| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 czerwca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 591) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości uwzględnia się zakres i charakter czynności oraz nakład pracy związanych z prowadzeniem określonej sprawy.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.”;

3) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatku funkcyjnego sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000 i 1045.

Załącznik 1. [TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 6 czerwca 2018 r. (poz. 1143)

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

FUNKCJA

MNOŻNIK

1

2

3

1

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

0,4–1,1

2

prezes sądu apelacyjnego

prezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

0,4–1,1

3

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

0,8

4

wiceprezes sądu apelacyjnego

wiceprezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

0,35–0,8

5

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości

0,3–0,8

6

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

0,3–0,7

7

zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych

0,2–0,6

8

prezes sądu rejonowego

przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym

przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym

kierownik ośrodka zamiejscowego

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,3–0,55

9

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości

wizytator w sądzie apelacyjnym

wizytator w sądzie okręgowym

pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych

pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych

wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym

wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

0,25–0,5

10

wiceprezes sądu rejonowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,2–0,45

11

prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

0,4

12

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym

kierownik sekcji w sądzie okręgowym

rzecznik prasowy

koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

0,2–0,4

13

sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

0,3

14

sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

0,2

15

kierownik sekcji w sądzie rejonowym

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym

sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi

0,15–0,35

16

koordynator do spraw mediacji

0,1–0,3

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »