| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. poz. 541), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. z 2014 r. poz. 12);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. poz. 386).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. z 2014 r. poz. 12), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. poz. 386), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 maja 2018 r. (poz. 1132)

ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 3 września 1996 r.

w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

Na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz tryb nadawania tym jednostkom imion.

§ 2.3) Sztandar może być nadany następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) Biuru Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

3) oddziałom Straży Granicznej;

4) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;

5) ośrodkom Straży Granicznej.

§ 3. 1.4) Imię może być nadane następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:

1) oddziałom Straży Granicznej;

2) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;

3) ośrodkom Straży Granicznej;

4) placówkom Straży Granicznej;

5) dywizjonom Straży Granicznej.

2. Jednostce organizacyjnej Straży Granicznej może być nadane imię:

1) oddziału formacji granicznej lub jednostki wojskowej szczególnie zasłużonej w walkach o ochronę granic Państwa Polskiego albo

2) regionu bohatersko wsławionego walką o utrzymanie polskości, bezpośrednio związanego terenem służbowego działania jednostki organizacyjnej, albo

3) osoby nieżyjącej, szczególnie zasłużonej w ochronie granicy państwowej, zajmującej poczesne miejsce w tradycji Narodu Polskiego.

Rozdział 2

Wzór sztandaru

§ 4. Sztandar jednostki organizacyjnej Straży Granicznej składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

§ 5. 1. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu, koloru białego po stronie głównej, a zielonego po stronie odwrotnej. Po obu stronach płatu znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy biała i czerwona ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, barwa zielona ustalona dla emblematu Straży Granicznej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

2. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, na czerwonym tle znajduje się owalny wieniec z liści laurowych otwarty w górnej części, haftowany srebrnym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach, głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce owalne z liści laurowych, haftowane srebrnym szychem, a w ich polach litery "SG" haftowane złotym szychem. Wzór strony głównej płata sztandaru określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

3. Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, na czerwonym tle znajduje się owalny wieniec otwarty w górnej części, którego prawe ramię wykonane jest z liści dębowych, a lewe z liści laurowych, haftowane srebrnym szychem. W dolnej części wieńca, na złączeniu ramion, znajdują się litery "SG" haftowane złotym szychem. W środku wieńca jest umieszczony w trzech wierszach napis "BÓG HONOR OJCZYZNA", haftowany złotym szychem. Wewnątrz lewego ramienia krzyża umieszczona jest nazwa jednostki organizacyjnej, haftowana wielkimi literami, a wewnątrz prawego ramienia wyrazy "STRAŻY GRANICZNEJ". W dolnym ramieniu krzyża umieszczone jest imię nadane jednostce organizacyjnej, haftowane wielkimi literami. Całość haftowana złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce z liści laurowych i dębowych, haftowane srebrnym szychem. W dolnej części wieńców, na złączeniu ramion, znajdują się litery "SG" haftowane złotym szychem. W polach wieńców mogą być umieszczone herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki organizacyjnej oraz emblematy lub inicjały fundatorów sztandaru. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.

2. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczona nazwa jednostki organizacyjnej lub jej inicjały. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

3. Wzór głowicy sztandaru określają załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest umieszczona głowica, na dolnym - stożkowate okucie z metalu białego. Długość drzewca sztandaru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Na drzewcu mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe.

§ 8. 1. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.

2. Na sztandarach jednostek organizacyjnych odznaczonych orderami wojennymi umieszcza się pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej szarfy ze wstęg tych orderów.

Rozdział 3

Tryb nadawania sztandaru jednostce organizacyjnej Straży Granicznej

§ 9.5) 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje sztandar jednostce organizacyjnej aktem nadania, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub, w jego imieniu, Komendant Główny Straży Granicznej wręcza jednostce organizacyjnej sztandar wraz z aktem nadania.

§ 10. 1. Sztandar - za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej - może być ufundowany.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.

§ 11. 1. Sztandar znajduje się na stałe w jednostce organizacyjnej, której został nadany.

2.6) W przypadku zniesienia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2-5, albo zmiany jej nazwy, dotychczasowy sztandar przekazuje się do Komendy Głównej Straży Granicznej.

3.7) W przypadku zmiany nazwy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2-5, dotychczasowy sztandar, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, może być używany do czasu nadania jej nowego sztandaru.

Rozdział 4

Tryb nadawania imion jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej

§ 12.8) Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje imię jednostce organizacyjnej Straży Granicznej aktem nadania, na wniosek komendanta tej jednostki organizacyjnej.

§ 13. 1. Inicjatywę nadania imienia jednostce organizacyjnej Straży Granicznej podejmują funkcjonariusze pełniący w tej jednostce organizacyjnej służbę stałą lub przygotowawczą. Funkcjonariusze ci zbierają i opracowują odpowiednie materiały historyczne (biograficzne) oraz przeprowadzają konsultację z zainteresowanymi organami, osobami lub środowiskami.

2. Inicjatywa, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania pisemnej akceptacji odpowiednio:

1) władz organizacji kombatanckich zrzeszających weteranów oddziału formacji granicznej lub jednostki wojskowej, której nadania imienia dotyczy inicjatywa;

2) rady gminy i wojewody właściwych terytorialnie dla regionu, którego nadania imienia dotyczy inicjatywa;

3) najbliższej rodziny osoby, której nadania imienia dotyczy inicjatywa.

§ 14.9) Komendant jednostki organizacyjnej składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosek o nadanie imienia, zawierający historyczne uzasadnienie nadania wnioskowanego imienia, wraz z pisemną akceptacją, o której mowa w § 13 ust. 2. Komendant Główny Straży Granicznej przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wraz z opinią.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 15. Jednostki organizacyjne, którym nadano sztandary i imiona przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują te sztandary i imiona na mocy dotychczasowych aktów nadania.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).


1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 i 894.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. poz. 386), które weszło w życie z dniem 17 lutego 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. z 2014 r. poz. 12), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 września 1996 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 września 1996 r.

Załącznik nr 1

SZTANDAR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 2

SZTANDAR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 3

SZTANDAR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 4

SZTANDAR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 5

GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 6

GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »