REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1133

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) szkołach – rozumie się przez to przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) uczniach – rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków;

4) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 2. [Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty]

1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

4) wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

6) współpracę z innymi nauczycielami;

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

9) współpracę z rodzicami.

2. Kryterium oceny pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli.

3. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 3. [Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego]

1. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 oraz:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;

3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

5) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela.

2. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 4. [Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego]

1. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 oraz:

1) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;

3) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;

4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;

5) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

2. Kryterium oceny pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli.

3. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 5. [Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego]

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 oraz:

1) ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły;

2) efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

3) dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela:

a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów,

b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty,

c) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,

d) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

§ 6. [Ustalanie oceny pracy nauczyciela]

1. Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela.

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

1) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 7. [Obowiązek niezwłocznego powiadomienia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy]

1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

2. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 2–4 Karty Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

§ 8. [Obecność przedstawiciela wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń]

1. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

2. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

§ 9. [Doręczenie nauczycielowi oryginału karty oceny pracy]

1. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.

2. Karta oceny pracy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;

4) staż pracy pedagogicznej;

5) stopień awansu zawodowego;

6) wykształcenie;

7) datę dokonania ostatniej oceny pracy;

8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;

9) uzasadnienie oceny pracy obejmujące odniesienie się do poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy;

10) datę dokonania oceny pracy;

11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;

12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

3. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 10. [Przekazanie odwołania od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do kuratora oświaty]

1. Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu oraz regulamin, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela.

2. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;

3) przedstawiciel rady rodziców;

4) właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

3. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela-konsultanta w skład zespołu oceniającego zamiast osób wymienionych w ust. 2 pkt 2–4 powołuje się drugiego przedstawiciela kuratora oświaty oraz przedstawiciela nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.

4. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela-doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje się, poza osobami wymienionymi w ust. 2 pkt 1–3 i 5, przedstawiciela nauczycieli-konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce doskonalenia nauczycieli.

5. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.

6. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady programowej;

3) właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny;

4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

7. Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Organ, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, na którym nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

8. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

9. Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

10. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.

11. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się przepisy § 9 ust. 2 i 3.

§ 11. [Stosowanie przepisów do ustalania oceny pracy nauczycieli religii]

Przepisy § 2–10 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 12. [Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły]

1. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:

1) organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;

2) planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;

3) współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami;

4) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;

5) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7) wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;

8) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;

10) tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, upowszechnianie wiedzy o tych prawach, podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;

11) wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;

12) doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;

13) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

14) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;

15) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

2. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kryteria oceny pracy dyrektora obejmują także kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1–4 albo § 5, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

3. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kryteria oceny pracy dyrektora obejmują także kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.

4. Oceny cząstkowej dokonują:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty – w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 10 oraz ust. 2 i 3;

2) organ prowadzący szkołę – w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 15;

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty – w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, 8, 9 i 11–13.

5. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

6. W przypadku oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy dyrektora, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 Karty Nauczyciela. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 7 ust. 1, § 8 i § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 13. [Skład zespołu oceniającego powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny]

1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;

4) nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły – powołany na jego wniosek.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.

3. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium pracowników służb społecznych – wskazany przez rektora;

4) przedstawiciel rady programowej;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora – powołany na jego wniosek.

4. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje powołany przez kuratora oświaty zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora – powołany na jego wniosek.

5. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.

6. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy, od której dyrektor szkoły się odwołuje.

7. Przepisy § 10 ust. 7–11 stosuje się odpowiednio.

§ 14. [Stosowanie przepisów do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły]

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 12 i § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 15. [Uwzględnienie udziału w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w kryterium oceny pracy nauczyciela]

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kryterium oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, obejmuje również udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043), które traci moc z dniem 1 września 2018 r. w związku z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA