| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1322), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1337).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1337), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 października 2018 r. (poz. 2122)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 78c ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 133, 138 i 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

2) wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

3) wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, o której mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 78c ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 14)

WZÓR - WEZWANIE DO OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 24)

WZÓR - DECYZJA O OPRÓŻNIENIU LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 35)

WZÓR - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 sierpnia 2016 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2039), które w zakresie określonym w niniejszym rozporządzeniu utraciło moc z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202).

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1337), które weszło w życie z dniem 21 lipca 2017 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Ustawa utraciła moc z dniem 25 maja 2018 r., z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »