| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych2)

Na podstawie art. 350 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych]

Rozporządzenie określa formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:

1) dla wód powierzchniowych:

a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,

b) kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,

c) rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania,

d) zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów wód, a w przypadku stanu chemicznego – także z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu rozumianego jako jednostka systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów wodnych,

e) zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, w przypadku stanu chemicznego – z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu,

f) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań,

g) liczbę, kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zakres i częstotliwość badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na liście obserwacyjnej;

2) dla wód podziemnych:

a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,

b) kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,

c) kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych,

d) zakres i częstotliwość monitoringu,

e) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości monitoringu.

§ 2. [Sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w sposób umożliwiający:

1) dokonywanie spójnej i całościowej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, klasyfikacji stanu chemicznego i oceny stanu wód powierzchniowych w każdym obszarze dorzecza oraz przypisanie jednolitym częściom wód powierzchniowych jednej z pięciu klas jakości wód zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”;

2) ilościowe ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności wskaźników jakości wód dla elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.

§ 3. [Forma prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

1. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w formie:

1) pomiarów poziomu i objętości lub natężenia przepływu wód w zakresie stosownym dla stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego lub stanu chemicznego;

2) badań grup wskaźników lub poszczególnych wskaźników jakości wód na potrzeby:

a) klasyfikacji:

– stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych i trendów zmian tego stanu,

– potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych i trendów zmian tego potencjału,

– stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i trendów jego zmian,

b) ocen wypełnienia dodatkowych wymagań ustanowionych dla spełnienia celów środowiskowych dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 349 ust. 17 ustawy,

c) oceny eutrofizacji wód w rozumieniu art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy,

d) analiz długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy, i innych zanieczyszczeń, dla których określa się środowiskowe normy jakości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy,

e) gromadzenia dodatkowych danych o środowisku wodnym, w tym na potrzeby analizy zmienności wskaźników jakości wód.

2. Badania grup wskaźników lub poszczególnych wskaźników jakości wód na potrzeby klasyfikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, obejmują elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne w wodach powierzchniowych oraz elementy chemiczne w faunie wodnej lub florze wodnej.

3. Badania grup wskaźników lub poszczególnych wskaźników jakości wód na potrzeby analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, obejmują elementy chemiczne w faunie wodnej lub florze wodnej lub osadach dennych.

§ 4. [Rodzaje monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych:

1) diagnostyczny, ustalany na podstawie dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy;

2) operacyjny, ustalany na podstawie dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub monitoringu diagnostycznego, o którym mowa w pkt 1;

3) badawczy;

4) obszarów chronionych.

§ 5. [Cele ustalania różnych rodzajów monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

1. Monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych ustala się w celu:

1) oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach chronionych uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy, w obszarach dorzeczy lub w zlewniach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy, reprezentatywnej dla występujących oddziaływań antropogenicznych oraz typów wód powierzchniowych, dla:

a) uzupełnienia identyfikacji rodzajów i wielkości znaczących oddziaływań antropogenicznych, na które są narażone jednolite części wód powierzchniowych w danym obszarze dorzecza,

b) potwierdzenia oceny wpływu znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań antropogenicznych, na stan wód powierzchniowych;

2) zaprojektowania pomiarów lub badań w ramach rodzajów monitoringu, o których mowa w § 4;

3) oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych w warunkach naturalnych lub spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi;

4) określenia długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d;

5) wykonania, w obszarach dorzeczy lub w zlewniach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy, oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, reprezentatywnej dla występujących oddziaływań antropogenicznych oraz występujących typów wód powierzchniowych.

2. Monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych ustala się w celu:

1) oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, w tym jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach chronionych uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy;

2) oceny zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych wynikających z realizacji działań określonych w zestawie działań, o którym mowa w art. 318 ust. 1 pkt 7 ustawy, w zakresie działań przyjętych dla poprawy jakości jednolitych części wód powierzchniowych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych;

3) oceny zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych wynikających z programu działań, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy.

3. Monitoring badawczy jednolitych części wód powierzchniowych ustala się w celu:

1) wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód powierzchniowych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe na podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów lub badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego lub monitoringu operacyjnego;

2) wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód powierzchniowych, jeżeli z monitoringu diagnostycznego wynika, że cele środowiskowe określone dla danej jednolitej części wód powierzchniowych nie zostaną osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji monitoringu operacyjnego dla tej jednolitej części wód powierzchniowych;

3) określenia wielkości i wpływu na stan wód powierzchniowych zanieczyszczenia niedającego się przewidzieć;

4) ustalenia przyczyn rozbieżności między wynikami klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, na podstawie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych;

5) zebrania informacji o stanie jednolitych części wód powierzchniowych w związku z uwarunkowaniami lokalnymi lub umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, dodatkowych w stosunku do informacji pozyskiwanych w ramach monitoringu diagnostycznego lub monitoringu operacyjnego jednolitych części wód powierzchniowych.

4. Monitoring obszarów chronionych ustala się w celu oceny wypełnienia dodatkowych wymagań ustanowionych dla spełnienia celów środowiskowych dla obszarów chronionych uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy.

§ 6. [Kryteria wyboru jednolitych części wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych]

Kryteria wyboru jednolitych części wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. [Rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

1. Określa się następujące rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych:

1) reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny, gdzie wyróżnia się:

a) reperowy punkt pomiarowo-kontrolny – wyznaczony na potrzeby prowadzenia monitoringu diagnostycznego lub monitoringu operacyjnego lub analiz długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji w faunie wodnej lub florze wodnej lub ulegających akumulacji w osadach dennych,

b) inny niż reperowy reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny – wyznaczony na potrzeby prowadzenia monitoringu diagnostycznego lub monitoringu operacyjnego,

2) punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu badawczego,

3) punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu obszarów chronionych

– przy czym punkty pomiarowo-kontrolne zawierają co najmniej jedno stanowisko pomiarowe spośród następujących stanowisk pomiarowych: badania fitoplanktonu, badania fitobentosu, badania makroglonów i roślin okrytozalążkowych, badania makrofitów, badania makrobezkręgowców bentosowych, badania ichtiofauny, obserwacji hydromorfologicznych, badania wskaźników fizykochemicznych i chemicznych w wodzie, badania bioakumulacji zanieczyszczeń chemicznych w faunie wodnej lub florze wodnej lub badania akumulacji zanieczyszczeń w osadach dennych.

2. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Zakres i częstotliwość prowadzonych badań]

Zakres i częstotliwość prowadzonych badań:

1) dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

2) dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,

3) osadów dennych na potrzeby analiz długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d, oraz wskaźników istotnych z punktu widzenia oceny stanu zanieczyszczenia osadów dennych,

4) na potrzeby oceny wypełnienia dodatkowych wymagań ustanowionych dla spełnienia celów środowiskowych dla obszarów chronionych uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy

– określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. [Liczba i kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych do monitoringu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na liście obserwacyjnej]

1. Liczbę i kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych do monitoringu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na liście obserwacyjnej określa się zgodnie z art. 118 ustawy.

2. Okres ciągłego monitorowania w odniesieniu do każdej substancji zawartej na danej liście obserwacyjnej nie może przekraczać 4 lat.

3. Monitoring każdej substancji zawartej na liście obserwacyjnej odbywa się z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku.

4. Monitoring każdej substancji zawartej na liście obserwacyjnej prowadzi się w matrycy do monitorowania tej substancji.

§ 10. [Sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

Sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. [Sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód podziemnych]

Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w sposób umożliwiający:

1) dokonywanie oceny stanu jednolitych części wód podziemnych;

2) wykrycie znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi;

3) ustalenie wpływu stanu jednolitych części wód podziemnych na obszary chronione uwzględnione w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy.

§ 12. [Forma prowadzenia monitoringu jednolitych części wód podziemnych]

Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w formie pomiarów lub badań:

1) stanu chemicznego;

2) stanu ilościowego.

§ 13. [Rodzaje monitoringu jednolitych części wód podziemnych]

Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód podziemnych:

1) monitoring stanu chemicznego;

2) monitoring stanu ilościowego;

3) monitoring badawczy.

§ 14. [Rodzaje monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych]

Określa się następujące rodzaje monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych:

1) monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, ustalany na podstawie charakterystyki jednolitych części wód podziemnych i oceny wpływu oddziaływań wynikających z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych;

2) monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, ustalany na podstawie charakterystyki jednolitych części wód podziemnych i oceny wpływu oddziaływań wynikających z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych oraz monitoringu diagnostycznego, o którym mowa w pkt 1.

§ 15. [Cele ustalania różnych rodzajów monitoringu jednolitych części wód podziemnych]

1. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych ustala się w celu:

1) uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych;

2) oceny znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń wynikających z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych.

2. Monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych ustala się w celu:

1) oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, o których mowa w art. 59 ustawy;

2) stwierdzenia występowania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi.

3. Rokiem bazowym, od którego określa się znaczące i utrzymujące się trendy wzrostu stężeń zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest rok 2007 albo 2008, w zależności od dostępności danych monitoringowych w ramach monitoringu diagnostycznego lub operacyjnego, przy czym przy obliczaniu tych trendów będą uwzględniane poziomy początkowe, które oznaczają przeciętne stężenia zmierzone:

1) w roku bazowym albo

2) w przypadku substancji wykrytych po upływie lat bazowych – w pierwszym okresie, dla którego są dostępne reprezentatywne dane z monitoringu.

§ 16. [Kyteria wyboru jednolitych części wód podziemnych do monitorowania]

Określa się następujące kryteria wyboru jednolitych części wód podziemnych do monitorowania:

1) monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m3 na dobę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych uznanych, na podstawie monitoringu diagnostycznego oraz oceny wpływu oddziaływań, za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, o których mowa w art. 59 ustawy;

3) monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m3 na dobę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 17. [Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód podziemnych]

Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód podziemnych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 18. [Zakres monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych]

1. Zakres monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Zakres monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych obejmuje pomiary elementów fizykochemicznych określonych jako obowiązkowe w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Zakres ten może zostać poszerzony o pomiary elementów fizykochemicznych określonych jako nieobowiązkowe w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Zakres monitoringu operacyjnego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych obejmuje pomiary elementów fizykochemicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

1) charakteryzujących rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na badane wody podziemne;

2) których wartości, stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, są wyższe od wartości progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy.

§ 19. [Częstotliwość prowadzenia monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych]

1. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się przynajmniej raz w ciągu 6-letniego cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

2. Monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się przynajmniej raz w roku, z wyłączeniem roku, w którym jest prowadzony monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.

§ 20. [Cel ustalania monitoringu stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych]

1. Monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych ustala się w celu dokonania oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych, w tym ustalenia rezerw dostępnych zasobów wód podziemnych oraz analizy położenia zwierciadła wód podziemnych, w odniesieniu do każdej jednolitej części wód podziemnych.

2. Zakres monitoringu stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych obejmuje pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych oraz określenie dostępnych zasobów wód podziemnych i średniego wieloletniego rzeczywistego poboru wód podziemnych, w odniesieniu do każdej jednolitej części wód podziemnych.

3. Monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych w zakresie pomiarów położenia zwierciadła wody prowadzi się z częstotliwością wystarczającą dla dokonania oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych, uwzględniając zmienności krótko- i długoterminowe w zasilaniu jednolitych części wód podziemnych.

§ 21. [Cel ustalania monitoringu badawczego jednolitych części wód podziemnych lub ich części]

1. Monitoring badawczy jednolitych części wód podziemnych lub ich części ustala się w celu:

1) wyjaśnienia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód podziemnych, o ile wyjaśnienie przyczyn nie jest możliwe na podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów lub badań prowadzonych w ramach monitoringu stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych lub monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych;

2) zidentyfikowania zasięgu, rodzaju i stężeń zanieczyszczeń, jeżeli nastąpiło zanieczyszczenie jednolitej części wód podziemnych;

3) zidentyfikowania zasięgu znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych powodującego zagrożenie niespełnieniem celów środowiskowych przez daną jednolitą część wód podziemnych.

2. Zakres i częstotliwość monitoringu badawczego jednolitych części wód podziemnych dostosowuje się do przyczyn jego prowadzenia oraz warunków lokalnych tak, aby jego wyniki dostarczyły informacji o koniecznych działaniach dla osiągnięcia celów środowiskowych lub o szczególnych środkach zaradczych przeciwdziałających skutkom zanieczyszczenia.

§ 22. [Metodyki referencyjne pomiarów i badań w ramach monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych]

Metodyki referencyjne pomiarów i badań w ramach monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 23. [Warunki potwierdzenia ważności pomiarów lub badań w monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych]

Określa się następujące warunki potwierdzenia ważności pomiarów lub badań w monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych:

1) dwustopniowy system potwierdzenia ważności badań obejmujący:

a) monitorowanie ważności wyników badań oraz prawidłowości pobierania próbek w ramach bieżącej działalności laboratoryjnej,

b) uczestnictwo w badaniach biegłości lub uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych innych niż badania biegłości, nie rzadziej niż raz na 4 lata;

2) zapewnienie jakości i porównywalności wyników analiz zgodnie z przyjętymi na poziomie międzynarodowym praktykami systemu zarządzania, określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025 lub innych równorzędnych normach przyjętych na poziomie międzynarodowym, oraz wymóg wdrożenia przez laboratoria realizujące monitoring jednolitych części wód lub podmioty pracujące na zlecenie tych laboratoriów systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub innymi równorzędnymi normami przyjętymi na poziomie międzynarodowym, obejmującego wszystkie etapy prowadzenia pomiarów lub badań, w szczególności:

a) pobieranie próbek wody lub materiału biologicznego,

b) utrwalanie próbek wody oraz materiału biologicznego,

c) transportowanie próbek wody oraz materiału biologicznego,

d) przechowywanie lub przygotowanie próbek wody oraz materiału biologicznego, przed poddaniem ich badaniu w laboratorium,

e) wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych, a w przypadku materiału biologicznego – oznaczeń taksonomicznych;

3) stosowanie do pomiarów lub badań, realizowanych w ramach monitoringu jednolitych części wód, metodyk referencyjnych określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia, oraz zapewnienie walidacji i dokumentowania, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub innymi równorzędnymi normami przyjętymi na poziomie międzynarodowym, wszystkich metod analizy, w tym metod laboratoryjnych, polowych i online;

4) oparcie, w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy w zakresie elementów, grup wskaźników lub poszczególnych wskaźników fizykochemicznych lub chemicznych, minimalnych kryteriów w zakresie wyników na niepewności pomiaru równej 50% lub mniejszej (k = 2), szacowanej na poziomie odpowiednich norm lub wartości granicznych lub środowiskowych norm jakości, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 lub 4 ustawy, oraz zapewnienie, że granica oznaczalności nie przekracza wartości 30% tych norm lub wartości granicznych lub środowiskowych norm jakości;

5) dopuszczenie, w przypadku gdy najlepsze dostępne techniki badawcze nie zapewniają spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4, aby granica oznaczalności przekraczała wartość 30% odpowiednich norm lub wartości granicznych lub środowiskowych norm jakości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 lub 4 ustawy, pod warunkiem że granica ta nie jest wyższa niż najbardziej rygorystyczna odpowiednia norma lub wartość graniczna lub środowiskowa norma jakości określona dla danego elementu, grupy wskaźników lub danego wskaźnika w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 lub art. 53 ust. 1 lub 4 lub art. 74 ust. 1 ustawy;

6) prowadzenie, w przypadku gdy dla danego elementu, grupy wskaźników lub danego wskaźnika nie istnieje odpowiednia norma lub wartość graniczna lub środowiskowa norma jakości lub nie istnieje metoda analizy spełniająca minimalne kryteria w zakresie warunków określonych w pkt 5, monitorowania przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik badawczych zwalidowanych i opisanych w procedurach badawczych, oraz spełniających wymóg pozytywnych wyników badań biegłości lub porównań międzylaboratoryjnych;

7) podawanie, wraz z wynikami pomiarów lub badań, szacowanych poziomów ufności, niepewności i dokładności wyników dla elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych.

§ 24. [Termin graniczny stosowania kryteriów wyboru jednolitych części wód powierzchniowych do monitorowania]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. stosuje się kryteria wyboru jednolitych części wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 25. [Termin graniczny stosowania kryteriów wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. stosuje się kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i § 7 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.3)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

1) dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, Dz. Urz. WE L 331 z 15.12.2001, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 358, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 i Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 32);

2) dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19 i Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 52);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84 i Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1);

4) dyrektywę Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającą, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 36).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1178), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.

Załącznik 1. [KRYTERIA WYBORU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO, OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO ORAZ MONITORINGU OBSZARÓW CHRONIONYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 9 października 2019 r. (poz. 2147)

Załącznik nr 1

KRYTERIA WYBORU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO, OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO ORAZ MONITORINGU OBSZARÓW CHRONIONYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 2

KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ]

Załącznik nr 3

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 4

SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH]

Załącznik nr 5

KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [ZAKRES MONITORINGU STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH]

Załącznik nr 6

ZAKRES MONITORINGU STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [METODYKI REFERENCYJNE POMIARÓW I BADAŃ W RAMACH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH]

Załącznik nr 7

METODYKI REFERENCYJNE POMIARÓW I BADAŃ W RAMACH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KRYTERIA WYBORU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO, OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO ORAZ MONITORINGU OBSZARÓW CHRONIONYCH]

Załącznik nr 8

KRYTERIA WYBORU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO, OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO ORAZ MONITORINGU OBSZARÓW CHRONIONYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 9

KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »