Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z 2020 r. poz. 875 i 1087 oraz z 2021 r. poz. 674) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 959) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 45 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo".

§ 2.

Do egzaminów kwalifikacyjnych I stopnia oraz egzaminów kwalifikacyjnych II stopnia przeprowadzanych po zakończeniu kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
  • Data wejścia w życie: 2021-05-01
  • Data obowiązywania: 2021-05-01