| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022 i 2433) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej „pomocą”, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

§ 2. [Zasady udzielania pomocy]

1. Pomoc jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”, w formie udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.

2. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a–d, ust. 4 i 5 i w art. 13 rozporządzenia Komisji.

3. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

4. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.

5. Maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

§ 3. [Sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto]

Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) według uszczegółowionej metody zatwierdzonej przez Komisję Europejską zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji.

§ 4. [Koszty kwalifikowalne na realizację inwestycji początkowej]

1. Pomoc jest udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji.

2. Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej finansowanych kredytem objętym gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zalicza się koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

6) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu finansowego albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu finansowego prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

3. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, może wynosić do 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2.

§ 5. [Zakres gwarancji]

1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą.

§ 6. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia do banku kredytodawcy wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

2) opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;

3) lokalizację projektu;

4) koszty kwalifikowalne projektu;

5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu;

6) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedsiębiorca składa do banku kredytodawcy oświadczenie, że nie dokonał przeniesienia, o którym mowa w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji, do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy oraz zobowiązanie, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji.

§ 7. [Zabezpieczenie udzielonej gwarancji]

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 8. [Zobowiązanie do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem]

Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Komisji.

§ 9. [Okres udzielanej pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.3)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1674 oraz z 2017 r. poz. 982), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2433).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »