Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 2 uchyla się oddział 4;

2) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:

"§ 15b. 1. Za prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok maksymalna stawka wynosi 1200 zł.

2. Za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej maksymalna stawka wynosi 100 zł.

3. Za udzielenie informacji z rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 30035 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), maksymalna stawka wynosi 50 zł.?.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01