Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w:

a) art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11–21 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, zamieszczanych w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, zwanym dalej „wykazem pracowników”,

b) art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8–10 ustawy, zamieszczanych w wykazie studentów,

c) art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13–16 i 18 ustawy, zamieszczanych w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora,

d) art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5–9 i 11–17 ustawy, zamieszczanych w wykazie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej „wykazem instytucji”,

e) art. 349 ust. 1 pkt 2–5 ustawy, zamieszczanych w bazie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3, art. 163 ust. 4 i art. 180 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „bazą osób upoważnionych”;

2) tryb i terminy wprowadzania danych do baz danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanego dalej „Systemem POL-on”, oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych;

3) sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz specyfikację formatu tych prac;

4) tryb i sposób udostępniania danych zamieszczonych w Systemie POL-on.

§ 2. [Informacje zamieszczane w wykazie pracowników]

1. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID), zwany dalej „numerem ORCID”;

2) tytuł zawodowy;

3) w przypadku uzyskania tytułu zawodowego za granicą – dodatkowo:

a) nazwę państwa, w którym wydano dyplom ukończenia studiów,

b) informację, czy dyplom ukończenia studiów został uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej czy w drodze postępowania nostryfikacyjnego;

4) stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, zwany dalej „stopniem”;

5) w przypadku nadania stopnia za granicą – dodatkowo:

a) nazwę państwa, w którym nadano stopień,

b) informację, czy stopień został nadany przez instytucję, o której mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy, czy został uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej czy w drodze postępowania nostryfikacyjnego;

6) nazwę podmiotu krajowego, który nadał tytuł zawodowy albo stopień;

7) nazwę instytucji zagranicznej, która nadała tytuł zawodowy albo stopień;

8) nazwę podmiotu nostryfikującego dyplom ukończenia studiów albo stopień;

9) rok uzyskania tytułu zawodowego, stopnia albo tytułu profesora;

10) nazwę kierunku ukończonych studiów;

11) dziedzinę nauki albo dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w których został nadany stopień;

12) dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki, zwaną dalej „dziedziną”, albo dziedzinę i dyscyplinę naukową albo dyscyplinę artystyczną, zwaną dalej „dyscypliną”, lub dyscypliny, w których został nadany tytuł profesora;

13) datę nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 226 ust. 2 ustawy;

14) dziedzinę i dyscyplinę, w których zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 13;

15) nazwę podmiotu, w którym zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 13.

2. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę uczelni;

2) nazwę kierunku studiów;

3) poziom studiów;

4) profil studiów;

5) liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim.

3. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę podmiotu zatrudniającego lub na rzecz którego jest wykonywana działalność naukowa;

2) datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy;

3) dyscyplinę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;

4) datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;

5) datę obowiązywania oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;

6) datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;

7) o przypisaniu osiągnięć do dyscypliny, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy.

4. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) podstawę nawiązania stosunku pracy;

2) datę nawiązania stosunku pracy;

3) okres, na jaki nawiązano stosunek pracy;

4) czy uczelnia stanowi dla nauczyciela akademickiego podstawowe miejsce pracy;

5) nazwę podmiotu będącego miejscem dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego;

6) wskazanie przynależności pracownika do grupy pracowników – w przypadku pracowników zatrudnionych w:

a) uczelniach – do grupy pracowników:

– dydaktycznych,

– badawczych,

– badawczo-dydaktycznych,

b) w instytutach badawczych lub jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk – do grupy pracowników:

– naukowych,

– badawczo-technicznych,

– bibliotecznych, dokumentacji naukowej lub dokumentacji i informacji naukowej,

– inżynieryjno-technicznych lub inżynieryjnych i technicznych;

7) nazwę stanowiska pracy;

8) czy pracownik prowadzi działalność naukową albo czy bierze udział w jej prowadzeniu;

9) źródło finansowania stanowiska pracy:

a) subwencje, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy,

b) środki własne podmiotu,

c) środki pozyskane w ramach przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego odpowiednio przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, zwaną dalej „NAWA”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowe Centrum Nauki,

d) środki pozyskane w ramach programu lub konkursu ogłoszonego przez instytucję zagraniczną,

e) inne środki pozyskane ze źródeł zagranicznych,

f) środki z innych źródeł niż wymienione w lit. a–e;

10) datę ustania stosunku pracy.

5. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2) roczny wymiar zajęć dydaktycznych;

3) udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach z dokładnością do 1/4;

4) liczbę dni, w których pracownik w danym roku:

a) przebywał na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie wychowawczym, urlopie rodzicielskim lub urlopie dla poratowania zdrowia,

b) pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

– według stanu na dzień 31 grudnia.

6. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę instytucji, w której doświadczenie zostało zdobyte;

2) zakres zdobytego doświadczenia;

3) okres zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane;

4) zakres posiadanych kompetencji naukowych, dydaktycznych lub praktycznych.

7. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 18 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę szkoły doktorskiej;

2) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej;

3) liczbę godzin w semestrze przeznaczonych na kształcenie doktorantów.

8. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 19 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę uczelni;

2) nazwę pełnionej funkcji kierowniczej;

3) zakres obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą;

4) datę rozpoczęcia pełnienia funkcji kierowniczej;

5) datę zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej;

6) dane kontaktowe związane z pełnioną funkcją kierowniczą:

a) adres służbowej poczty elektronicznej,

b) numer telefonu służbowego.

9. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:

1) informacje o orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4–8 ustawy:

a) datę wydania,

b) datę uprawomocnienia się,

c) sygnaturę,

d) nazwę komisji dyscyplinarnej, przed którą wszczęto postępowanie,

e) nazwę komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie,

f) rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej,

g) wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej,

h) datę zakończenia kary dyscyplinarnej,

i) datę zatarcia kary dyscyplinarnej;

2) informacje o orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 125):

a) datę wydania,

b) datę uprawomocnienia się,

c) sygnaturę,

d) nazwę sądu, który wydał wyrok,

e) rodzaj orzeczonego środka karnego,

f) wymiar orzeczonego środka karnego,

g) datę, od której nastąpił zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,

h) datę zatarcia skazania.

10. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:

1) informacje o uzyskanym patencie na wynalazek:

a) tytuł wynalazku,

b) nazwę podmiotu, który uzyskał patent,

c) numer patentu,

d) nazwę podmiotu udzielającego patentu,

e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,

f) datę ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą,

g) datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,

h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

j) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wynalazku oraz – jeżeli są znane – numery ORCID;

2) informacje o uzyskanym prawie ochronnym na wzór użytkowy:

a) tytuł wzoru użytkowego,

b) nazwę podmiotu, który uzyskał prawo ochronne,

c) numer prawa ochronnego,

d) nazwę podmiotu udzielającego prawa ochronnego,

e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,

f) datę ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą,

g) datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,

h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

j) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wzoru użytkowego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID;

3) informacje o uzyskanym wyłącznym prawie hodowcy do odmiany rośliny:

a) nazwę gatunku,

b) nazwę odmiany,

c) nazwę podmiotu uprawnionego,

d) numer w księdze ochrony wyłącznego prawa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO),

e) nazwę podmiotu przyznającego wyłączne prawo,

f) datę przyznania wyłącznego prawa,

g) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,

h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

j) imiona i nazwiska pozostałych osób, które wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę rośliny, oraz – jeżeli są znane – numery ORCID;

4) informacje o artykułach naukowych:

a) DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst artykułu naukowego, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o artykule,

b) tytuł artykułu naukowego,

c) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

d) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

e) liczbę wszystkich autorów artykułu naukowego,

f) imiona i nazwiska pozostałych współautorów artykułu naukowego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,

g) czy artykuł naukowy jest artykułem recenzyjnym,

h) czy artykuł naukowy został opublikowany w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej – jeżeli tak, informacje dotyczące konferencji:

– nazwę,

– datę,

– miejsce,

i) tytuł czasopisma naukowego oraz ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number) lub eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number),

j) rok opublikowania artykułu naukowego,

k) tom lub zeszyt czasopisma naukowego, jeżeli posiada,

l) numery stron, jeżeli posiada,

m) dotyczące otwartego dostępu do artykułu naukowego (Open Access), w tym:

– sposobu, w jaki artykuł naukowy został udostępniony (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne),

– wersji tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna),

– otwartej licencji, na jakiej artykuł naukowy jest dostępny (Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND), inna otwarta licencja),

– daty udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty,

– czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu,

– liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty;

5) informacje o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych:

a) DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii,

b) tytuł monografii naukowej oraz ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number) lub ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number),

c) rolę osoby (autor albo redaktor, a w przypadku przekładu – autor przekładu),

d) liczbę wszystkich autorów monografii naukowej,

e) imiona i nazwiska pozostałych współautorów i redaktorów monografii naukowej oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,

f) wydawcę monografii naukowej,

g) rok wydania monografii naukowej,

h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

j) czy monografia naukowa stanowi przekład:

– na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,

– na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim,

k) czy monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego,

l) czy monografia naukowa została zgłoszona do oceny eksperckiej dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy – jeżeli tak, to wynik oceny (pozytywna albo negatywna),

m) dotyczące otwartego dostępu do monografii naukowej (Open Access), w tym:

– sposobu, w jaki monografia naukowa została udostępniona (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne),

– wersji tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna),

– otwartej licencji, na jakiej monografia naukowa jest dostępna (Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA), Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND), inna otwarta licencja),

– daty udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty,

– czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu,

– liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty;

6) informacje o rozdziałach w monografiach naukowych, jeżeli w monografii są wskazani autorzy rozdziałów:

a) informacje o monografii naukowej, której fragment stanowi dany rozdział, o których mowa w pkt 5,

b) tytuł rozdziału,

c) imiona i nazwiska pozostałych współautorów rozdziału oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,

d) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

e) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;

7) informacje o osiągnięciach artystycznych:

a) rodzaj osiągnięcia artystycznego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) tytuł dzieła,

c) imiona i nazwiska pozostałych współautorów osiągnięcia artystycznego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,

d) dyscyplinę artystyczną, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

e) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

f) nazwę państwa realizacji lub pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego,

g) charakterystykę osiągnięcia artystycznego,

h) rok realizacji lub pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego,

i) zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego (ogólnopolski, międzynarodowy),

j) przyznane nagrody i wyróżnienia krajowe lub zagraniczne:

– nazwę konkursu,

– rok przyznania,

– podmiot przyznający,

– charakterystykę nagrody lub wyróżnienia,

– nazwę państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie,

k) umieszczenie w prestiżowej kolekcji lub miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury – w przypadku dzieła plastycznego lub projektowego:

– nazwę kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury,

– nazwę państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury,

l) nazwę wydawnictwa, które wydało publikację z zakresu sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych lub sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki,

m) liczbę arkuszy wydawniczych publikacji, o której mowa w lit. l,

n) czy osiągnięcie artystyczne ma być uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej.

§ 3. [Informacje zamieszczane w wykazie studentów]

1. W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę państwa urodzenia;

2) podstawę przyjęcia na studia i odbywania kształcenia (umowa międzynarodowa, umowa zawarta z podmiotem zagranicznym przez uczelnię, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja administracyjna rektora);

3) podstawę zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy (umowa międzynarodowa, umowa zawarta między uczelniami, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja administracyjna rektora, posiadanie statusu cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy, ze wskazaniem, czy jest to cudzoziemiec, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt 5 ustawy);

4) o posiadaniu Karty Polaka.

2. W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę kierunku;

2) poziom studiów;

3) profil studiów;

4) semestr i rok studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym – rok studiów, które student zaliczył w danym roku akademickim;

5) semestr i rok studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym – rok studiów, na które student jest wpisany w danym roku akademickim;

6) liczbę punktów ECTS uzyskanych po zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym – lat studiów;

7) liczbę punktów ECTS zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

8) liczbę punktów ECTS zaliczonych w wyniku realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

3. W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 10 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:

1) rodzaj przyznanego świadczenia;

2) okres, na który świadczenie zostało przyznane.

§ 4. [Informacje zamieszczane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora]

1. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 3 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się numer ORCID.

2. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę szkoły doktorskiej;

2) nazwę podmiotu albo podmiotów prowadzących szkołę doktorską;

3) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej;

4) liczbę semestrów przewidzianą w programie kształcenia w szkole doktorskiej;

5) datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej;

6) datę zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej;

7) okres zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej;

8) datę ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów.

3. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 7 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę państwa urodzenia;

2) podstawę przyjęcia do szkoły doktorskiej i odbywania kształcenia (umowa międzynarodowa, umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, decyzja administracyjna rektora, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „instytutem PAN”, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „instytutem międzynarodowym”);

3) o posiadaniu Karty Polaka.

4. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 13 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:

1) datę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;

2) datę nadania stopnia doktora i numer decyzji;

3) dziedzinę albo dziedzinę i dyscyplinę, w których stopień doktora został nadany;

4) nazwę podmiotu, który nadał stopień doktora;

5) datę wydania i numer decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora.

5. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:

1) datę oceny śródokresowej;

2) wynik oceny śródokresowej;

3) skład komisji dokonującej oceny śródokresowej.

6. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informacje, o których mowa w § 2 ust. 10.

7. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 18 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:

1) w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 ustawy:

a) nazwę podmiotu zatrudniającego,

b) datę podjęcia zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,

c) datę ustania zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,

d) tytuł projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy;

2) w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 ustawy:

a) nazwę podmiotu zatrudniającego,

b) datę podjęcia zatrudnienia,

c) datę ustania zatrudnienia,

d) wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 5. [Informacje zamieszczane w wykazie instytucji]

1. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 1 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę podmiotu;

2) organ nadzorujący;

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) numer z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „rejestrem instytutów PAN”;

6) dane adresowe i kontaktowe podmiotu:

a) ulicę, numer budynku i numer lokalu,

b) kod pocztowy,

c) miejscowość,

d) województwo,

e) jednostkę podziału terytorialnego – nazwę i kod ulicy oraz nazwy miejscowości, gminy i województwa zgodnie z TERYT – krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669),

f) adres strony internetowej,

g) numer telefonu,

h) adres poczty elektronicznej,

i) adres elektronicznej skrzynki podawczej;

7) rodzaj podmiotu (uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, instytut międzynarodowy, Polska Akademia Umiejętności, inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły);

8) nazwę federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w skład której wchodzi podmiot;

9) posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego – rok nadania;

10) w przypadku uczelni:

a) rodzaj uczelni (publiczna, niepubliczna, prowadzona przez kościół lub inny związek wyznaniowy),

b) przynależność uczelni do grupy uczelni akademickich albo zawodowych;

11) datę utworzenia podmiotu;

12) datę postawienia podmiotu w stan likwidacji;

13) datę likwidacji podmiotu;

14) w przypadku podmiotu:

a) powstałego w wyniku podziału innego podmiotu – dodatkowo:

– nazwę podmiotu przed podziałem,

– nazwy podmiotów powstałych w wyniku podziału,

– datę podziału,

– organ nadzorujący podmiot podzielony,

– numer identyfikacyjny REGON podmiotu podzielonego,

– numery identyfikacyjne REGON podmiotów powstałych w wyniku podziału,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu podzielonego,

– numery identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów powstałych w wyniku podziału,

– numer z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów PAN, pod którym podmiot podzielony był wpisany,

– numery z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów PAN, pod którymi podmioty powstałe w wyniku podziału są wpisane,

b) powstałego w wyniku połączenia istniejących podmiotów – dodatkowo:

– datę połączenia,

– nazwy podmiotów, które zostały połączone,

– organy nadzorujące podmioty połączone,

– numery identyfikacyjne REGON podmiotów połączonych,

– numery identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów połączonych,

– numery z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów PAN, pod którymi podmioty połączone były wpisane,

c) do którego włączono inny podmiot – dodatkowo:

– datę włączenia,

– nazwę podmiotu włączonego,

– organ nadzorujący podmiot włączony,

– numer identyfikacyjny REGON podmiotu włączonego,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu włączonego,

– numer z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów PAN, pod którym podmiot włączony był wpisany.

2. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 3 i 6–9 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) dotyczące miejsca prowadzenia działalności poza siedzibą:

a) ulicę, numer budynku i numer lokalu,

b) kod pocztowy,

c) miejscowość,

d) województwo,

e) jednostkę podziału terytorialnego – nazwę i kod ulicy oraz nazwy miejscowości, gminy i województwa zgodnie z TERYT – krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

f) adres strony internetowej,

g) numer telefonu,

h) adres poczty elektronicznej;

2) nazwę kierunku;

3) poziom studiów;

4) profil studiów;

5) podstawę prawną utworzenia studiów (decyzja ministra albo akt wydany przez rektora – numer i data wydania);

6) nazwy podmiotów, z którymi są prowadzone studia wspólne, ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do Systemu POL-on;

7) czy studia są prowadzone w siedzibie czy w filii;

8) datę rozpoczęcia prowadzenia studiów;

9) datę zaprzestania prowadzenia studiów;

10) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin, procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów są uzyskiwane efekty uczenia się (przy czym suma udziałów musi być równa 100%), ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, jeżeli dotyczy;

11) czy studia są prowadzone:

a) w ramach indywidualnych studiów międzydziedzinowych,

b) z podmiotem, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy,

c) jako studia dualne;

12) nazwę tytułu zawodowego nadawanego absolwentom studiów;

13) liczbę semestrów;

14) język, w jakim odbywa się kształcenie;

15) formę studiów;

16) łączną liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów;

17) liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

18) wysokość opłaty (wyrażoną w złotych):

a) za kształcenie na studiach niestacjonarnych,

b) za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

c) za kształcenie na studiach w języku obcym,

d) za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów,

e) za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,

f) za kształcenie na studiach stacjonarnych – w przypadku uczelni niepublicznych,

g) rekrutacyjnej;

19) czy na kierunku studiów jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela;

20) datę i numer decyzji o cofnięciu pozwolenia na utworzenie studiów oraz datę, z jaką nastąpiło cofnięcie tego pozwolenia;

21) datę i numer decyzji rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów oraz datę, z jaką zaprzestano ich prowadzenia;

22) dotyczące oceny programowej:

a) datę i numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

b) wynik oceny,

c) okres, na który wydano ocenę;

23) dotyczące oceny kompleksowej:

a) datę i numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

b) wynik oceny,

c) okres, na który wydano ocenę,

d) dziedziny, w których jakość kształcenia jest szczególnie wysoka, jeżeli zostały wskazane;

24) nazwę kształcenia specjalistycznego;

25) nazwę świadectwa wydawanego w wyniku ukończenia kształcenia specjalistycznego.

3. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 5 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:

1) dyscypliny, w ramach których podmiot prowadzi działalność naukową;

2) lata, za które ewaluacja jakości działalności naukowej jest przeprowadzana;

3) dyscypliny, w których ewaluacja jakości działalności naukowej zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 265 ust. 4 ustawy;

4) informację, czy podmiot prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych, ze wskazaniem procentowego udziału czasu pracy poświęconego na tę działalność w czasie pracy związanym z działalnością naukową podmiotu ogółem w poszczególnych dyscyplinach;

5) informacje, o których mowa w § 2 ust. 10;

6) opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki zawierające informacje na temat związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, w języku polskim i angielskim, w liczbie wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem:

a) głównych autorów tych badań naukowych, prac rozwojowych lub osiągnięć artystycznych albo nazwy podmiotu utworzonego w celu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej „komercjalizacją”,

b) okresu prowadzenia tych badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej albo okresu prowadzenia działań związanych z komercjalizacją przez podmiot utworzony w celu komercjalizacji,

c) głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej albo działań związanych z komercjalizacją, mających istotne znaczenie dla kreowania wpływu na te obszary, a w przypadku badań naukowych i prac rozwojowych – także informacji o najważniejszych artykułach naukowych i monografiach naukowych, w których te wnioski były opublikowane,

d) charakterystyki wpływu działalności naukowej lub działań związanych z komercjalizacją na te obszary, ze wskazaniem grupy społecznej będącej beneficjentem wpływu,

e) wskazania dowodów wpływu działalności naukowej albo działań związanych z komercjalizacją na te obszary wraz z datą ich powstania,

f) dyscypliny, której dotyczy opis wpływu;

7) liczbę osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, w poszczególnych dyscyplinach, według stanu na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

8) informacje o realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki, finansowanych ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 7, 9, 11 i 12 ustawy, oraz przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe:

a) tytuł projektu,

b) czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów,

c) nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wskazanie podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,

e) czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

f) imiona i nazwisko oraz – jeżeli jest znany – numer ORCID:

– kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,

– kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie – w przypadku podmiotu współrealizującego projekt,

g) nazwy instytucji finansujących,

h) adresy instytucji finansujących – w przypadku instytucji krajowych,

i) nazwę konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany,

j) wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu (wyrażoną w złotych),

k) wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym podmiotom współrealizującym projekt mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na środki pochodzące od instytucji finansujących krajowych i zagranicznych (wyrażoną w złotych),

l) wysokość wkładu własnego (wyrażoną w złotych),

m) datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą,

n) datę rozpoczęcia realizacji projektu,

o) datę zakończenia realizacji projektu,

p) datę rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację projektu,

q) dyscypliny naukowe, w ramach których jest realizowany projekt w danym podmiocie, ze wskazaniem procentowego udziału tych dyscyplin w projekcie,

r) czy projekt dotyczy upowszechniania nauki.

4. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:

1) informacje o szkole doktorskiej:

a) nazwę,

b) datę utworzenia,

c) adres,

d) w przypadku szkoły doktorskiej prowadzonej wspólnie:

– nazwy podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,

– nazwę podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do Systemu POL-on oraz uprawnionego do otrzymywania środków finansowych na wspólne kształcenie,

e) nazwę podmiotu, we współpracy z którym jest prowadzone kształcenie,

f) dyscypliny, w których jest prowadzone kształcenie,

g) nazwę albo zakres programu kształcenia,

h) liczbę semestrów przewidzianą w programie kształcenia,

i) datę zaprzestania kształcenia;

2) informacje, o których mowa w § 2 ust. 10, dotyczące osiągnięć naukowych i artystycznych doktorantów;

3) informacje o organach nadających stopnie w uczelni:

a) nazwę organu,

b) nadawane stopnie,

c) dziedziny lub dyscypliny, w których stopnie są nadawane,

d) okres funkcjonowania organu.

5. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) rodzaj inwestycji (zgodnie z art. 373 ust. 1 ustawy – w przypadku inwestycji związanych z kształceniem albo zgodnie z art. 373 ust. 3 ustawy – w przypadku inwestycji związanych z działalnością naukową);

2) nazwę inwestycji;

3) opis inwestycji;

4) okres realizacji inwestycji;

5) wysokość nakładów inwestycyjnych (wyrażoną w złotych);

6) źródła finansowania inwestycji;

7) dane techniczne i rok produkcji:

a) aparatury naukowo-badawczej,

b) infrastruktury informatycznej

– o wartości przekraczającej 500 000 zł.

6. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych);

2) wysokość nakładów bieżących ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych), w tym pochodzących:

a) z budżetu państwa, w tym stanowiących udział środków krajowych w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

b) od instytutów PAN i instytutów badawczych,

c) od uczelni,

d) od przedsiębiorców,

e) od prywatnych instytucji niekomercyjnych,

f) ze źródeł zagranicznych, w tym z Komisji Europejskiej i organizacji międzynarodowych, od przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych instytucji rządowych, zagranicznych prywatnych instytucji niekomercyjnych, zagranicznych instytucji naukowych,

g) z innych źródeł niż wymienione w lit. a–f,

h) ze środków własnych podmiotu;

3) wysokość nakładów inwestycyjnych ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych).

7. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) źródła pochodzenia środków, w tym wysokość środków:

a) własnych podmiotu,

b) pochodzących z budżetu państwa,

c) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i programów ramowych,

d) pochodzących z innych źródeł, w tym darowizn i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

2) wynik finansowy podmiotu (w przypadku uczelni publicznej na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym);

3) informacje o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki:

a) tytuł, z którego przychód został uzyskany,

b) nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana,

c) wysokość przychodu z danej usługi (wyrażoną w złotych),

d) czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji,

e) dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie,

f) rok uzyskania przychodu.

8. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 17 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) tytuł, z którego przychód został uzyskany;

2) wysokość przychodu (wyrażoną w złotych);

3) czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji;

4) dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie;

5) rok uzyskania przychodu.

§ 6. [Informacje zamieszczane w bazie osób upoważnionych]

W zakresie danych, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 2–5 ustawy, w bazie osób upoważnionych zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę funkcji pełnionej w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym;

2) datę objęcia funkcji;

3) odwzorowanie cyfrowe pieczątki imiennej;

4) odwzorowanie cyfrowe wzoru podpisu;

5) odwzorowanie cyfrowe wzoru parafy;

6) datę zakończenia pełnienia funkcji;

7) wzór pieczęci urzędowej uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego;

8) datę wprowadzenia pieczęci urzędowej do użytku;

9) datę wycofania pieczęci urzędowej z użytku albo jej zaginięcia;

10) wzory dokumentów, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy;

11) datę wprowadzenia wzorów dokumentów, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 7. [Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie jako archiwalne i usuwanie danych z baz danych Systemu POL-on]

1. Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie jako archiwalne i usuwanie danych z baz danych Systemu POL-on odbywa się za pomocą konta w tym systemie założonego przez ministra, dla:

1) uczelni;

2) uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy;

3) instytutu PAN;

4) instytutu badawczego;

5) instytutu międzynarodowego;

6) Polskiej Akademii Umiejętności;

7) innego podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Rady Doskonałości Naukowej.

2. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 7, w terminie 7 dni od dnia utworzenia podmiotu.

3. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:

1) nazwę podmiotu;

2) imiona i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta.

4. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.

§ 8. [Termin wprowadzania danych do baz danych po utworzeniu podmiotu omówionego w § 7 ust. 1 pkt 1–5 i 7]

W przypadku utworzenia podmiotu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5 i 7, dane do baz danych, o których mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1–4 i 7 ustawy, wprowadza się w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on.

§ 9. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do wykazu pracowników i ich aktualizacji]

1. Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wprowadza dane do wykazu pracowników w terminie 21 dni od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego, innej osoby prowadzącej zajęcia, osoby prowadzącej działalność naukową lub biorącej udział w jej prowadzeniu, zwanych dalej łącznie „pracownikami”;

2) aktualizuje dane w wykazie pracowników w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie;

3) oznacza dane w wykazie pracowników jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia ustania zatrudnienia pracownika.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wprowadza do wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 10–12 i 16 ustawy.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany, wprowadza do wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy, oraz do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora – dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

4. Rektor, a w przypadku o którym mowa w art. 343 ust. 4 ustawy – minister niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, albo o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, wprowadza do wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy.

5. Rektor albo minister usuwa z wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy, niezwłocznie po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, uchyleniu orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, zatarciu skazania lub uchyleniu wyroku sądu.

6. Dane w wykazie pracowników przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu podmiot, o którym mowa w ust. 1, usuwa dane archiwalne z wykazu pracowników.

7. Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej wprowadza do wykazu pracowników dane o utracie tytułu profesora w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

§ 10. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do wykazu studentów i ich aktualizacji]

1. Rektor i rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa:

1) wprowadza dane do wykazu studentów w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów;

2) aktualizuje dane w wykazie studentów, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 8 ustawy, w terminie 30 dni od dnia zakończenia semestru i roku studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym – od dnia zakończenia roku studiów, a pozostałe dane dotyczące studenta – w terminie 21 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie;

3) oznacza dane w wykazie studentów jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia ukończenia studiów albo uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

2. Dane w wykazie studentów przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu studentów.

§ 11. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora i ich aktualizacji]

1. Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego i dyrektor instytutu międzynarodowego:

1) wprowadza dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora w terminie 21 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;

2) aktualizuje dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie;

3) oznacza dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia nadania stopnia albo skreślenia doktoranta z listy doktorantów.

2. Dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora.

§ 12. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do wykazu instytucji i ich aktualizacji]

1. Rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wprowadza dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, do wykazu instytucji w terminie 21 dni od dnia utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

2) aktualizuje dane w wykazie instytucji, o których mowa w art. 346 ust. 1:

a) pkt 1–6, 8, 9, 11 i 12 ustawy, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany,

b) pkt 7 ustawy, w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,

c) pkt 13–17 ustawy, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia;

3) oznacza dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia zaprzestania prowadzenia studiów.

2. Dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 10 ustawy, minister wprowadza do wykazu instytucji w terminie do dnia 15 lutego roku akademickiego, w którym rozpoczęto prowadzenie studiów.

3. Jeżeli prowadzenie studiów rozpoczęto po dniu 15 lutego, dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 10 ustawy, minister wprowadza do dnia 15 lutego następnego roku akademickiego.

4. Dane w wykazie instytucji nie są archiwizowane i nie są usuwane, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, są przechowywane przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne.

§ 13. [Pisemna praca dyplomowa]

1. Pisemne prace dyplomowe są wprowadzane do repozytorium pisemnych prac dyplomowych przez odpowiedni interfejs użytkownika lub usługę sieciową w następujących formatach: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

2. Do pisemnej pracy dyplomowej mogą być dołączone załączniki w formatach innych niż wymienione w ust. 1.

3. Rozmiar pisemnej pracy dyplomowej nie może przekroczyć 20 MB.

4. Danych zamieszczonych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.

§ 14. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych i ich aktualizacji]

1. Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej:

1) wprowadza dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania;

2) aktualizuje dane w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany albo po uzyskaniu informacji o zmianie.

2. Danych zamieszczonych w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.

§ 15. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do bazy osób upoważnionych i ich aktualizacji]

1. Rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego i dyrektor instytutu międzynarodowego:

1) wprowadza dane do bazy osób upoważnionych niezwłocznie po objęciu funkcji przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów albo wprowadzeniu wzoru pieczęci urzędowej lub wzoru dokumentu;

2) aktualizuje dane w bazie osób upoważnionych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany;

3) oznacza dane w bazie osób upoważnionych jako archiwalne niezwłocznie po zakończeniu sprawowania funkcji przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów albo wprowadzeniu nowego wzoru pieczęci urzędowej lub nowego wzoru dokumentu.

2. Danych zamieszczonych w bazie osób upoważnionych nie usuwa się.

§ 16. [Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych i ich aktualizacji]

1. Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza do bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych odpowiednio:

1) plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku;

2) sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych i roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmę audytorską, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który są składane;

3) sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy, składane w trybie art. 427 ust. 1 ustawy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania ministra do jego złożenia;

4) raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy, w przypadku inwestycji, o których mowa w:

a) art. 373 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1–3 ustawy, w terminie:

– do dnia 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,

– 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy,

b) art. 373 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, w terminie:

– do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,

– 90 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy;

5) raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku gdy niewykorzystane środki na realizację zadania zostały pozostawione w dyspozycji podmiotu na rok następny – do dnia 31 marca roku następującego po tym roku;

6) raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy, w terminie:

a) do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku:

– programu lub przedsięwzięcia związanego z kształceniem – w terminie do dnia 5 października roku akademickiego następującego po roku akademickim, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,

– projektu międzynarodowego współfinansowanego – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawarto umowę lub wydano decyzję przez instytucję finansującą, jako raport roczny,

b) 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu lub zadania w ramach programu lub przedsięwzięcia, jako raport końcowy, a w przypadku projektu międzynarodowego współfinansowanego, w terminie:

– 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, jako raport wstępny końcowy,

– 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia finansowego dokonanego przez instytucję zagraniczną, jako raport końcowy.

2. Danych zamieszczonych w bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych nie aktualizuje się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 350 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dane te aktualizuje się w przypadku wezwania przez ministra, w terminie wskazanym w wezwaniu.

3. Dane zamieszczone w bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:

1) oznacza się jako archiwalne po upływie roku od dnia ich wprowadzenia do bazy, określonego zgodnie z ust. 1;

2) usuwa się po upływie 10 lat, liczonych od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne.

§ 17. [Udostępnianie danych zawartych w Systemie POL-on]

1. Dane zawarte w Systemie POL-on:

1) są dostępne publicznie;

2) udostępnia się za pośrednictwem kont założonych przez ministra.

2. Publicznie dostępne przez stronę internetową Systemu POL-on są dane, o których mowa w:

1) art. 343 ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 – w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej – i pkt 21 ustawy;

2) art. 346 ust. 1 pkt 1–10, pkt 11 – z wyłączeniem danych osobowych doktorantów – i pkt 12–14 oraz ust. 3 ustawy;

3) art. 348 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem numeru PESEL i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Konta w Systemie POL-on założone dla podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1, umożliwiają tym podmiotom dostęp do danych.

4. Uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 5 pkt 1 i 4, art. 344 ust. 3 pkt 1 i 3–5, art. 345 ust. 3 pkt 1 i 3–5, art. 346 ust. 7 pkt 1, art. 347 ust. 5, art. 349 ust. 3 i art. 350 ust. 3 pkt 1 ustawy, składa do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w tym systemie. Przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18. [Konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych]

1. Podmioty posiadające konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych korzystają z tych kont w celu wprowadzania, aktualizowania, oznaczania jako archiwalne i usuwania danych z baz danych Systemu POL-on.

2. Podmioty nieposiadające kont w Systemie POL-on założonych na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, oznaczania jako archiwalne i usuwania danych z baz danych Systemu POL-on, składają do ministra wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej składa do ministra wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. P. Müller


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. poz. 1577),

2) w zakresie wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2018 r. poz. 288),

3) w zakresie wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. poz. 1234), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 308) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z 2017 r. poz. 804),

4) w zakresie bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554 oraz z 2018 r. poz. 229) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-14
  • Data wejścia w życie: 2019-03-15
  • Data obowiązywania: 2021-01-28

Dziennik Ustaw