Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza:

1) zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2021 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 12 lutego 2021 r. (poz. 304)

[WZÓR – ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2)]

Załącznik nr 1

WZÓR - ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2)

Załącznik nr 2

[WZÓR – ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2A)]

WZÓR - ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2A)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-17
  • Data wejścia w życie: 2021-02-18
  • Data obowiązywania: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw