reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów;

2) wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli przewozu towarów.

§ 2. [Dokumentowanie przeprowadzania kontroli przewozu towarów]

1. Przeprowadzenie kontroli przewozu towarów dokumentuje się przez:

1) zamieszczenie, niezwłocznie po zakończeniu kontroli, w rejestrze zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanym dalej „rejestrem”, adnotacji potwierdzającej:

a) przeprowadzenie kontroli lub

b) pobranie próbki towaru, lub

c) zatrzymanie towaru albo środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanej dalej „ustawą”, wraz z towarem, lub

d) nałożenie zamknięć urzędowych, lub

e) usunięcie zamknięć urzędowych, lub

f) pobranie kaucji;

2) sporządzenie:

a) protokołu z kontroli:

– w przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości,

– na żądanie kontrolowanego,

– w przypadku nałożenia zamknięć urzędowych,

b) protokołu z kontroli i protokołu pobrania próbki towaru – w przypadku pobrania próbki towaru,

c) sporządzenie protokołu z kontroli i pokwitowania – w przypadku:

– pobrania kaucji w formie gotówkowej albo

– zatrzymania towaru albo środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, wraz z towarem.

2. W przypadku niedostępności rejestru adnotację w nim zamieszcza się niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do rejestru.

§ 3. [Protokół z kontroli środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy]

1. Protokół z kontroli środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

1) jeden egzemplarz otrzymuje kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy;

2) drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.

2. Wzór protokołu z kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Protokół z kontroli środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy]

1. Protokół z kontroli środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

1) jeden egzemplarz doręcza się przewoźnikowi;

2) drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.

2. Wzór protokołu z kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy]

1. Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

1) jeden egzemplarz otrzymuje kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy;

2) drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;

3) trzeci egzemplarz wraz z próbką towaru jest przekazywany do laboratorium.

2. Wzór protokołu pobrania próbki towaru określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy]

1. Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

1) jeden egzemplarz doręcza się przewoźnikowi;

2) drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;

3) trzeci egzemplarz wraz z próbką towaru jest przekazywany do laboratorium.

2. Wzór protokołu pobrania próbki towaru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. [Pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej]

1. Pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których:

1) jeden egzemplarz otrzymuje wpłacający kaucję;

2) drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;

3) trzeci egzemplarz pozostaje w dyspozycji organu, którego kontrolujący pobrał kaucję.

2. Wzór pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. [Pokwitowanie zatrzymania towaru]

1. Pokwitowanie zatrzymania towaru, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w czterech egzemplarzach, z których:

1) w przypadku towaru przewożonego:

a) środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, jeden egzemplarz otrzymuje kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo

b) środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, jeden egzemplarz doręcza się przewoźnikowi;

2) drugi egzemplarz załącza się do zatrzymanego towaru;

3) trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;

4) czwarty egzemplarz pozostaje w dyspozycji organu, którego kontrolujący zatrzymał towar.

2. Wzór pokwitowania zatrzymania towaru określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. [Pokwitowanie zatrzymania środka transportu]

1. Pokwitowanie zatrzymania środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, wraz z towarem, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w czterech egzemplarzach, z których:

1) jeden egzemplarz otrzymuje kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy;

2) drugi egzemplarz załącza się do zatrzymanego środka transportu;

3) trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;

4) czwarty egzemplarz pozostaje w dyspozycji organu, którego kontrolujący zatrzymał środek transportu.

2. Wzór pokwitowania zatrzymania środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, wraz z towarem określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. [Potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych]

1. Potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których:

1) w przypadku towaru przewożonego:

a) środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, jeden egzemplarz otrzymuje kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo

b) środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, jeden egzemplarz doręcza się przewoźnikowi;

2) drugi egzemplarz pozostaje w dyspozycji organu, który dokonał zwrotu kaucji.

2. Wzór potwierdzenia usunięcia zamknięć urzędowych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 11. [Druki ścisłego zarachowania]

Druki ścisłego zarachowania, o których mowa w § 5–8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 789), mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 789), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1039).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEWOZU TOWARÓW ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. A USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 7 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 R. O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (DZ. U. POZ. 708, Z PÓŹN. ZM.)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 sierpnia 2018 r. (poz. 1624)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEWOZU TOWARÓW ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. A USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 7 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 R. O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (DZ. U. POZ. 708, Z PÓŹN. ZM.)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEWOZU TOWARÓW ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. B USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 7 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 R. O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (DZ. U. POZ. 708, Z PÓŹN. ZM.)]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEWOZU TOWARÓW ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. B USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 7 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 R. O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (DZ. U. POZ. 708, Z PÓŹN. ZM.)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU PRZEWOŻONEGO ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. A USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU PRZEWOŻONEGO ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. A USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU PRZEWOŻONEGO ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. B USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU PRZEWOŻONEGO ŚRODKIEM TRANSPORTU OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 11 LIT. B USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – POKWITOWANIE POBRANIA KAUCJI W FORMIE GOTÓWKOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – POKWITOWANIE POBRANIA KAUCJI W FORMIE GOTÓWKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – POKWITOWANIE ZATRZYMANIA TOWARU]

Załącznik nr 6

WZÓR – POKWITOWANIE ZATRZYMANIA TOWARU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – POKWITOWANIE ZATRZYMANIA ŚRODKA TRANSPORTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 PKT 11 LIT. A USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 R. O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW, WRAZ Z TOWAREM]

Załącznik nr 7

WZÓR – POKWITOWANIE ZATRZYMANIA ŚRODKA TRANSPORTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 PKT 11 LIT. A USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 R. O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW, WRAZ Z TOWAREM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – POTWIERDZENIE USUNIĘCIA ZAMKNIĘĆ URZĘDOWYCH]

Załącznik nr 8

WZÓR – POTWIERDZENIE USUNIĘCIA ZAMKNIĘĆ URZĘDOWYCH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama