reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) kryteria, warunki i tryb finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, zwanych dalej „wsparciem”, przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zwany dalej „Instytutem”;

2) istotne elementy umowy o wsparcie, zwanej dalej „umową”.

§ 2. [Kryteria udzielenia wsparcia]

1. Wsparcia udziela się na podstawie następujących kryteriów:

1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celu i zadań Instytutu, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zwanej dalej „ustawą”, w obszarze bezpieczeństwa, polityki, spraw społecznych, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sportu;

2) zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia;

3) ocena możliwości realizacji przedsięwzięcia przez podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu przedsięwzięcia;

4) udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia w budżecie przedsięwzięcia;

5) udział w przedsięwzięciu podmiotów zagranicznych;

6) spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia;

7) dotychczasowe osiągnięcia podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia w działalności stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia.

2. Dyrektor Instytutu udziela wsparcia podmiotowi, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy:

1) na jego wniosek lub

2) w drodze otwartego konkursu, lub

3) w drodze naboru wniosków w trybie ciągłym.

§ 3. [Informacje w ogłoszeniu o otwartym konkursie]

1. W ogłoszeniu o otwartym konkursie wskazuje się w szczególności:

1) rodzaje przedsięwzięć;

2) miejsce i sposób składania wniosków;

3) termin składania wniosków;

4) terminy i warunki realizacji przedsięwzięcia;

5) tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków;

6) sposób zapoznania się z regulaminem otwartego konkursu, jeżeli został określony.

2. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu.

3. W ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie ciągłym wskazuje się w szczególności:

1) rodzaje przedsięwzięć;

2) miejsce i sposób składania wniosków;

3) termin naboru wniosków oraz warunki zakończenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia przedsięwzięć;

4) terminy i warunki realizacji przedsięwzięcia;

5) sposób zapoznania się z regulaminem naboru wniosków w trybie ciągłym, jeżeli został określony.

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie lub o naborze wniosków w trybie ciągłym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu. Ogłoszenie może być także zamieszczone, w zależności od rodzaju przedsięwzięć, w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub Węgier.

§ 4. [Wniosek]

1. Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię (imiona) i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania albo adres siedziby;

2) adres korespondencyjny;

3) wskazanie statusu prawnego wnioskodawcy;

4) opis planowanego przedsięwzięcia;

5) określenie wysokości i formy wnioskowanego wsparcia;

6) budżet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości i źródeł własnego wkładu finansowego oraz pochodzącego ze środków publicznych;

7) wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie i złożenie wniosku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna;

8) numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

2) uzasadnienie przedsięwzięcia, zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 ust. 1;

3) kopie umów, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Instytut, jeżeli jest ono przewidywane;

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy;

5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udzielenia wsparcia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy;

6) inne dokumenty istotne dla oceny przedsięwzięcia.

3. Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne.

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do usunięcia braków, z pouczeniem, że ich nieusunięcie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, Dyrektor Instytutu pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym powiadamia wnioskodawcę.

6. Dyrektor Instytutu, komisja konkursowa, komisja ekspertów lub doraźna komisja ekspertów oceniająca wniosek mogą zwracać się do wnioskodawców o udzielenie wyjaśnień i informacji dotyczących danych zawartych we wniosku.

7. Dyrektor Instytutu może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku.

8. Nieudzielenie wyjaśnień i informacji lub nieprzedłożenie żądanych dokumentów przez wnioskodawcę bierze się pod uwagę przy ocenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków udzielenia wsparcia.

§ 5. [Podmiot odpowiedzialny za udzielenie albo odmowę udzielenia wsparcia w konkursie otwartym]

W przypadku otwartego konkursu o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia rozstrzyga Dyrektor Instytutu po zapoznaniu się z oceną tego wniosku dokonaną przez komisję konkursową.

§ 6. [Powołanie komisji konkursowej]

1. Dyrektor Instytutu powołuje dla każdego otwartego konkursu komisję konkursową składającą się z co najmniej trzech ekspertów.

2. Komisja konkursowa, w drodze uchwały, dokonuje oceny wniosku na podstawie kryteriów określonych w § 2 ust. 1 i przygotowuje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, propozycję w zakresie udzielenia wsparcia i jego wysokości albo odmowy udzielenia wsparcia.

3. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji konkursowej.

4. Uchwały komisji konkursowej są podejmowane w drodze uzgodnienia i wymagają uzasadnienia.

5. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt uchwały może być, z inicjatywy przewodniczącego komisji konkursowej, poddany głosowaniu. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.

6. Członek komisji konkursowej, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

7. Uchwałę komisji konkursowej podpisuje przewodniczący komisji konkursowej i przedkłada ją niezwłocznie Dyrektorowi Instytutu.

8. W przypadku gdy jest to uzasadnione ilością złożonych wniosków, ilością członków komisji konkursowej i koniecznością zapewnienia sprawności przebiegu konkursu, Dyrektor Instytutu może zarządzić ocenę wniosków przez zespoły komisji konkursowej składające się z co najmniej dwóch członków komisji konkursowej. Przepisy ust. 2–7 stosuje się odpowiednio, przy czym oceny zespołów komisji konkursowej stanowią załącznik do uchwały komisji konkursowej.

9. Otwarty konkurs może być unieważniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięć objętych wsparciem jest niewystarczająca.

10. Dyrektor Instytutu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie.

§ 7. [Podmiot rozstrzygający o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia w przypadku naboru wniosków w trybie ciągłym]

1. W przypadku naboru wniosków w trybie ciągłym o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia rozstrzyga Dyrektor Instytutu po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez komisję ekspertów.

2. Komisja ekspertów, w drodze uchwały, dokonuje oceny wniosku o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów określonych w § 2 ust. 1 i przygotowuje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku, propozycję w zakresie udzielenia wsparcia i jego wysokości albo odmowy udzielenia wsparcia.

3. Do uchwały komisji ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2–8.

4. Dyrektor Instytutu ogłasza informacje o przedsięwzięciach objętych wsparciem w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie ciągłym.

§ 8. [Rozstrzygnięcie o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia w przypadku wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1]

W przypadku wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia rozstrzyga Dyrektor Instytutu po zapoznaniu się z oceną wniosku o udzielenie wsparcia dokonaną przez ekspertów, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W tym celu Dyrektor Instytutu może powołać doraźną komisję ekspertów, która przedstawia swoją ocenę w drodze uchwały wydanej w terminie 30 dni od dnia jej powołania. Przepisy § 6 ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Powołanie ekspertów]

1. Dyrektor Instytutu powołuje ekspertów wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem we współpracy polsko-węgierskiej. W przypadku gdy jest to uzasadnione rodzajem przedsięwzięć, którym ma być udzielone wsparcie, ekspertem może być osoba wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie właściwej dla tego rodzaju przedsięwzięć.

2. Ekspertem może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) dotyczące przesłanek wyłączenia pracownika. Wyłączenia eksperta dokonuje Dyrektor Instytutu.

4. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny wniosku, składa Dyrektorowi Instytutu oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie wniosku oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

5. Ekspertom przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w umowie zawartej z Dyrektorem Instytutu.

6. Ekspertom będącym jednocześnie pracownikami Instytutu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków eksperta.

7. Dyrektor Instytutu określa szczegółowe zasady pracy ekspertów w regulaminie pracy ekspertów.

§ 10. [Zasady udzielania wsparcia]

Dyrektor Instytutu udziela wsparcia, biorąc pod uwagę posiadane środki oraz spodziewane przychody Instytutu w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem.

§ 11. [Ponowne rozstrzygnięcie o udzieleniu lub odmowie udzielenia wsparcia w przypadku zaistnienia nowych okoliczności istotnych dla oceny wniosku o udzielenie wsparcia]

W przypadku odmowy udzielenia wsparcia na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, Dyrektor Instytutu może, jeżeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku o udzielenie wsparcia, ponownie rozstrzygnąć o udzieleniu lub odmowie udzielenia wsparcia, w tym skierować wniosek do ponownej oceny.

§ 12. [Termin zawiadomienia o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia]

Dyrektor Instytutu zawiadamia wnioskodawcę o udzieleniu albo odmowie udzielenia wsparcia, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia w sprawie.

§ 13. [Istotne elementy umowy]

Istotne elementy umowy obejmują:

1) strony umowy;

2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

3) wysokość udzielonego wsparcia oraz termin i sposób jego płatności;

4) sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz tryb kontroli wykonania umowy;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonego wsparcia;

6) tryb, termin i wysokość zwrotu udzielonego wsparcia w przypadku jego wykorzystania w niepełnej wysokości bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem;

7) tryb, termin i wysokość zwrotu udzielonego wsparcia w przypadku niezrealizowania albo niewłaściwego zrealizowania przedsięwzięcia objętego wsparciem lub innych przypadków niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama