37

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy; w zakresie prawa jazdy kategorii В i B+E osoba egzaminowana powinna poinformować o dokonywaniu zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o utrzymywaniu prędkości obrotowej silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

38

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem.

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

*) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

Tabela nr 2

Poz.

Pozycja zadania z tabeli nr 1

Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy

1

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania "STOP",

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- jeżeli dotyczy.

Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

- osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

- osoba egzaminowana powinna co najmniej przekazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

- w przypadku dokonania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana musi przekazać wiedzę, że można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać, że:

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii A osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o:

a) wykorzystaniu odpowiedniego stroju ochronnego, takiego jak kamizelka, odpowiedni kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie, obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawice zakrywające całe dłonie,

b) sprawdzeniu stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęciu pojazdu z podpórki i przemieszczeniu go przy unieruchomionym silniku,

d) podparciu pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3:

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zdjęciu z podpórki i przemieszczeniu pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

- osoba egzaminowana powinna poinformować o nienajeżdżaniu na linie ograniczające stanowisko,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o maksymalnie 3 zmianach kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o:

a) sprawdzeniu mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) tym, że w sytuacji wyjściowej przy sprzęganiu przyczepy z pojazdem silnikowym pojazd silnikowy znajduje się obok przyczepy, a czas na wykonanie zadania jest nie dłuższy niż 15 minut.

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b:

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że należy podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę,

- osoba egzaminowana powinna poinformować, że należy cofnąć pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o regulacji wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

- osoba egzaminowana powinna poinformować o dokonaniu połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczeniu przed rozłączeniem,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o: podłączeniu do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) i przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzeniu działania świateł przyczepy, zwolnieniu hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o sprawdzeniu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

2

2

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii B, C1 i C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku prawa jazdy kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku prawa jazdy kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki i tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku prawa jazdy kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

3

3-5

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że pojazd nie może:

- wyjechać poza określony obszar wjazdu,

- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

- potrącić pachołków lub tyczek,

b) osoba egzaminowana powinna poinformować, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska.

4

6

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że pojazd nie może:

- potrącić pachołków lub tyczek oraz

- najechać na krawężnik,

b) osoba egzaminowana powinna poinformować, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska.

5

7

Osoba egzaminowana powinna poinformować, że przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Dodatkowo powinna przekazać, że w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu należy zaciągnąć/uruchomić hamulec postojowy, a następnie ruszać do przodu zwalniając go - nie dotyczy prawa jazdy kategorii A.

6

8

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami.

Sposób wykonania zadania:

- osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

7

9

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma pachołkami. Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna poinformować, że średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,

c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

d) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

8

10

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

d) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

9

11

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem. Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o nienajeżdżaniu na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepotrącaniu pachołków.

 

Tabela nr 3

Poz.

Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia

1

Załączenie wagonu, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

2

Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu - o ile tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania).

3

Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.

4

Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.

5

Wjazd na stanowisko postojowe (rozłączenie wagonu).

6

Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.

7

Przejazd pod izolatorem sekcyjnym.

8

Włączanie się do ruchu z pętli/zajezdni.

9

Jazda torowiskiem wydzielonym i niewydzielonym.

10

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).

11

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, В-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

12

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

13

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

14

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

15

Przejazd przez torowisko tramwajowe*) i kolejowe*).

16

Przejazd przez tunel*).

17

Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego.

18

Wykonanie manewru wyprzedzania.

19

Wykonanie manewru omijania.

20

Wykonanie manewru wymijania.

21

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu lub przejazd na skos (przecinanie) jezdni.

22

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo.

23

Hamowanie od prędkości co najmniej 35 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.

24

Jazda energooszczędna.

*) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

 

Tabela nr 4

Poz.

Poz. zadania z tabeli nr 3

Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia

1

1

1) Załączenie wagonu;

2) Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie:

a) hamulców elektrodynamicznych,

b) hamulców szynowych,

c) hamulców postojowych,

d) sygnału dźwiękowego,

e) przetwornicy,

f) pantografu,

g) piasecznicy,

h) drzwi, w tym blokady jazdy,

i) połączenia międzywagonowego,

j) świateł pozycyjnych/postojowych,

k) świateł mijania,

l) świateł drogowych,

m) świateł hamowania "STOP",

n) świateł cofania,

o) świateł kierunkowskazów,

p) świateł awaryjnych,

r) oświetlenia wnętrza wagonu.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

b) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu;

3) Właściwe ustawienie fotela i lusterek.

2

2

Osoba egzaminowana powinna przekazać, że należy płynnie ruszać i jechać do przodu i do tyłu oraz zatrzymać wagon w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki.

Dodatkowo należy wskazać, że cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy.

3

3

Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę dotyczącą tego, że:

1) zatrzymanie wagonu następuje przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) należy właściwie ustawić zwrotnicę i odpowiednio najechać na iglicę zwrotnic.

4

4

Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o właściwej kolejności wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.

5

5

Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zatrzymaniu wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczeniu na okres postoju.

 

Załącznik nr 3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW LUB ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

układ pionowy, format A5

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Barwa tła: szara - strony 4, 1, biała - strony 2, 3.

Barwa napisów: czarna

Strony: 4, 1, 2, 3 - format A6.

Data ważności legitymacji oraz zdjęcie potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera:

a) nazwę organu - umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym,

b) godło Rzeczypospolitej Polskiej - umieszczone wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A6

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR PIECZĘCI INSTRUKTORA I WYKŁADOWCY

1. Wzór pieczęci instruktora

infoRgrafika

2. Wzór pieczęci wykładowcy

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Układ pionowy, format A5

infoRgrafika

Załącznik nr 8

Tabela nr 1.11) Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2

Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D

50

50

260

3

Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

50

-

260

4

Pozwolenie

50

50

160

 

Tabela nr 2. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji

Poz.

Pełniona funkcja

Wynagrodzenie za jedną osobę egzaminowaną (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1

Przewodniczący komisji

10

10

15

2

Członek komisji

9,50

9,50

15

3

Sekretarz komisji

9,50

9,50

10

 


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1105), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2017 r.

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 listopada 2016 r.

11) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »