| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 82 ust. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe warunki i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, zapoznania się funkcjonariuszy z opiniami służbowymi oraz przypadki, w których zapoznanie się nie jest możliwe w terminie wskazanym w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”, a także tryb składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej opinii służbowej.

§ 2. [Opiniowanie służbowe]

1. Opiniowaniu służbowemu podlega funkcjonariusz, który zajmuje stanowisko służbowe przez co najmniej 3 miesiące, jeżeli od wydania poprzedniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęło 6 miesięcy.

2. Opiniowanie przeprowadza się:

1) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie przygotowawczej;

2) nie później niż na 30 dni przed mianowaniem funkcjonariusza na stanowisko w służbie stałej, jeżeli od ostatniego opiniowania minęło co najmniej 6 miesięcy;

3) nie rzadziej niż raz na 36 miesięcy w służbie stałej.

3. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia przyjęcia funkcjonariusza do służby lub ostatniego opiniowania.

§ 3. [Zapoznanie się z opinią służbową]

1. Przełożony, który sporządził opinię służbową, zapoznaje z nią funkcjonariusza w terminie, o którym mowa w art. 82 ust. 3 ustawy.

2. Funkcjonariusz potwierdza zapoznanie się z opinią służbową własnoręcznym podpisem złożonym na opinii. W razie odmowy złożenia przez funkcjonariusza podpisu przełożony zapoznający funkcjonariusza z opinią służbową czyni na niej adnotację o odmowie.

3. Zapoznanie funkcjonariusza z opinią służbową po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe w przypadku:

1) choroby funkcjonariusza;

2) oddelegowania go do pełnienia obowiązków poza Służbą Ochrony Państwa;

3) wykonywania przez niego obowiązków służbowych poza granicami państwa;

4) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej zapoznanie funkcjonariusza z opinią służbową.

4. Opinię służbową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza. Funkcjonariusz na żądanie otrzymuje kopię opinii służbowej.

§ 4. [Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej opinii służbowej]

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej opinii służbowej wydanej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa wnosi się bezpośrednio do Komendanta Służby Ochrony Państwa w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 729), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »