reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 1576), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 871).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 871), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rozwoju: J. Emilewicz


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 maja 2020 r. (poz. 939)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 17 października 2002 r.

w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) "właścicielu stacji zlewnej" - należy przez to rozumieć również jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą stację zlewną w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające stacją zlewną;

2) "dostawcy nieczystości ciekłych" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Stacje zlewne, do których wprowadzane są nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób niezakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków.

§ 3. Stacje zlewne zapewniają:

1) pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych;

2) hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych;

3) separowanie zanieczyszczań stałych.

§ 4. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

§ 5. Dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej, uzgadniana jest przez właściciela stacji zlewnej z posiadaczem oczyszczalni ścieków, w której będą oczyszczane, i wynika z przyjętego dla oczyszczalni ścieków bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oraz stosowanych w niej procesów oczyszczania i sposobów stosowania osadów ściekowych.

§ 6. Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej są dawkowane równomiernie do oczyszczalni ścieków.

§ 7. 1. Dostawca nieczystości ciekłych wprowadza je do stacji zlewnej, jeżeli w umowie zawartej z właścicielem stacji zlewnej określono w szczególności:

1) miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych;

2) dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych;

3) miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych nieczystości ciekłych.

2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz określających stan i skład dowożonych nieczystości ciekłych odbywa się w obecności dostawcy nieczystości lub osoby przez niego upoważnionej, w miejscu pobierania próbek wskazanym w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 8. 1. W stacji zlewnej odbiór nieczystości ciekłych potwierdzany jest zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Jeżeli nieczystości ciekłe wprowadzane są do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej, dostawca nieczystości ciekłych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w miejscu wyznaczonym przez właściciela stacji zlewnej.

§ 9. Przepis § 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 października 2002 r.3)

WZÓR

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2002 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 871), które weszło w życie z dniem 25 maja 2019 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama