Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH3000282) ), obejmujący obszar 22,02 ha, położony w województwie wielkopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA (PLH300028)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 czerwca 2021 r. (poz. 1267)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA (PLH300028)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

482389,01

303814,24

2

482365,05

303682,47

3

482366,55

303607,60

4

482386,02

303562,68

5

482435,43

303586,64

6

482622,60

303663,01

7

482755,86

303710,92

8

483035,86

303817,23

9

483265,74

303908,29

10

483184,10

303935,52

11

483074,79

303951,99

12

482806,77

303989,43

13

482618,11

304016,38

14

482399,49

304047,82

15

482396,50

304035,84

16

482390,51

303941,51

17

482389,01

303814,241) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA (PLH300028)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA (PLH300028)

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA (PLH300028)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA (PLH300028)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

strzebla błotna

Phoxinus (= Eupallasella) percnurus

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-12
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw