| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1503).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1503), które stanowią:

„§ 2. 1. Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.a)), objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 22a rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w ust. 1, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski


a) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18, Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 22 i Dz. Urz. UE L 256 z 04.10.2017, str. 1.

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. (poz. 1442)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
1)

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”, i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia nr 508/2014, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym dalej „programem”, oraz wysokość stawek tej pomocy, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

3) katalog beneficjentów;

4) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;

5) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, jest przyznawana na realizację następujących celów:

1) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

2) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

3) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

4) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

5) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

§ 3. Pomoc finansową przyznaje się na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, która:

1) jest zgodna ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), zwaną dalej „LSR”;

2) została wybrana przez lokalną grupę działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia wymienionego w pkt 1, zwaną dalej „LGD”;

3) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:

a) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,

b) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,

c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,

d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

4) zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;

5) spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji.

§ 4.4) 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) obejmuje:

a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub

b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

2) jest przyznawana:

a) wnioskodawcy:

– o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą o EFMR” – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,

– będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. b,

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,

c) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), zwanej dalej „działalnością gospodarczą”, lub podjęcie działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), z wyłączeniem podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, zwany dalej „uprawnionym do rybactwa”, i wynika to z celu realizowanej operacji.

2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 1, jest przyznawana do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca:

1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

a) jako uprawniony do rybactwa lub

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730), lub

c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub

– związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynależności,

b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1

– nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

§ 5.4) 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 2:

1) obejmuje:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub

c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez te osoby doświadczeń i dobrych praktyk;

2) jest przyznawana:

a) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 80% tych kosztów,

b) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a i b.

2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 2, jest przyznawana:

1) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, z tym że – w przypadku operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c – spełniającemu warunki określone w § 4 ust. 2;

2) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że – w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust. 2 – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

§ 6. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 3:

1) obejmuje:

a) wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu lub

b) przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub

c) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, lub

d) ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,

e) podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii;

2) jest przyznawana:

a) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR,

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,

c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

§ 7. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 4:

1) obejmuje:

a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub

b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

2) jest przyznawana:

a) jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym podległym tym jednostkom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,

c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

§ 8. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 5:

1) obejmuje wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami;

2) jest przyznawana:

a) podmiotom prawa publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, instytutom badawczym, w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, uczelniom, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, oraz organizacjom pozarządowym, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,

c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

§ 9. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie stosuje się rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 10. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, w tym podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się również koszty związane z realizacją tej operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 11. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, nie zalicza się kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;

3) nakładów rzeczowych;

4) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

5) ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;

6) związanych z umową leasingu:

a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

7) amortyzacji środków trwałych;

8) związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.

§ 12. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego oraz innych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty przez beneficjenta.

§ 13. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celów, o których mowa w § 2 pkt 1–4, nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z realizacją tej operacji poza obszarem LSR, z wyjątkiem kosztów poniesionych na realizację operacji, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c i § 7 pkt 1 lit. b.

§ 14. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celów, o których mowa w § 2 pkt 1–4, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

§ 15.5) 1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w:

1) uproszczonym planie biznesowym operacji – w przypadku operacji realizowanej przez wnioskodawców prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą;

2) opisie planowanej operacji zawartym we wniosku o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanej przez wnioskodawców innych niż określeni w pkt 1.

2. Trwałe korzyści gospodarcze powstają, jeżeli proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

3. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wnioskodawca sporządza na formularzu, którego wzór opracowuje instytucja zarządzająca i udostępnia na administrowanej przez siebie stronie internetowej.

§ 16. Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie:

1) pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.

§ 17. Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania obiektu budowlanego bezpośrednio związanego z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego.

§ 18. Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z przepisów o ochronie środowiska.

§ 19. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, prowadzi zarząd województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania tej pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez zarząd województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „jednostką samorządową”.

§ 20. LGD, która jest stroną umowy ramowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167), zwanej dalej „umową ramową”, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, realizowanych przez podmiot inny niż LGD. Art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej „ustawą o rozwoju lokalnym”, stosuje się odpowiednio.

§ 21. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, realizowanych przez podmiot inny niż LGD, poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2)6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

3) informację o formie prawnej wnioskodawcy;

4) wnioskowaną kwotę pomocy;

5) charakterystykę prowadzonej działalności;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

8)7) informację o planowanym utworzeniu lub utrzymaniu co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej, lub podjęciu działalności jako uprawniony do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji, jeżeli operacja przewiduje utworzenie lub utrzymanie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony do rybactwa;

9) informację o zakładanych wskaźnikach realizacji celów operacji;

10) informację o ubieganiu się o zaliczkę;

11) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz jest określony we wzorze wniosku o dofinansowanie, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

4. Wnioskodawca przekazuje LGD i zarządowi województwa informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie, które nie mogą jednak prowadzić do zwiększenia wnioskowanej kwoty pomocy lub modyfikacji celu operacji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

5.8) Do trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowego sposobu oceny i terminów rozpatrywania tych wniosków przepisy art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1–1b9), 2 i 4–7 oraz art. 22 i art. 23 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio.

§ 22. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 20.

§ 22a.10) 1. W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie środków, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 4 ustawy o rozwoju lokalnym, wniosek o dofinansowanie dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu, jeżeli zaistnieją okoliczności umożliwiające przyznanie pomocy finansowej na tę operację w ramach tego limitu środków, o czym zarząd województwa informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

2. Termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia zaistnienia okoliczności umożliwiających przyznanie pomocy finansowej na operację objętą tym wnioskiem w ramach limitu środków, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 4 ustawy o rozwoju lokalnym.

§ 23. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 21, zarząd województwa niezwłocznie wyznacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, w postaci papierowej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez zarząd województwa terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, zarząd województwa odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z zarządem województwa, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

§ 23a.11) 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zarząd województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 24. W przypadku operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę, nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

§ 25. 1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która – poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR – zawiera co najmniej następujące postanowienia dotyczące realizacji tej operacji:

1) wskazanie terminów złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy;

2) warunki zwrotu pomocy – w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

3) zobowiązania beneficjenta do:

a) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych,

b) przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji,

c)12) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez urząd marszałkowski albo jednostkę samorządową, jeżeli beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez:

– 5 lat – w przypadku operacji polegającej na inwestycji, o której mowa w § 14,

13) 3 lata – w przypadku operacji polegających na utworzeniu lub utrzymaniu co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej, lub podjęciu działalności jako uprawniony do rybactwa,

e) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,

f) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie, w terminie wskazanym w umowie,

g) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:

– z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,

– z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,

– z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,

– ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

h) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

i) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

j) informowania zarządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat;

4) informację o udzieleniu beneficjentowi zaliczki;

5) określenie ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;

6) określenie warunków i sposobu udostępniania danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

2. Pięcioletni lub trzyletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.

§ 26. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 25, jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki;

2) składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 25:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 27. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, wypłaca się na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 25, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej części, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie o dofinansowanie;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

§ 28. Środki finansowe z tytułu pomocy na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, oraz wysokości środków wskazanych w umowie ramowej.

§ 29. 1. Wniosek o płatność z tytułu zrealizowania operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, składa się, w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez upoważnioną osobę, w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie, o której mowa w § 25, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

2. Złożenie wniosku o płatność w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej, o której mowa w ust. 1, potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku i jest opatrzone pieczęcią tej instytucji pośredniczącej albo jednostki samorządowej i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

3. W przypadku gdy operacja jest realizowana w etapach, wniosek o płatność będący wnioskiem o płatność pośrednią składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji, w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 25.

4. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków wypłaty pomocy albo ich kopie, których wykaz jest określony we wzorze wniosku o płatność.

5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 25, zarząd województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 6, pomocy nie wypłaca się.

8. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 4, zarząd województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

9. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 8, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zarząd województwa ponownie wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

10. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 9, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie:

1) wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) pomocy nie wypłaca się, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

11. Zarząd województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez beneficjenta.

12. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w ust. 11, zarząd województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia tego wniosku, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

13. Wezwanie przez właściwy zarząd województwa beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność do czasu wykonania przez beneficjenta tych czynności.

14. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny od uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym właściwy zarząd województwa informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej.

§ 30. 1. Zarząd województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 29, niezwłocznie przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dokonuje tej płatności.

2. Zlecenie płatności zarząd województwa sporządza na podstawie zestawień poniesionych wydatków, określonych we wniosku o płatność.

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, zarząd województwa potwierdza za zgodność ze zrealizowaną umową o dofinansowanie, o której mowa w § 25.

§ 31. 1. Zwrotowi podlega pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, wypłacona beneficjentowi, który naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ustalenie kwoty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, podlegającej zwrotowi następuje z uwzględnieniem rodzaju stwierdzonego uchybienia, o którym mowa w ust. 1, i postanowień umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 25.

3. Dochodzenie zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty tej pomocy, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 32. 1. W przypadku śmierci, rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub przekształcenia beneficjenta, lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta przyznaje się pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, którą realizował beneficjent, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy o EFMR, na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek o dofinansowanie do zarządu województwa, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku o dofinansowanie zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje zarządowi województwa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia przez spadkobiercę wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zarząd województwa nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku spadkobiercy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 8, zarząd województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia tego wniosku, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

§ 33. 1. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, pomoc finansowa może być przyznana nabywcy, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy o EFMR, beneficjent zgłosił zarządowi województwa zamiar zbycia przedsiębiorstwa albo jego części.

2. Zarząd województwa, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celu operacji uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa albo jego części w celu kontynuacji operacji, oraz informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę tego przedsiębiorstwa albo jego części, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych wykluczających przyznanie pomocy.

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, zarząd województwa może żądać od beneficjenta przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

4. Wniosek nabywcy, o którym mowa w ust. 2, o dofinansowanie składa się do zarządu województwa w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji.

5. Do wniosku nabywcy, o którym mowa w ust. 2, o dofinansowanie dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji.

6. W przypadku złożenia wniosku nabywcy, o którym mowa w ust. 2, o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, zarząd województwa nie przyznaje pomocy.

7. Wniosek nabywcy, o którym mowa w ust. 2, o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy, o którym mowa w ust. 2, o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 7, zarząd województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

§ 34. 1. Wysokość pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji nie może przekraczać kwoty pomocy, która nie została wypłacona temu beneficjentowi.

2. Umowa o dofinansowanie, o której mowa w § 25, zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

§ 35. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy finansowej i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę albo nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

§ 36. 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, może być udzielona na projekty grantowe, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, zwane dalej „projektami grantowymi”, lub operacje własne LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, zwane dalej „operacjami własnymi”.

2. O pomoc finansową w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekty grantowe lub operacje własne może ubiegać się LGD, która jest stroną umowy ramowej.

§ 37.14) Pomoc finansowa w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy jest przyznawana LGD, jeżeli:

1) granty w rozumieniu art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym, zwane dalej „grantami”, zostaną udzielone grantobiorcom, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym, zwanym dalej „grantobiorcami”, wybranym zgodnie z procedurami zawartymi w LSR;

2) wartość każdego grantu służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jaki ma być zrealizowany przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 000 zł oraz niższa niż 5000 zł;

3) grantobiorca spełnia warunki określone w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR.

§ 38. Pomoc finansowa w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na operację własną jest przyznawana LGD, jeżeli:

1) operacja własna otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR, dokonanej zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o rozwoju lokalnym;

2) LGD zamieściła na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji własnej – po upływie terminu, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o rozwoju lokalnym.

§ 39. Wysokość pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przyznanej LGD na:

1) jeden projekt grantowy – nie może przekroczyć 300 000 zł;

2) jedną operację własną – nie może przekroczyć 50 000 zł.

§ 40. 1.15) Wniosek o dofinansowanie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na:

1) projekt grantowy – poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR – spełnia wymagania, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9 i 11 oraz ust. 2 i 3;

2) operację własną – poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR – spełnia wymagania, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7 i 9–11 oraz ust. 2 i 3.

2. Do wniosków o dofinansowanie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy lub operację własną, art. 20 ust. 2 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio.

3.16) Do szczegółowego sposobu oceny i terminów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na:

1) projekt grantowy – przepisy art. 21 ust. 2 i art. 23 ust. 3, 5 i 6 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio;

2) operację własną – przepisy art. 21 i art. 23 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio.

§ 41. 1.17) Warunkiem przyznania pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która – poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR i warunkami, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, c, d tiret pierwsze, lit. e-j i pkt 6 oraz ust. 2 – zawiera zobowiązanie LGD do wykonania czynności określonych w art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3 lit. c, uznaje się za spełnione, jeżeli spełnia go każdy z grantobiorców.

3. Do zabezpieczenia należytego wykonania przez LGD zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie na projekt grantowy stosuje się przepisy § 26.

§ 42. 1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na operację własną jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która – poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR – spełnia warunki określone w § 25.

2. Do zabezpieczenia należytego wykonania przez LGD zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie na operację własną stosuje się przepisy § 26.

§ 43.18) Pomoc finansowa w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy jest wypłacana LGD, jeżeli granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, w wysokości odpowiadającej kwocie grantu albo sumy grantów określonej w tej umowie.

§ 44. Umowa o powierzenie grantu spełnia warunki określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a ponadto zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji zadania, na które jest udzielany grant, w tym co najmniej zobowiązania grantobiorcy do:

1) zapewnienia trwałości inwestycji objętej zadaniem, na które jest udzielany grant, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, na które jest udzielany grant, w szczególności potwierdzających poniesienie przez grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania, oraz przekazania LGD kopii tych dokumentów, w terminie określonym w tej umowie;

3) udostępnienia LGD informacji i dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które jest udzielany grant;

4)19) zapewnienia, że realizowane zadania, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, polegające na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, spełniają warunki określone w § 14.

§ 45. 1.20) Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na:

1) projekt grantowy – stosuje się przepisy § 11–13 i § 15–19;

2) operację własną – stosuje się przepisy § 10–19.

1a.21) Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy, zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia zawarcia umowy na powierzenie grantu, w tym podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

2. Do warunków i trybu wypłaty pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy lub operację własną przepisy § 28–30 stosuje się odpowiednio.

3. (uchylony).22)

§ 46. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy finansowej i wypłaty środków finansowych w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekty grantowe i operacje własne dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę albo nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

§ 47. W przypadku rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub przekształcenia beneficjenta będącego LGD, lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta nie przyznaje się pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy lub operację własną.

§ 48. 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, polega na wsparciu:

1) kosztów:

a) operacyjnych lub

b) zatrudnienia, lub

c) szkoleń, lub

d) związanych z komunikacją zewnętrzną, lub

e) finansowych, lub

f) związanych z monitorowaniem i ewaluacją LSR;

2) animowania LSR.

2. O pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, może ubiegać się LGD, jeżeli:

1) jest stroną umowy ramowej;

2) Europejski Fundusz Morski i Rybacki został wyznaczony jako fundusz wiodący w uchwale, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym.

§ 49. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się:

1) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 95% tych kosztów;

2) do wysokości limitu dostępnych środków finansowych określonego w umowie ramowej, który w okresie realizacji programu dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 15% wysokości dostępnych środków finansowych określonych w umowie ramowej.

§ 50. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013.

2. W przypadku przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione:

1) przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 r.;

2) w związku z realizacją tej operacji poza obszarem LSR.

§ 51. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, nie zalicza się kosztów:

1) wynagrodzenia pracowników biura w wysokości przekraczającej kwotę 2-krotności średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów;

2) diety członków rady w wysokości przekraczającej 200 zł brutto za każdy dzień uczestniczenia w posiedzeniu rady albo świadczenia przysługującego za ocenę każdego wniosku o dofinansowanie w wysokości przekraczającej 100 zł brutto i nie więcej niż 1000 zł brutto za ocenę wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie określonym w informacji o możliwości składania do LGD wniosków o dofinansowanie;

3) diety członków zarządu w wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów;

4) diety członków organu kontroli wewnętrznej w wysokości przekraczającej 150 zł brutto za każdy dzień uczestniczenia w posiedzeniu tego organu;

5) diety z tytułu podróży służbowej pracowników biura, organu kontroli wewnętrznej, innych organów LGD, członków rady oraz członków zarządu w wysokości przekraczającej:

a) 50 zł brutto na dobę – w przypadku diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

b) 200 zł brutto na dobę – w przypadku diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

§ 52. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, prowadzi zarząd województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, w tym czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez zarząd województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo jednostkę samorządową.

§ 53. 1.23) Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez upoważnioną osobę w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa ramowa, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej, o której mowa w ust. 1, potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku i jest opatrzone pieczęcią tej instytucji pośredniczącej albo jednostki samorządowej i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

§ 54. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, składa się raz w roku, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc finansowa.

§ 55. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

4) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

5) informację o ubieganiu się zaliczkę;

6) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy finansowej albo ich kopie, których wykaz jest określony we wzorze wniosku o dofinansowanie, oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie albo ich kopie.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodności z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

4. Wnioskodawca przekazuje zarządowi województwa informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 56. 1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, nie został złożony w terminie lub we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, zarząd województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, podając przyczyny nierozpatrzenia tego wniosku.

2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, zarząd województwa wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zarząd województwa ponownie wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zarząd województwa odmawia przyznania pomocy. Do odmowy przyznania pomocy art. 16 ustawy o EFMR stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych zarząd województwa może je poprawić, informując jednocześnie wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

§ 57. 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przysługuje na wniosek o dofinansowanie spełniający wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR i w § 55.

2. Zarząd województwa rozpatruje wniosek o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, zarząd województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

4. Wezwanie przez zarząd województwa wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

5. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym zarząd województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej.

§ 58. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, zarząd województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 59. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, zarząd województwa wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, w postaci papierowej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez zarząd województwa terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, zarząd województwa odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z zarządem województwa, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. Do odmowy przyznania pomocy na podstawie ust. 2, art. 16 ustawy o EFMR stosuje się odpowiednio.

§ 60. W przypadku rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub przekształcenia beneficjenta będącego LGD, lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta nie przyznaje się pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014.

§ 61. 1.24) Warunkiem przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która – poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR – spełnia wymagania określone w § 25 ust. 1 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a-c i f-j, pkt 4–6 oraz ust. 2.

2. Do zabezpieczenia należytego wykonania przez LGD zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 26.

§ 62. 1. Do trybu składania, sposobu oceny oraz terminów rozpatrywania wniosków o płatność w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przepisy § 27, 29 i 30 stosuje się odpowiednio.

2. Do trybu zwrotu pomocy finansowej otrzymanej z tytułu realizacji operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przepisy § 31 stosuje się odpowiednio.

§ 63. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy finansowej i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę albo nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

§ 64. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, obejmuje budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

§ 65. O pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, może ubiegać się LGD, która jest stroną umowy ramowej, jeżeli nie skorzystała ze wsparcia:

1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 851);

2) przygotowawczego w rozumieniu art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1540 oraz z 2015 r. poz. 801).

§ 66. 1. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2015 r., w wysokości do 20 000 zł.

§ 67. Do warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przepisy § 53–63 stosuje się odpowiednio.

§ 68. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, na pierwszy rok realizacji LSR LGD składa w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 69. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2016 r.


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1503), które weszło w życie z dniem 22 sierpnia 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 1625), która weszła w życie z dniem 7 września 2018 r.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

22) Przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »