REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 54

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 140 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej;

2) obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej „dokumentami”;

3) tryb prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;

4) wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. [Postępowanie z dokumentami]

1. Dokumenty przekazuje się do rzecznika dyscyplinarnego za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Straży Marszałkowskiej, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.

3. Dokumenty przekazane środkami komunikacji elektronicznej drukuje i uwierzytelnia rzecznik dyscyplinarny.

4. Zapisy obrazu lub dźwięku przekazane środkami komunikacji elektronicznej zapisuje się na informatycznych nośnikach danych.

§ 3. [Włączenie dokumentu do akt postępowania]

1. Włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego, zwanych dalej „aktami postępowania”:

1) dokumentu złożonego w toku czynności dowodowych bezpośrednio przez obwinionego,

2) odpisu lub wyciągu z udostępnionych akt innego postępowania

– wymaga sporządzenia przez rzecznika dyscyplinarnego protokołu tej czynności.

2. Informatyczne nośniki danych zawierające zapisy obrazu lub dźwięku włącza się do akt postępowania w zaklejonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania.

§ 4. [Teczka akt postępowania]

1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzący sprawę zakłada teczkę akt postępowania i oznacza ją sygnaturą oraz opisem przedmiotu sprawy.

2. Dokumenty w aktach postępowania układa się chronologicznie według daty ich sporządzenia lub wpływu.

3. Akta postępowania układa się w tomach nieprzekraczających 200 kart. Karty zawarte w poszczególnych tomach numeruje się, dokonując zaznaczenia lub nadruku trwałym środkiem kryjącym w prawym górnym rogu.

4. Do każdego tomu akt postępowania sporządza się przegląd akt postępowania z zachowaniem ciągłości numeracji kart dla całości akt postępowania.

§ 5. [Część jawna i niejawna akt postępowania]

Akta postępowania zawierające materiały niejawne, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), dzieli się na część jawną i niejawną.

§ 6. [Przechowywanie akt zawieszonego postępowania]

1. Akta postępowania, które zostało zawieszone, przechowuje rzecznik dyscyplinarny.

2. W czasie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, podejmuje czynności niezbędne do ustalenia, czy przyczyny zawieszenia nie ustały. Z tych czynności rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.

3. Rzecznik dyscyplinarny może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności związane z przyczyną zawieszenia to uzasadniają. Fakt ten dokumentuje w notatce urzędowej, którą włącza do akt postępowania.

4. Rzecznik dyscyplinarny po otrzymaniu informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania dyscyplinarnego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał tę informację, przekazuje akta postępowania Szefowi Kancelarii Sejmu wraz z wnioskiem o podjęcie tego postępowania.

§ 7. [Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych]

1. Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.

2. Przed wydaniem postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych Komendant Straży Marszałkowskiej albo Szef Kancelarii Sejmu może zażądać niezwłocznego przekazania akt postępowania.

§ 8. [Wniosek o zmianę lub uzupełnienie zarzutów]

Rzecznik dyscyplinarny, w razie ustalenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, że obwinionemu należy zarzucić czyn, który nie był objęty uprzednio wydanym postanowieniem, lub że zachodzi potrzeba istotnej zmiany opisu czynu lub jego kwalifikacji prawnej, występuje do przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie zarzutów.

§ 9. [Odwołanie]

1. W przypadku wniesienia odwołania od orzeczenia lub postanowienia w pierwszej instancji, przełożony dyscyplinarny, który wydał to orzeczenie lub postanowienie, niezwłocznie przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 4 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

2. W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, niezwłocznie przekazuje je przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie.

§ 10. [Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek]

Prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek dokonuje:

1) w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego – osoba sporządzająca protokół przed jego podpisaniem;

2) w postanowieniach i orzeczeniach wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym – wydający postanowienie lub orzeczenie na każdym etapie, a także po zakończeniu postępowania.

§ 11. [Obowiązki przełożonego dyscyplinarnego]

Przełożony dyscyplinarny, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zapoznaje się z aktami postępowania dyscyplinarnego, zgromadzonym materiałem dowodowym, zakresem podjętych i planowanych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

§ 12. [Wzory]

Wzór:

1) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) wezwania do stawiennictwa jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) protokołu przesłuchania świadka jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) protokołu przyjęcia wyjaśnień od obwinionego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu oględzin jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) protokołu przyjęcia dokumentów albo pisemnych wyjaśnień od obwinionego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu konfrontacji jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) protokołu włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisów lub wyciągów uzyskanych z innego postępowania jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11) postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12) postanowienia Komendanta Straży Marszałkowskiej o przywróceniu albo odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

13) postanowienia Komendanta Straży Marszałkowskiej o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;

14) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;

15) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o nieuwzględnieniu wniosku dowodowego jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia;

16) postanowienia Komendanta Straży Marszałkowskiej o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 2 miesięcy jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia;

19) postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 19 do rozporządzenia;

20) protokołu zapoznania obwinionego lub obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego albo z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 20 do rozporządzenia;

21) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 21 do rozporządzenia;

22) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 22 do rozporządzenia;

23) sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 23 do rozporządzenia;

24) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 24 do rozporządzenia;

25) protokołu wysłuchania obwinionego jest określony w załączniku nr 25 do rozporządzenia;

26) orzeczenia jest określony w załączniku nr 26 do rozporządzenia;

27) postanowienia o przywróceniu albo odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia jest określony w załączniku nr 27 do rozporządzenia;

28) postanowienia Marszałka Sejmu o rozpatrzeniu zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu jest określony w załączniku nr 28 do rozporządzenia;

29) postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania jest określony w załączniku nr 29 do rozporządzenia;

30) orzeczenia wydanego po rozpoznaniu odwołania jest określony w załączniku nr 30 do rozporządzenia;

31) postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego jest określony w załączniku nr 31 do rozporządzenia;

32) postanowienia o wznowieniu albo odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 32 do rozporządzenia;

33) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 33 do rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 54)

Załącznik nr 1

WZÓR – POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 2. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 3. [WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O WYŁĄCZENIU / ODMOWIE WYŁĄCZENIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O WYŁĄCZENIU / ODMOWIE WYŁĄCZENIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 4. [WZÓR – WEZWANIE DO STAWIENNICTWA]

Załącznik nr 4

WZÓR – WEZWANIE DO STAWIENNICTWA

Załącznik 5. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA]

Załącznik nr 5

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA

Załącznik 6. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD OBWINIONEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD OBWINIONEGO

Załącznik 7. [WZÓR – PROTOKÓŁ OGLĘDZIN]

Załącznik nr 7

WZÓR – PROTOKÓŁ OGLĘDZIN

Załącznik 8. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW / PISEMNYCH WYJAŚNIEŃ OD OBWINIONEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW / PISEMNYCH WYJAŚNIEŃ OD OBWINIONEGO

Załącznik 9. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONFRONTACJI]

Załącznik nr 9

WZÓR – PROTOKÓŁ KONFRONTACJI

Załącznik 10. [WZÓR – PROTOKÓŁ WŁĄCZENIA DO AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO ODPISU(-SÓW)/WYCIĄGU(-GÓW) UZYSKANEGO(-NYCH) Z INNEGO POSTĘPOWANIA]

Załącznik nr 10

WZÓR – PROTOKÓŁ WŁĄCZENIA DO AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO ODPISU(-SÓW)/WYCIĄGU(-GÓW) UZYSKANEGO(-NYCH) Z INNEGO POSTĘPOWANIA

Załącznik 11. [WZÓR – POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 11

WZÓR – POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 12. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ O PRZYWRÓCENIU / ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 12

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ O PRZYWRÓCENIU / ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 13. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 13

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 14. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 14

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 15. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO NIEUWZGLĘDNIENIU WNIOSKU DOWODOWEGO]

Załącznik nr 15

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O NIEUWZGLĘDNIENIU WNIOSKU DOWODOWEGO

Załącznik 16. [WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH DO 2 MIESIĘCY]

Załącznik nr 16

WZÓR – POSTANOWIENIE KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH DO 2 MIESIĘCY

Załącznik 17. [WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH NA CZAS OZNACZONY POWYŻEJ 2 MIESIĘCY]

Załącznik nr 17

WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PROWADZENIA CZYNNOŚCI DOWODOWYCH NA CZAS OZNACZONY POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

Załącznik 18. [WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 18

WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 19. [WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 19

WZÓR – POSTANOWIENIE SZEFA KANCELARII SEJMU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 20. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZAPOZNANIA OBWINIONEGO / OBROŃCY Z AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO / Z UZUPEŁNIONYMI AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 20

WZÓR – PROTOKÓŁ ZAPOZNANIA OBWINIONEGO / OBROŃCY Z AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO / Z UZUPEŁNIONYMI AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 21. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UZUPEŁNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 21

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ODMOWIE UZUPEŁNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 22. [WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH]

Załącznik nr 22

WZÓR – POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

Załącznik 23. [WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 23

WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 24. [WZÓR – POSTANOWIENIE O UCHYLENIU POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH]

Załącznik nr 24

WZÓR – POSTANOWIENIE O UCHYLENIU POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

Załącznik 25. [WZÓR – PROTOKÓŁ WYSŁUCHANIA OBWINIONEGO]

Załącznik nr 25

WZÓR – PROTOKÓŁ WYSŁUCHANIA OBWINIONEGO

Załącznik 26. [WZÓR – ORZECZENIE]

Załącznik nr 26

WZÓR – ORZECZENIE

Załącznik 27. [WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZYWRÓCENIU / ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA]

Załącznik nr 27

WZÓR – POSTANOWIENIE O PRZYWRÓCENIU / ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA

Załącznik 28. [WZÓR – POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYWRÓCENIA TERMINU]

Załącznik nr 28

WZÓR – POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU O ROZPATRZENIU ZAŻALENIA / WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYWRÓCENIA TERMINU

Załącznik 29. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE PRZYJĘCIA ODWOŁANIA]

Załącznik nr 29

WZÓR – POSTANOWIENIE O ODMOWIE PRZYJĘCIA ODWOŁANIA

Załącznik 30. [WZÓR – ORZECZENIE WYDANE PO ROZPOZNANIU ODWOŁANIA]

Załącznik nr 30

WZÓR – ORZECZENIE WYDANE PO ROZPOZNANIU ODWOŁANIA

Załącznik 31. [WZÓR – POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO]

Załącznik nr 31

WZÓR – POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Załącznik 32. [WZÓR – POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU / ODMOWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 32

WZÓR – POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU / ODMOWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik 33. [WZÓR – ORZECZENIE WYDANE W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 33

WZÓR – ORZECZENIE WYDANE W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-11
  • Data wejścia w życie: 2019-01-26
  • Data obowiązywania: 2019-01-26
  • Dokument traci ważność: 2023-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA