reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, zwane dalej „stypendiami”, oraz rodzaje i wysokość tych stypendiów.

§ 2. [Stypendium]

Stypendia przyznaje się osobom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. [Rodzaje stypendiów]

Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów:

1) stypendia na realizację badań naukowych;

2) stypendia na utrzymywanie kontaktów i współpracę z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na Węgrzech;

3) stypendia na przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju współpracy polsko-węgierskiej, w zakresie ustawowego celu i zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zwanego dalej „Instytutem”, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, polityki, spraw społecznych, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sportu.

§ 4. [Informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu]

Dyrektor Instytutu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu:

1) informacje o miejscu i terminie składania oraz treści wniosków o przyznanie stypendium;

2) informacje o warunkach i trybie przyznawania stypendiów;

3) treść rozstrzygnięć Dyrektora Instytutu w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

§ 5. [Wniosek o przyznanie stypendium]

1. Dyrektor Instytutu przyznaje stypendium na wniosek osoby ubiegającej się o jego przyznanie, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej „wnioskiem o stypendium”, zawiera:

1) imię lub imiona, nazwisko i adres wnioskodawcy;

2) informacje o osiągnięciach naukowych, popularyzatorskich i artystycznych wnioskodawcy mających znaczenie dla współpracy polsko-węgierskiej, wraz z dokumentacją;

3) program stypendium obejmujący zadania, na które ma być przeznaczone stypendium, plan wydatków pokrywanych ze stypendium oraz harmonogram prac w okresie wypłacania stypendium;

4) opinię opiekuna naukowego, w przypadku wniosku uczestnika studiów doktoranckich.

§ 6. [Opiniowanie wniosku o stypendium]

1. Wniosek o stypendium opiniuje komisja ekspertów.

2. Komisję ekspertów powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu spośród pracowników Instytutu i osób niebędących pracownikami Instytutu, posiadających wiedzę i doświadczenie we współpracy polsko-węgierskiej.

3. Komisja ekspertów proponuje wysokość stypendium, kierując się:

1) proponowanym programem stypendium;

2) planem wydatków pokrywanych ze stypendium;

3) oceną zasadności kosztów wykazanych w planie wydatków, ich rynkową ceną i efektywnością gospodarowania środkami finansowymi w ramach stypendium.

4. Komisja ekspertów opiniuje wniosek o stypendium w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Dyrektor Instytutu, na wniosek komisji ekspertów, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez komisję ekspertów opinii w terminie określonym w ust. 4 lub 5, Dyrektor Instytutu rozstrzyga o przyznaniu stypendium z pominięciem opinii komisji ekspertów.

§ 7. [Wynagrodzenie ekspertów]

1. Eksperci oceniający wnioski o stypendium będący jednocześnie pracownikami Instytutu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków eksperta.

2. Eksperci oceniający wnioski o stypendium niebędący pracownikami Instytutu otrzymują za ocenę wniosków o stypendium wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej w umowie zawartej z Dyrektorem Instytutu.

§ 8. [Przyznanie albo odmowa przyznania stypendium]

1. Dyrektor Instytutu przyznaje albo odmawia przyznania stypendium, po zapoznaniu się z opinią komisji ekspertów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) osiągnięcia naukowe wnioskodawcy we współpracy polsko-węgierskiej, w tym publikacje i badania naukowe;

2) znaczenie proponowanego programu stypendium dla dialogu i porozumienia we współpracy polsko-węgierskiej;

3) adekwatność wysokości stypendium do proponowanego programu stypendium.

2. Dyrektor Instytutu rozstrzyga o przyznaniu albo odmowie przyznania stypendium w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie stypendium.

§ 9. [Forma przyznania stypendium]

1. Stypendium przyznaje się w formie kwoty wypłacanej jednorazowo albo świadczenia miesięcznego przyznanego na czas określony.

2. Stypendium może zostać przyznane na okres od jednego do dwunastu miesięcy.

§ 10. [Wysokość stypendium]

1. Wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność i wyższa niż 24-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może być wyższa niż trzykrotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Stypendium nie można łączyć z finansowaniem lub dofinansowaniem przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 11. [Obowiązki stypendysty]

1. Osoba, której przyznano stypendium, zwana dalej „stypendystą”, jest obowiązana do:

1) wykonania programu stypendium;

2) przedstawiania bieżących wyników realizacji programu stypendium, w każdym czasie, na żądanie Dyrektora Instytutu;

3) przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium, w terminach określonych w umowie o przyznanie stypendium, zwanej dalej „umową”.

2. W uzasadnionych przypadkach stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania zobowiązań określonych w ust. 1 lub wystąpić o zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.

§ 12. [Podstawa wypłaty stypendium]

Podstawę wypłaty stypendium stanowi umowa, która określa:

1) działanie, na które ma być przeznaczone stypendium;

2) program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium;

3) harmonogram realizacji programu stypendium;

4) wysokość stypendium oraz termin i sposób płatności;

5) tryb kontroli wykonania umowy;

6) termin i sposób rozliczenia stypendium.

§ 13. [Pozbawienie stypendysty stypendium]

1. Dyrektor Instytutu pozbawia stypendystę stypendium, w przypadku gdy stypendysta nie realizuje zobowiązań określonych w § 11 ust. 1 lub w umowie.

2. Stypendysta, którego Dyrektor Instytutu pozbawił stypendium, jest obowiązany do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium.

3. Dyrektor Instytutu zawiadamia stypendystę o pozbawieniu stypendium w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji o pozbawieniu stypendium i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium. W zawiadomieniu wskazuje się:

1) przyczyny pozbawienia stypendium;

2) kwotę należności podlegającej zwrotowi i termin jej zwrotu;

3) możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.

4. Dyrektor Instytutu, na wniosek stypendysty, może obniżyć kwotę przyznanego stypendium, rozłożyć należność z tytułu zwrotu pobranego stypendium na raty lub ją umorzyć w całości lub w części, jeżeli stypendysta nie zrealizował zobowiązań określonych w § 11 ust. 1 lub w umowie, z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu:

1) braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych, niemożliwych do przewidzenia w chwili składania wniosku o stypendium potwierdzonej opinią komisji ekspertów;

2) czasowej niezdolności do realizacji warunków stypendium spowodowanej chorobą;

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama